ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

translation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -translation-, *translation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
translation(n) การแปล
translation(n) คำแปล, See also: บทแปล
translation(n) การเปลี่ยน
translation(n) การแทนที่
translational(adj) เกี่ยวกับการแปล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
translation(แทรนซฺเล'เชิน) n. การแปล, ฉบับแปล, ข้อความที่แปล, การเปลี่ยนแปลง, การย้าย, See also: translational adj., Syn. revision, rewording

English-Thai: Nontri Dictionary
translation(n) การแปล, การแปลง, ฉบับแปล, การถอดความ, การย้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
translation๑. (พันธุ.) การแปลรหัส๒. การเลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
translationการแปลงรหัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
translationการแปล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
translationการเลื่อนขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
translation movement; translational movement; translatory movementการเคลื่อนแบบเลื่อนที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
translational movement; translation movement; translatory movementการเคลื่อนแบบเลื่อนที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
translationการเลื่อนขนาน, การเลื่อนขนานบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็นระยะทางที่เท่ากันตามที่กำหนด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Translationกระบวนการแปลรหัสจาก messenger RNA เป็นโปรตีน, Example: ลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดลักษณะที่แสดงออกในสิ่งมีชีวิตโดยอาศัย 2 กระบวนการคือ transcription และ translation เพื่อให้ได้โปรตีนจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดลักษณะต่างๆ ขึ้น เริ่มจากกระบวนการ transcription เป็นการถอดรหัสลำดับเบสของดีเอ็นเอไปเป็น messsenger RNA (mRNA) ต่อมาเข้าสู่กระบวนการ translation เป็นการแปลรหัส mRNA เป็นโปรตีน ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (tRNA มีหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA) เมื่อผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนตามชนิดที่เซลล์ต้องการ ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แสดงออกต่างๆ เกิดขึ้น <br> <br>แหล่งข้อมูล<br> สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
translation memoryเครื่องช่วยจำในระบบการแปล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
translational equilibriumสมดุลต่อการเลื่อนที่, สภาพของวัตถุที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว เนื่องจากแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ เช่น หนังสือวางบนโต๊ะ รถยนต์แล่นด้วยความเร็วคงที่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Translationsงานแปล [TU Subject Heading]
Translations into (name of language)แปลเป็นภาษา... [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No translation needed.ไม่เห็นต้องแปลเลย Seven Years in Tibet (1997)
I signed a statement assuming it was just a translation of what I said.ฉันเซ็นคำให้การ... ...ที่ฉันสันนิษฐานว่ามันแปลมาจากสิ่งที่ฉันพูด Brokedown Palace (1999)
Translation please.ใช่แล้ว แล้วนี่จะว่ายังไง Lost Son (2004)
Timing and Translation ** Backalleyโดเมียวจิ ซึคาสะ * * มัตซึโมโต้ จุน ^^ The Worst First Kiss! (2005)
Timing and Translation ** mhaellixเธอยังเก็บเอาไว้ให้ฉันตลอดเลยเหรอ? A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Translation ** Backalley Editing and Release ** furransuคุณดูเปลี่ยนไปนะคะ เหมือนว่า ความคิดคุณเปลี่ยนไป A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Another fansub project of Dance of Death Productions Translation timing: tarorootอีกเรื่องหนึ่งของ Dance of Death Production Episode #1.1 (2006)
Translation -- everyone's bitch.แปลได้ว่า ขี้ข้าทุกคน An Inconvenient Lie (2007)
well, maybe we got the translation wrong.อืม บางที่เราอาจจะได้คำแปลมาผิดๆก็ได้นะ The Kids Are Alright (2007)
Furransu Translation :Furransu Translation : Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
I think the translation is, ฉันคิดว่ามันแปลว่า Charlie Bartlett (2007)
This piece of information is worthless without your translation of the planks.ข้อมูลสำคัญคงไร้ความหมาย ถ้าไม่ได้คุณช่วยแปลแผ่นไม้นั่น National Treasure: Book of Secrets (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
translationAny translation, however good, will clearly fall short of the original.
translationAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
translationBecause people in the world don't speak the same language, much effort is now devoted to translation.
translationBetween E->J translations and J->E, it appears that more people want English-Japanese translations.
translationCompare the translation with the original.
translationCompare your translation with his.
translationCompare your translation with the one on the blackboard.
translationElephants came in large herds. [ Prob. bad translation to Japanese ]
translationFree estimate for Spanish translations (Jp to S and S to Jp).
translationHis translation is close to the original.
translationI have been asked, by a reader. about direct, and liberal, translations.
translationI have read many of his novels in translation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำแปล(n) translation, See also: translated version: interpretation, render, Syn. การถอดความ, การแปล, Example: หนังสือเล่มนี้มีคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
งานแปล(n) translation, Example: เขากำลังง่วนอยู่กับการอ่านงานแปลอยู่ในห้องสมุด, Count Unit: งาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแปล[kān plaē] (n) EN: translation ; traduction ; interpretation  FR: traduction [ f ] ; interprétation [ f ]
การแปลความหมาย[kān plaē khwāmmāi] (n, exp) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation  FR: interprétation [ f ] ; élucidation [ f ]
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์[kān plaē phāsā dūay khømphiūtoē] (n, exp) EN: machine translation
คำแปล[khamplaē] (n) EN: traduction ; translation  FR: traduction [ f ]
แปลตามเนื้อความ[plaē tām neūakhwām] (n, exp) EN: free translation
แปลตามพยัญชนะ[plaē tām phayanchana] (n, exp) EN: word-for-word translation ; literal translation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
translation
translation
translations
translations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
translation
translations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平移[píng yí, ㄆㄧㄥˊ ㄧˊ,  ] translation (geometry) #34,757 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Translation { f } [ math. ]translation [Add to Longdo]
Translationsenergie { f }kinetic energy of translation [Add to Longdo]
Translationsinvarianz { f } [ math. ]translation invariance [Add to Longdo]
Übersetzung { f } | Übersetzungen { pl }translation | translations [Add to Longdo]
Übersetzungsbüro { n }translation agency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変換[へんかん, henkan] (n, vs) change; conversion; transformation; translation; (P) #554 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) translation; version (e.g. "English version") #921 [Add to Longdo]
翻訳(P);飜訳[ほんやく, honyaku] (n, vs) (1) translation; (2) de-encryption; deciphering; (3) rendering; (P) #943 [Add to Longdo]
和解[わかい(P);わげ, wakai (P); wage] (n, vs, adj-no) (1) reconciliation; settlement; accommodation; compromise; mediation; rapprochement; (2) (わかい only) (legal) settlement; (3) (arch) translation of a foreign language into Japanese; (P) #7,237 [Add to Longdo]
邦題[ほうだい, houdai] (n) Japanese (translation) title given to foreign work #7,362 [Add to Longdo]
通訳[つうやく, tsuuyaku] (n, vs) interpretation (i.e. oral translation); (P) #8,592 [Add to Longdo]
換算[かんさん(P);かんざん, kansan (P); kanzan] (n, vs) conversion (e.g. yen to dollars); change; exchange; translation (numerical); (P) #9,132 [Add to Longdo]
訳語[やくご, yakugo] (n) translational equivalent; term(s) used in translation; gloss; equivalent term in another language #10,687 [Add to Longdo]
柊;疼木[ひいらぎ;ひらぎ(柊);ヒイラギ, hiiragi ; hiragi ( hiiragi ); hiiragi] (n) (1) (uk) holly olive (Osmanthus heterophyllus); false holly; (2) (uk) (common mistranslation) (See 西洋柊) holly; (3) (uk) (also written as 鮗) spotnape ponyfish (Leiognathus nuchalis) #11,602 [Add to Longdo]
直訳[ちょくやく, chokuyaku] (n, vs) (See 意訳) literal translation; direct translation #13,621 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
コード変換[コードへんかん, ko-do henkan] code conversion, code translation [Add to Longdo]
フォートラン[ふぉーとらん, fo-toran] FORTRAN, formula translation (abbr) [Add to Longdo]
プリトラ[ぷりとら, puritora] pre-translation (abbr) [Add to Longdo]
ベースバンド伝送[ベースバンドでんそう, be-subando densou] baseband translation [Add to Longdo]
ページ変換例外[ページへんかんれいがい, pe-ji henkanreigai] page translation exception [Add to Longdo]
自動翻訳[じどうほにゃく, jidouhonyaku] automatic, machine translation [Add to Longdo]
動的アドレス変換[どうてきアドレスへんかん, douteki adoresu henkan] Dynamic Address Translation, DAT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Translation \Trans*la"tion\, n. [F. translation, L. translatio a
   transferring, translation, version. See {Translate}, and cf.
   {Tralation}.]
   1. The act of translating, removing, or transferring;
    removal; also, the state of being translated or removed;
    as, the translation of Enoch; the translation of a bishop.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of rendering into another language;
    interpretation; as, the translation of idioms is
    difficult.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is obtained by translating something a version;
    as, a translation of the Scriptures.
    [1913 Webster]
 
   4. (Rhet.) A transfer of meaning in a word or phrase, a
    metaphor; a tralation. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. (Metaph.) Transfer of meaning by association; association
    of ideas. --A. Tucker.
    [1913 Webster]
 
   6. (Kinematics) Motion in which all the points of the moving
    body have at any instant the same velocity and direction
    of motion; -- opposed to rotation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 translation
   n 1: a written communication in a second language having the
      same meaning as the written communication in a first
      language [syn: {translation}, {interlingual rendition},
      {rendering}, {version}]
   2: a uniform movement without rotation
   3: the act of changing in form or shape or appearance; "a
     photograph is a translation of a scene onto a two-dimensional
     surface" [syn: {transformation}, {translation}]
   4: (mathematics) a transformation in which the origin of the
     coordinate system is moved to another position but the
     direction of each axis remains the same
   5: (genetics) the process whereby genetic information coded in
     messenger RNA directs the formation of a specific protein at
     a ribosome in the cytoplasm
   6: rewording something in less technical terminology
   7: the act of uniform movement [syn: {translation},
     {displacement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top