Search result for

translation

(83 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -translation-, *translation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
translation[N] การแปล
translation[N] คำแปล, See also: บทแปล
translation[N] การเปลี่ยน
translation[N] การแทนที่
translational[ADJ] เกี่ยวกับการแปล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
translation(แทรนซฺเล'เชิน) n. การแปล,ฉบับแปล,ข้อความที่แปล,การเปลี่ยนแปลง,การย้าย, See also: translational adj., Syn. revision,rewording

English-Thai: Nontri Dictionary
translation(n) การแปล,การแปลง,ฉบับแปล,การถอดความ,การย้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
translation๑. (พันธุ.) การแปลรหัส๒. การเลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
translationการแปลงรหัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
translationการแปล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
translationการเลื่อนขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
translation movement; translational movement; translatory movementการเคลื่อนแบบเลื่อนที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
translational movement; translation movement; translatory movementการเคลื่อนแบบเลื่อนที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
translationการเลื่อนขนาน, การเลื่อนขนานบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันและเป็นระยะทางที่เท่ากันตามที่กำหนด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Translationกระบวนการแปลรหัสจาก messenger RNA เป็นโปรตีน
ลำดับเบสของดีเอ็นเอเป็นตัวกำหนดลักษณะที่แสดงออกในสิ่งมีชีวิตโดยอาศัย 2 กระบวนการคือ transcription และ translation เพื่อให้ได้โปรตีนจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดลักษณะต่างๆ ขึ้น เริ่มจากกระบวนการ transcription เป็นการถอดรหัสลำดับเบสของดีเอ็นเอไปเป็น messsenger RNA (mRNA) ต่อมาเข้าสู่กระบวนการ translation เป็นการแปลรหัส mRNA เป็นโปรตีน ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (tRNA มีหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA) เมื่อผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนตามชนิดที่เซลล์ต้องการ ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แสดงออกต่างๆ เกิดขึ้น

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
translation memoryเครื่องช่วยจำในระบบการแปล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
translational equilibriumสมดุลต่อการเลื่อนที่, สภาพของวัตถุที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว เนื่องจากแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ เช่น หนังสือวางบนโต๊ะ รถยนต์แล่นด้วยความเร็วคงที่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Translationsงานแปล [TU Subject Heading]
Translations into (name of language)แปลเป็นภาษา... [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think that requires translation.ข้าว่าเขาคงไม่ต้องการคำแปลนะ Bombad Jedi (2008)
Main Translator: ai* Spot Translation: purpletiger86Main Translator: ai* Spot Translation: purpletiger86 Episode #1.7 (2008)
Suz07 Lyrics Translation: roompay, IridescentSuz07 Lyrics Translation: roompay, Iridescent Episode #1.7 (2008)
Maybe some translation.บางครั้งอาจจะต้องมีการขนย้าย Bangkok Dangerous (2008)
Translation Charlotte LanteryTranslation Charlotte Lantery Gomorrah (2008)
The employment agency said we would be doing translations.ทางเอเจนซี่บอกว่าเราควรแปลเอกสารก่อน Taken (2008)
It's an incomplete translation.มันแปลได้ไม่สมบูรณ์. The Fourth Kind (2009)
Translation:บรรยายไทยโดย instep381, loveDnPalm, beerzar, Depump, bboy23 Saw VI (2009)
- The translation should be here in a few minutes.ล่ามกำลังจะมาในสองสามนาที Bloodline (2009)
- We got the translation.เราได้คำแปลมาแล้ว Bloodline (2009)
Translation: Alessiam1984, Benedetta, Pennyless, Pargolo.Thaisub by ZezarK! Chuck Versus the Dream Job (2009)
And some of those translations have never made sense.และการแปลเหล่านั้นก็ไม่เคยเข้าใจเลย Episode #3.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
translationAny translation, however good, will clearly fall short of the original.
translationAt school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.
translationBecause people in the world don't speak the same language, much effort is now devoted to translation.
translationBetween E->J translations and J->E, it appears that more people want English-Japanese translations.
translationCompare the translation with the original.
translationCompare your translation with his.
translationCompare your translation with the one on the blackboard.
translationElephants came in large herds. [Prob. bad translation to Japanese]
translationFree estimate for Spanish translations (Jp to S and S to Jp).
translationHis translation is close to the original.
translationI have been asked, by a reader. about direct, and liberal, translations.
translationI have read many of his novels in translation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำแปล[N] translation, See also: translated version: interpretation, render, Syn. การถอดความ, การแปล, Example: หนังสือเล่มนี้มีคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
งานแปล[N] translation, Example: เขากำลังง่วนอยู่กับการอ่านงานแปลอยู่ในห้องสมุด, Count unit: งาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแปล[n.] (kān plaē) EN: translation ; traduction ; interpretation   FR: traduction [f] ; interprétation [f]
การแปลความหมาย[n. exp.] (kān plaē khwāmmāi) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation   FR: interprétation [f] ; élucidation [f]
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān plaē phāsā dūay khømphiūtoē) EN: machine translation   
คำแปล[n.] (khamplaē) EN: traduction ; translation   FR: traduction [f]
แปลตามเนื้อความ[n. exp.] (plaē tām neūakhwām) EN: free translation   
แปลตามพยัญชนะ[n. exp.] (plaē tām phayanchana) EN: word-for-word translation ; literal translation   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSLATION    T R AE0 N Z L EY1 SH AH0 N
TRANSLATIONS    T R AE0 N Z L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
translation    (n) (t r a1 n s l ei1 sh @ n)
translations    (n) (t r a1 n s l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平移[píng yí, ㄆㄧㄥˊ ㄧˊ, ] translation (geometry), #34,757 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Translation {f} [math.]translation [Add to Longdo]
Translationsenergie {f}kinetic energy of translation [Add to Longdo]
Translationsinvarianz {f} [math.]translation invariance [Add to Longdo]
Übersetzung {f} | Übersetzungen {pl}translation | translations [Add to Longdo]
Übersetzungsbüro {n}translation agency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア太平洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT [Add to Longdo]
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] (n) {comp} address translation; address mapping [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] (n) {comp} Translation Look-aside Buffer; TLB [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (n) {comp} (address) translation exception [Add to Longdo]
インライン変換[インラインへんかん, inrain henkan] (n) {comp} in-line translation [Add to Longdo]
コード変換[コードへんかん, ko-do henkan] (n) {comp} code conversion; code translation [Add to Longdo]
トランスレーション[, toransure-shon] (n) translation [Add to Longdo]
ネットワークアドレス変換[ネットワークアドレスへんかん, nettowa-kuadoresu henkan] (n) {comp} Network Address Translation [Add to Longdo]
フォートラン[, fo-toran] (n) (abbr) {comp} formula translation (computer language); FORTRAN; (P) [Add to Longdo]
プリトラ[, puritora] (n) (abbr) {comp} pre-translation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping [Add to Longdo]
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
コード変換[コードへんかん, ko-do henkan] code conversion, code translation [Add to Longdo]
フォートラン[ふぉーとらん, fo-toran] FORTRAN, formula translation (abbr) [Add to Longdo]
プリトラ[ぷりとら, puritora] pre-translation (abbr) [Add to Longdo]
ベースバンド伝送[ベースバンドでんそう, be-subando densou] baseband translation [Add to Longdo]
ページ変換例外[ページへんかんれいがい, pe-ji henkanreigai] page translation exception [Add to Longdo]
自動翻訳[じどうほにゃく, jidouhonyaku] automatic, machine translation [Add to Longdo]
動的アドレス変換[どうてきアドレスへんかん, douteki adoresu henkan] Dynamic Address Translation, DAT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Translation \Trans*la"tion\, n. [F. translation, L. translatio a
   transferring, translation, version. See {Translate}, and cf.
   {Tralation}.]
   1. The act of translating, removing, or transferring;
    removal; also, the state of being translated or removed;
    as, the translation of Enoch; the translation of a bishop.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of rendering into another language;
    interpretation; as, the translation of idioms is
    difficult.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is obtained by translating something a version;
    as, a translation of the Scriptures.
    [1913 Webster]
 
   4. (Rhet.) A transfer of meaning in a word or phrase, a
    metaphor; a tralation. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. (Metaph.) Transfer of meaning by association; association
    of ideas. --A. Tucker.
    [1913 Webster]
 
   6. (Kinematics) Motion in which all the points of the moving
    body have at any instant the same velocity and direction
    of motion; -- opposed to rotation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 translation
   n 1: a written communication in a second language having the
      same meaning as the written communication in a first
      language [syn: {translation}, {interlingual rendition},
      {rendering}, {version}]
   2: a uniform movement without rotation
   3: the act of changing in form or shape or appearance; "a
     photograph is a translation of a scene onto a two-dimensional
     surface" [syn: {transformation}, {translation}]
   4: (mathematics) a transformation in which the origin of the
     coordinate system is moved to another position but the
     direction of each axis remains the same
   5: (genetics) the process whereby genetic information coded in
     messenger RNA directs the formation of a specific protein at
     a ribosome in the cytoplasm
   6: rewording something in less technical terminology
   7: the act of uniform movement [syn: {translation},
     {displacement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top