Search result for

confusion

(69 entries)
(0.041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confusion-, *confusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confusion[N] ความสับสน, Syn. obscuring, blurring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confusion of goodsทรัพย์หลายเจ้าของที่ปนกัน (จนไม่อาจแยกได้ว่าเป็นของผู้ใด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confusionจิตสับสน,สับสน,ความคิดสับสน,งุนงง,อาการสับสน,บุคลิกเปลี่ยนแปลงสับสน [การแพทย์]
Confusion State, Acuteโรควิกลจริตจิตสับสนเฉียบพลัน [การแพทย์]
Confusion, Mentalอาการทางจิต [การแพทย์]
Confusion, Roleสับสนในบทบาทของตนเอง,ความสับสนในบทบาทของตนเอง [การแพทย์]
Confusional Statesสับสน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pretending to be drunk and vomiting to use the guy in a state of confusion.แกล้งทำเป็นเมาอ๊วก แล้วหลอกใช้ผู้ชายที่มาติดกับ My Sassy Girl (2008)
That is an all new level of confusion.เธอรู้สึกยังไงเหรอ -มึนหัว The Eye (2008)
"paIeness, confusion, and rundown conditionซีดขาว สับสน และความสูงลดลง Changeling (2008)
But there's been some confusionแต่ว่า นายคงจะปฎิเสธอันนี้ไม่ได้นะ Under & Out (2008)
# once I rose above the noise and confusion #Lucifer Rising (2009)
I see your guilt, your anger, confusion.ข้าเห็นความละอาย ความโกรธ ความสับสน ของเจ้า Lucifer Rising (2009)
No more confusion?งั้น ไม่มีอาการสับสนอีกใช่ไหมครับ Breakage (2009)
Ain't got no confusions and interpretations as to who we work for.ยุ่ง นั่นเจ๋งว่ะ Negro Y Azul (2009)
And in private, fear and confusion permeated even the most sacred sanctuaries.ฉันรู้ว่าการพูดต่อต้านผู้มาเยือน ขัดคำสั่งโดยตรงจากวาติกัน V (2009)
My god, where are we? [shouts of pain and confusion] Get them off the gate!พระเจ้าช่วย , เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ? ออกไปให้ห่างจากเกต! Air: Part 1 (2009)
[stammering] well, I-- [engines whine to life] [people shout in confusion] [engines drone and surge, then fade] What in the hell was that?เอาล่ะ, ฉัน... นั่นมัน นรกอะไร อีก มันคืออะไรว่ะ! Air: Part 1 (2009)
# for the questions that you've found # # drives you further to confusion ## for the questions that you've found # # drives you further to confusionAir: Part 3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confusionA power failure contributed to the confusion in the hall.
confusionBecause of the street fighting, the city is in utter confusion.
confusionConfusion arose from the accident.
confusionDuring Obon there is much confusion at train stations.
confusionHe dashed out in confusion.
confusionHe depicted the confusion following the earthquake.
confusionHe disappeared, taking advantage of the confusion.
confusionHe is cool amid confusion.
confusionHis confusion betrayed his lie.
confusionI am wholly responsible for the confusion.
confusionIn a sense, I can understand his confusion.
confusionI think each of us played a part in inviting today's confusion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไขว้เขว[N] misunderstanding, See also: confusion, misinterpretation, Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด, Ant. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Example: การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว
ความปั่นป่วน[N] confusion, See also: disorder, turbulence, commotion, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความสับสน, Ant. ความเรียบร้อย, ความเป็นระเบียบ, ความสงบ, Example: ความปั่นป่วนของสถานการณ์ทำให้ประชาชนสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความวุ่นวาย[N] disorder, See also: confusion, jumble, Syn. ความอลหม่าน, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
ความโกลาหล[N] confusion, See also: commotion, uproar, disorder, upheaval, tumult, chaos, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหลหลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู
ความไม่มีระเบียบ[N] disorder, See also: confusion, riot, turmoil, chaos, jumble, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความสงบ, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlahon) EN: confusion ; chaos ; anarchy   FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
ความวุ่นวาย[n.] (khwām wunwāi) EN: disorder ; confusion ; jumble   FR: remue-ménage [m] ; confusion [f]
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar   FR: tumulte [m] ; confusion [f]
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion   FR: en désordre
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression   
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly   FR: être obsédé ; être monomaniaque
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj   FR: en désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFUSION    K AH0 N F Y UW1 ZH AH0 N
CONFUSIONS    K AH0 N F Y UW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confusion    (n) (k @1 n f y uu1 zh n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begriffsverwirrung {f}confusion of idea [Add to Longdo]
Verwechslung {f}; Verwechselung {f} | um Verwechslungen vorzubeugenconfusion | to avoid any possibility of confusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごたごた[, gotagota] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) trouble; confusion [Add to Longdo]
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
どさくさ[, dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
コンフュージョン[, konfuyu-jon] (n) confusion [Add to Longdo]
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
右往左往[うおうさおう, uousaou] (n,vs) move about in confusion; go every which way; going right and left; this way and that; (P) [Add to Longdo]
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy! [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混乱[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion; chaos, #4,103 [Add to Longdo]
迷乱[mí luàn, ㄇㄧˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion, #51,268 [Add to Longdo]
眩惑[xuàn huò, ㄒㄩㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, ] confusion; unable to escape from infatuation or addiction, #161,918 [Add to Longdo]
[chàn, ㄔㄢˋ, ] confusion; sheep crowding, #196,772 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confusion \Con*fu"sion\, n. [F. confusion, L. confusio.]
   1. The state of being mixed or blended so as to produce
    indistinctness or error; indistinct combination; disorder;
    tumult.
    [1913 Webster]
 
       The confusion of thought to which the Aristotelians
       were liable.             --Whewell.
    [1913 Webster]
 
       Moody beggars starving for a time
       Of pellmell havoc and confusion.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being abashed or disconcerted; loss
    self-possession; perturbation; shame.
    [1913 Webster]
 
       Confusion dwelt in every face
       And fear in every heart.       --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   3. Overthrow; defeat; ruin.
    [1913 Webster]
 
       Ruin seize thee, ruthless king,
       Confusion on thy banners wait.    --Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. One who confuses; a confounder. [Obs.] --Chapmen.
    [1913 Webster]
 
   {Confusion of goods} (Law), the intermixture of the goods of
    two or more persons, so that their respective portions can
    no longer be distinguished. --Blackstone. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confusion
   n 1: disorder resulting from a failure to behave predictably;
      "the army retreated in confusion"
   2: a mental state characterized by a lack of clear and orderly
     thought and behavior; "a confusion of impressions" [syn:
     {confusion}, {mental confusion}, {confusedness}, {muddiness},
     {disarray}]
   3: a feeling of embarrassment that leaves you confused [syn:
     {confusion}, {discombobulation}]
   4: an act causing a disorderly combination of elements with
     identities lost and distinctions blended; "the confusion of
     tongues at the Tower of Babel"
   5: a mistake that results from taking one thing to be another;
     "he changed his name in order to avoid confusion with the
     notorious outlaw" [syn: {confusion}, {mix-up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top