ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elucidation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elucidation-, *elucidation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elucidation(n) คำชี้แจง, See also: คำอธิบาย

English-Thai: Nontri Dictionary
elucidation(n) การทำให้แจ่มแจ้ง, การอธิบาย, การชี้แจง, การชี้ให้เห็น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรรถาธิบาย(n) explanation, See also: elucidation, Syn. คำอธิบาย, Example: พระภิกษุกำลังให้อรรถาธิบายแก่ศิษย์, Thai Definition: การอธิบายขยายความ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำชี้แจง(n) explanation, See also: elucidation, exposition, reason, explication, clarification, commentary, Syn. คำอธิบาย, Example: อาจารย์ต้องการคำชี้แจงจากนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการประท้วง, Count Unit: คำ
การขยายความ(n) explanation, See also: elucidation, Syn. การอธิบาย, Example: การขยายความจะทำให้คนฟังเข้าใจง่ายขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขยายความ[kān khayāi khwām] (n, exp) EN: explanation ; elucidation  FR: amplification [ f ]
การแปลความหมาย[kān plaē khwāmmāi] (n, exp) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation  FR: interprétation [ f ] ; élucidation [ f ]
คำอธิบาย[kham athibāi] (n, exp) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark  FR: explication [ f ] ; éclaircissement [ m ]
คำชี้แจง[khamchījaēng] (n, exp) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary  FR: explication [ f ] ; raison [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elucidation (n) ˈɪlˌuːsɪdˈɛɪʃən (i1 l uu2 s i d ei1 sh @ n)
elucidations (n) ˈɪlˌuːsɪdˈɛɪʃənz (i1 l uu2 s i d ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erläuterung { f } | Erläuterungen { pl }elucidation | elucidations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解説[かいせつ, kaisetsu] (n, vs, adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P) #813 [Add to Longdo]
解明[かいめい, kaimei] (n, vs) clarification; elucidation; explication; (P) #9,447 [Add to Longdo]
難解文の釈[なんかいぶんのしゃく, nankaibunnoshaku] (n) elucidation of a difficult passage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elucidation \E*lu`ci*da"tion\, n. [Cf. F. ['e]lucidation.]
   A making clear; the act of elucidating or that which
   elucidates, as an explanation, an exposition, an
   illustration; as, one example may serve for further
   elucidation of the subject.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elucidation
   n 1: an act of explaining that serves to clear up and cast light
      on
   2: an interpretation that removes obstacles to understanding;
     "the professor's clarification helped her to understand the
     textbook" [syn: {clarification}, {elucidation},
     {illumination}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top