ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confusion

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confusion-, *confusion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confusion(n) ความสับสน, Syn. obscuring, blurring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง, ความไม่ชัด, ความงงงวย, การให้ยุ่งหรือสับสน, ความพ่ายแพ้, ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement, disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
confusion(n) ความสับสน, ความงงงวย, ความยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confusion of goodsทรัพย์หลายเจ้าของที่ปนกัน (จนไม่อาจแยกได้ว่าเป็นของผู้ใด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confusionจิตสับสน, สับสน, ความคิดสับสน, งุนงง, อาการสับสน, บุคลิกเปลี่ยนแปลงสับสน [การแพทย์]
Confusion State, Acuteโรควิกลจริตจิตสับสนเฉียบพลัน [การแพทย์]
Confusion, Mentalอาการทางจิต [การแพทย์]
Confusion, Roleสับสนในบทบาทของตนเอง, ความสับสนในบทบาทของตนเอง [การแพทย์]
Confusional Statesสับสน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, there's still some confusion as to whether or not there's anybody else in this house.ดี เพราะยังคงสับสนอยู่ ว่าเป็นไปได้หรือไม่ ว่ามีใครในบ้านนี้อีก Clue (1985)
There isn't any confusion or there isn't anybody else?ไม่มีเรื่องสับสน หรือไม่มีใครอื่นอีก? Clue (1985)
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน Akira (1988)
Each of them deals with this confusion in his own way.แต่ละของพวกเขาเกี่ยวกับความสับสนในทางของตัวเองของเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
My son and I got separated in the confusion and smoke.ข้อเสนอที่คุณบอกว่าจะให้เปิดสำนักพิมพ์น่ะ ยังอยู่ใช่มั้ย Hero (1992)
To avoid widespread confusion Welsh people often add an occupation to a name.เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ในการเรียกชื่อ ชาวเวลส์จึงมักใส่อาชีพ ไปท้ายชื่อคนด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And just when the sweet confusion is so intense you think you'll die you kind of do, leaving you alone in your separate body.และเมื่อความอลหม่านนั้นไปถึงขีดสุด เราก็คิดว่าเราจะตายเราก็เหมือนจะ อยู่ตามลำพังในร่างที่แยกออกมา Bicentennial Man (1999)
Your confusion is not rational.ไม่เห็นต้องสงสัย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
"Disorder and confusion everywhere""Disorder and confusion everywhere" Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Now, whatever happened, it's very clear that confusion was about that room.มันชัดเจนอยู่แล้ว ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น คือความสับสนในห้องนั้น An American Haunting (2005)
She has arrived, but there was some confusion at the agency.เธอเพิ่งมาถึง, แต่ว่ารู้สึก จะมีความสับสนกับเอเย่นต์ของเรา. V for Vendetta (2005)
# Disorder and confusion everywhere #Disorder and confusion everywhere Mr. Monk and the Other Detective (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confusionA power failure contributed to the confusion in the hall.
confusionBecause of the street fighting, the city is in utter confusion.
confusionConfusion arose from the accident.
confusionDuring Obon there is much confusion at train stations.
confusionHe dashed out in confusion.
confusionHe depicted the confusion following the earthquake.
confusionHe disappeared, taking advantage of the confusion.
confusionHe is cool amid confusion.
confusionHis confusion betrayed his lie.
confusionI am wholly responsible for the confusion.
confusionIn a sense, I can understand his confusion.
confusionI think each of us played a part in inviting today's confusion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไขว้เขว(n) misunderstanding, See also: confusion, misinterpretation, Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด, Ant. ความชัดเจน, ความกระจ่าง, Example: การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว
ความปั่นป่วน(n) confusion, See also: disorder, turbulence, commotion, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความสับสน, Ant. ความเรียบร้อย, ความเป็นระเบียบ, ความสงบ, Example: ความปั่นป่วนของสถานการณ์ทำให้ประชาชนสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความวุ่นวาย(n) disorder, See also: confusion, jumble, Syn. ความอลหม่าน, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
ความโกลาหล(n) confusion, See also: commotion, uproar, disorder, upheaval, tumult, chaos, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหลหลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู
ความไม่มีระเบียบ(n) disorder, See also: confusion, riot, turmoil, chaos, jumble, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความสงบ, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[jalājon] (n) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion  FR: émeute [ f ] ; désordres [ mpl ] ; troubles [ mpl ] ; insurrection [ f ] ; révolte [ f ] ; soulèvement [ m ] ; grande confusion [ f ]
เกะกะ[keka] (adv) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way  FR: en désordre
ความโกลาหล[khwām kōlahon] (n) EN: confusion ; chaos ; anarchy  FR: chaos [ m ] ; confusion [ f ] ; anarchie [ f ]
ความวุ่นวาย[khwām wunwāi] (n) EN: disorder ; confusion ; jumble  FR: remue-ménage [ m ] ; confusion [ f ]
โกลาหล[kōlāhon] (n) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar  FR: tumulte [ m ] ; confusion [ f ]
เลอะ[loe] (adv) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion  FR: en désordre
โมหันธ์[mōhan] (n) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression
พล่าน[phlān] (v) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly  FR: être obsédé ; être monomaniaque
ยุ่ง[yung] (v) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion
ยุ่ง[yung] (x) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj  FR: en désordre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
confusion
confusions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confusion

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混乱[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ,   /  ] confusion; chaos #4,103 [Add to Longdo]
迷乱[mí luàn, ㄇㄧˊ ㄌㄨㄢˋ,   /  ] confusion #51,268 [Add to Longdo]
眩惑[xuàn huò, ㄒㄩㄢˋ ㄏㄨㄛˋ,  ] confusion; unable to escape from infatuation or addiction #161,918 [Add to Longdo]
[chàn, ㄔㄢˋ, ] confusion; sheep crowding #196,772 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begriffsverwirrung { f }confusion of idea [Add to Longdo]
Verwechslung { f }; Verwechselung { f } | um Verwechslungen vorzubeugenconfusion | to avoid any possibility of confusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
混乱[こんらん, konran] (n, vs) disorder; chaos; confusion; mayhem; (P) #3,258 [Add to Longdo]
混同[こんどう, kondou] (n, vs) confusion; mixing; merger; (P) #4,771 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) motion; change; confusion; (P) #5,826 [Add to Longdo]
混雑[こんざつ, konzatsu] (n, vs) confusion; congestion; (P) #12,903 [Add to Longdo]
取り込み(P);取込み[とりこみ, torikomi] (n) (1) taking in; capturing; (2) confusion; bustle; (P) #18,793 [Add to Longdo]
ごたごた[gotagota] (adj-na, adv, n, vs) (on-mim) trouble; confusion [Add to Longdo]
ごった[gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s, vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
とぎまぎ[togimagi] (n, vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
どさくさ[dosakusa] (n, adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confusion \Con*fu"sion\, n. [F. confusion, L. confusio.]
   1. The state of being mixed or blended so as to produce
    indistinctness or error; indistinct combination; disorder;
    tumult.
    [1913 Webster]
 
       The confusion of thought to which the Aristotelians
       were liable.             --Whewell.
    [1913 Webster]
 
       Moody beggars starving for a time
       Of pellmell havoc and confusion.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being abashed or disconcerted; loss
    self-possession; perturbation; shame.
    [1913 Webster]
 
       Confusion dwelt in every face
       And fear in every heart.       --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   3. Overthrow; defeat; ruin.
    [1913 Webster]
 
       Ruin seize thee, ruthless king,
       Confusion on thy banners wait.    --Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. One who confuses; a confounder. [Obs.] --Chapmen.
    [1913 Webster]
 
   {Confusion of goods} (Law), the intermixture of the goods of
    two or more persons, so that their respective portions can
    no longer be distinguished. --Blackstone. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confusion
   n 1: disorder resulting from a failure to behave predictably;
      "the army retreated in confusion"
   2: a mental state characterized by a lack of clear and orderly
     thought and behavior; "a confusion of impressions" [syn:
     {confusion}, {mental confusion}, {confusedness}, {muddiness},
     {disarray}]
   3: a feeling of embarrassment that leaves you confused [syn:
     {confusion}, {discombobulation}]
   4: an act causing a disorderly combination of elements with
     identities lost and distinctions blended; "the confusion of
     tongues at the Tower of Babel"
   5: a mistake that results from taking one thing to be another;
     "he changed his name in order to avoid confusion with the
     notorious outlaw" [syn: {confusion}, {mix-up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top