Search result for

confusion

(55 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confusion-, *confusion*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confusion    [N] ความสับสน, Syn. obscuring, blurring

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confusion of goodsทรัพย์หลายเจ้าของที่ปนกัน (จนไม่อาจแยกได้ว่าเป็นของผู้ใด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confusionจิตสับสน,สับสน,ความคิดสับสน,งุนงง,อาการสับสน,บุคลิกเปลี่ยนแปลงสับสน [การแพทย์]
Confusion State, Acuteโรควิกลจริตจิตสับสนเฉียบพลัน [การแพทย์]
Confusion, Mentalอาการทางจิต [การแพทย์]
Confusion, Roleสับสนในบทบาทของตนเอง,ความสับสนในบทบาทของตนเอง [การแพทย์]
Confusional Statesสับสน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confusionIn a sense, I can understand his confusion.
confusionDuring Obon there is much confusion at train stations.
confusionThe accident caused traffic confusion.
confusionThe accident threw traffic into great confusion.
confusionThe news created a lot of confusion.
confusionIt was a terrible confusion; Sue slipped later in the water. They're all mad at you.
confusionHis confusion betrayed his lie.
confusionOnly after a century and a half of confusion was the royal authority restored.
confusionThe Diet broke up in confusion.
confusionTo avoid confusion, the teams wore different colors.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไขว้เขว    [N] misunderstanding, See also: confusion, misinterpretation, Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด, Ant. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Example: การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว
ความปั่นป่วน    [N] confusion, See also: disorder, turbulence, commotion, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความสับสน, Ant. ความเรียบร้อย, ความเป็นระเบียบ, ความสงบ, Example: ความปั่นป่วนของสถานการณ์ทำให้ประชาชนสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความวุ่นวาย    [N] disorder, See also: confusion, jumble, Syn. ความอลหม่าน, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
ความโกลาหล    [N] confusion, See also: commotion, uproar, disorder, upheaval, tumult, chaos, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหลหลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู
ความไม่มีระเบียบ    [N] disorder, See also: confusion, riot, turmoil, chaos, jumble, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความสงบ, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlahon) EN: confusion ; chaos ; anarchy   FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
ความวุ่นวาย[n.] (khwām wunwāi) EN: disorder ; confusion ; jumble   FR: remue-ménage [m] ; confusion [f]
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar   FR: tumulte [m] ; confusion [f]
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion   FR: en désordre
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression   
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly   FR: être obsédé ; être monomaniaque
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj   FR: en désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFUSION    K AH0 N F Y UW1 ZH AH0 N
CONFUSIONS    K AH0 N F Y UW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confusion    (n) (k @1 n f y uu1 zh n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begriffsverwirrung {f}confusion of idea [Add to Longdo]
Verwechslung {f}; Verwechselung {f} | um Verwechslungen vorzubeugenconfusion | to avoid any possibility of confusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごたごた[, gotagota] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) trouble; confusion [Add to Longdo]
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
どさくさ[, dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
コンフュージョン[, konfuyu-jon] (n) confusion [Add to Longdo]
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
右往左往[うおうさおう, uousaou] (n,vs) move about in confusion; go every which way; going right and left; this way and that; (P) [Add to Longdo]
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy! [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混乱[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion; chaos [Add to Longdo]
眩惑[xuàn huò, ㄒㄩㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, ] confusion; unable to escape from infatuation or addiction [Add to Longdo]
[chàn, ㄔㄢˋ, ] confusion; sheep crowding [Add to Longdo]
迷乱[mí luàn, ㄇㄧˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] confusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confusion \Con*fu"sion\, n. [F. confusion, L. confusio.]
   1. The state of being mixed or blended so as to produce
    indistinctness or error; indistinct combination; disorder;
    tumult.
    [1913 Webster]
 
       The confusion of thought to which the Aristotelians
       were liable.             --Whewell.
    [1913 Webster]
 
       Moody beggars starving for a time
       Of pellmell havoc and confusion.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being abashed or disconcerted; loss
    self-possession; perturbation; shame.
    [1913 Webster]
 
       Confusion dwelt in every face
       And fear in every heart.       --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   3. Overthrow; defeat; ruin.
    [1913 Webster]
 
       Ruin seize thee, ruthless king,
       Confusion on thy banners wait.    --Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. One who confuses; a confounder. [Obs.] --Chapmen.
    [1913 Webster]
 
   {Confusion of goods} (Law), the intermixture of the goods of
    two or more persons, so that their respective portions can
    no longer be distinguished. --Blackstone. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confusion
   n 1: disorder resulting from a failure to behave predictably;
      "the army retreated in confusion"
   2: a mental state characterized by a lack of clear and orderly
     thought and behavior; "a confusion of impressions" [syn:
     {confusion}, {mental confusion}, {confusedness}, {muddiness},
     {disarray}]
   3: a feeling of embarrassment that leaves you confused [syn:
     {confusion}, {discombobulation}]
   4: an act causing a disorderly combination of elements with
     identities lost and distinctions blended; "the confusion of
     tongues at the Tower of Babel"
   5: a mistake that results from taking one thing to be another;
     "he changed his name in order to avoid confusion with the
     notorious outlaw" [syn: {confusion}, {mix-up}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top