Search result for

usu

(141 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usu-, *usu*
Possible hiragana form: うす
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usual[ADJ] เป็นปกติ, See also: ธรรมดา, เป็นประจำ, สามัญ, Syn. normal, typical, common, ordinary
usual[N] สิ่งที่เป็นปกติ, See also: สิ่งที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย, Syn. custom
usurp[VI] ชิง, See also: ช่วงชิง, แย่งชิง, Syn. seize
usurp[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. seize
usury[N] การให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก, See also: การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก, Syn. exploitation
usurer[N] เจ้าหนี้, See also: นายทุน, Syn. moneylender, pawnbroker, lender, Ant. borrower
usually[ADV] โดยปกติ, See also: ตามปกติ, ตามธรรมดา, Syn. customarily, normally
usurper[N] ผู้ช่วงชิง, See also: ผู้แย่งชิง, ผู้บุกรุก
usurious[ADJ] ให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก, See also: ที่คิดดอกเบี้ยสูงมาก
usualness[N] ความปกติ, Syn. normal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
usual(ยู'ชวล) adj.,n. (สิ่งที่) เป็นธรรมดา,เป็นปกติ,เป็นประจำ,ทุกวัน,as usual ตามปกติ,เหมือนที่เคยปฎิบัติ., See also: usually adv. usualness n., Syn. common,regular
usufruct(ยูซิว'ฟรัคท) n. สิทธิเก็บกินในทรัพย์สิน.vt. ใช้สิทธิเก็บกินในทรัพย์สินที่ครอบครอง
usufructuary(ยูซิวฟรัค'ทิวอะรี) n. บุคคลผู้มีสิทธิเก็บกินในทรัพย์สินที่ครอบครอง,adj. ซึ่งมีสิทธิเก็บกิน
usurious(ยูซิว'เรียส) adj. ให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยมากผิดปกติหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย,กินดอกเบี้ยสูงผิดปกติ,ขูดเลือด
usurp(ยูเซิร์พ',ยูเซิร์พ) vt.,vi. ช่วงชิง,แย่งชิง,แย่งชิงอำนาจ,บุกรุก., See also: usurper n.
usurpation(ยูเซอเพ'เชิน,-เซอ-) n. การช่วงชิง,การแย่งชิง,การแย่งชิงอำนาจ,การบุกรุก,การแย่งชิงราชบัลลังก์., See also: usurpative,usurpatory adv.
usury(ยู'ซะรี่) n.อัตราดอกเบี้ยที่สูงผิดปกติ,การให้กู้เงินในดอกเบี้ยที่สูงผิดปกต',ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์., See also: usurious adj.
unusual(อันยู'?วล) adj. ผิดธรรมดา,เป็นข้อยกเว้น., See also: unusually adv. unusualness n., Syn. odd,rare,alien

English-Thai: Nontri Dictionary
usual(adj) เช่นเคย,เป็นธรรมเนียม,ตามปกติ,เป็นประจำ
usurer(n) นายเงินที่ขูดเลือด
usurious(adj) ขูดเลือด
usurp(vt) ชิงอำนาจ,แย่งชิง,บุกรุก
usurpation(n) การชิงอำนาจ,การแย่งชิง
usurper(n) ผู้ชิงอำนาจ,ผู้แย่งชิง,ผู้ชิงราชบัลลังก์
usury(n) การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงลิ่ว
unusual(adj) ผิดธรรมดา,ผิดปกติ,เป็นข้อยกเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
usual languageภาษาปรกติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
usual local conceptionปรกตินิยมเฉพาะถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usual place of abodeถิ่นที่อยู่ตามปรกติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usual residenceถิ่นที่อยู่ตามปรกติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
usufruct; usufruitสิทธิเก็บกิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usufructuaryผู้ทรงสิทธิเก็บกิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usufruit; usufructสิทธิเก็บกิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usurpationการยึดอำนาจ, การแย่งชิงสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usurpationการยึดอำนาจ, การแย่งชิงสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usuryการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Usuryดอกเบี้ยเกินอัตรา [TU Subject Heading]
Usury (Islamic law)ดอกเบี้ยเกินอัตรา (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Usury lawsกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He usually is.He usually is. Committed (2008)
I'm not usually confused when you say things like that.ปกติฉันไม่ค่อยรู้สึกขัดแย้ง เมื่อคุณพูดแบบนี้ Not Cancer (2008)
Usually I have more of a fight on that one.แต่ปกติผมมักจะชอบต่อสู้มากกว่า Adverse Events (2008)
You know, I usually pay tens of dollars to hear that.คุณก็รู้ผมยอมจ่าย 10 ดอลลาร์ เพื่อได้ยินคุณพูดคำนี้ Birthmarks (2008)
Just because you usually don't doesn't mean you can't.แค่เพราะคุณยังไม่ได้ทำ Lucky Thirteen (2008)
Which is caused by-- there's usually genetic history.บางทีอาจเป็นเพราะ ประวัติตั้งแต่เกิด Joy (2008)
Usually in the first 20 weeks of pregnancy, and in women who have trouble with their immune system.ปกติใน 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และในผู้หญิงที่มีปัญหากับระบบภูมิคุ้มกัน Joy (2008)
His usually.ส่วนใหญ่บ้านเขา The Itch (2008)
I usually don't get the stigmata until Easter.ปกติฉันจะไม่มีรอยตะปูของพระคริสต์จนกระทั่งอีสเตอร์ The Itch (2008)
She has none of the usual manifestations.เธอไม่มี การแสดงออกอย่างชัดเจน Emancipation (2008)
Ruled out all the usual suspects.นอกตำรา สืบค้นตามปกติ Emancipation (2008)
Nothing's usual for a four-year-old, and as fun as this is, it feels like we're your goomah.ไม่มีตามปกติในเด็ก 4 ขวบ ที่สนุกก็คือ เราเหมือนที่ปรึกษาของคุณ Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
usuHe's got a dual personality - usually a quiet "nice guy" type but when he flips his character changes.
usuThey usually use an anchor to hold a yacht in place.
usuWhat day are you usually free?
usuAnd not only that, the goods in the company shop were usually more expensive than elsewhere.
usuIn the U.S., part of the application process to universities usually includes an essay on "Why I want to go to university."
usuIt's because I missed my usual train.
usuI usually get up late.
usuTom usually goes to bed at ten forty.
usuThe machine again made the usual noise and printed out the following analysis.
usuHe usually goes to McDonald's.
usuThe shape of a box is usually square.
usuAs usual he was the last to arrive at the theater.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปกติธรรมดา[ADV] regularly, See also: usually, commonly, ordinarily, normally, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
ปกติธรรมดา[ADJ] normal, See also: usual, common, ordinary, regular, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว, Thai definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
โดยปรกติ[ADV] normally, See also: usually, ordinarily, regularly, commonly, Syn. บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: โดยปรกติเขามาทำงานแต่เช้า
ตามปรกติ[ADV] usually, See also: ordinarily, normally, customarily, Syn. เป็นประจำ, เหมือนเคย, เป็นปกติ, เหมือนปกติ, Example: ิเขามาทำงานแต่เช้าตามปรกติ
สม่ำเสมอ[ADV] usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, เป็นปกติ, Example: พ่อออกกำลังสม่ำเสมอ ตามที่คุณหมอสั่งไว้, Thai definition: เป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เป็นปรกติ[ADV] usually, See also: normally, regularly, ordinarily, commonly, Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, Example: เขากลับบ้านเวลาค่ำเป็นปรกติเสมอ
โดยปกติ[ADV] usually, See also: normally, ordinarily, commonly, generally, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, โดยทั่วไป, เป็นประจำ, Example: โดยปกติทุกคนจะตื่นสายในวันหยุด
ตามธรรมดา[ADV] usually, See also: ordinarily, ad a rule, generally, Syn. ตามปกติ, Example: ตามธรรมดา จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีทุกๆ 4 ปี, Thai definition: ตามปกติที่เคยเป็นมา, ไม่แปลกไปจากที่เคยเป็น
ตามปกติ[ADV] normally, See also: usually, generally, ordinarily, Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม, Example: ตามปกติเธอจะพูดคุยและทักทายคนอื่นเสมอ แต่วันนี้เธอเงียบไป, Thai definition: ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา
ทานศีล[ADV] usually give alms, Thai definition: มีการให้เป็นปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
เช่นเคย[adv.] (chen khoēi) EN: as usual ; usually   FR: comme d'habitude
ฉีกแนว[X] (chīknaēo) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd   FR: unique
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture   FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: capture ; snatch ; grab ; win ; usurp   FR: saisir ; s'emparer de ; usurper
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati = dōi pokkati) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general   FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[adv.] (dōi prokkati) EN: normally ; usually ; ordinarily   
จุฬาราชมนตรี[n.] (julārātchmontrī) EN: chief of the Muslim in Thailand   FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
แกงมัสมั่น[n. exp.] (kaēng matsaman) EN: masaman curry   FR: curry musulman [m]
แกงมัสมั่นไก่[xp] (kaēng matsaman kai) EN: chicken masaman curry   FR: curry musulman au poulet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
USUAL    Y UW1 ZH AH0 W AH0 L
USURY    Y UW1 ZH ER0 IY0
USURY    Y UW1 Z ER0 IY0
USURP    Y UW2 S ER1 P
USUAL    Y UW1 ZH UW0 AH0 L
USURPS    Y UW2 S ER1 P S
USUALLY    Y UW1 ZH AH0 L IY0
USUALLY    Y UW1 ZH AH0 W AH0 L IY0
USURPED    Y UW2 S ER1 P T
USURPING    Y UW2 S ER1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
usual    (j) (y uu1 zh u@ l)
usurp    (v) (y uu1 z @@1 p)
usury    (n) (y uu1 zh @ r ii)
usurer    (n) (y uu1 zh @ r @ r)
usurps    (v) (y uu1 z @@1 p s)
usually    (a) (y uu1 zh @ l ii)
usurers    (n) (y uu1 zh @ r @ z)
usurped    (v) (y uu1 z @@1 p t)
usurper    (n) (y uu1 z @@1 p @ r)
usurious    (j) (y uu1 z y u@1 r i@ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
薄い[うすい, usui] (adj) บาง, (รสชาติ)อ่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
雨水溝[うすいみぞ, usuimizo] (n) ร่องน้ำ ทางน้ำ ท่อน้ำ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
雨水[うすい, usui] Thai: น้ำฝน English: rain water

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Usurpation {f}; widerrechtliche Aneignung {f} | Usurpationen {pl}usurpation | usurpations [Add to Longdo]
Usurpator {m}usurper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
DNAウイルス[ディーエヌエーウイルス, dei-enue-uirusu] (n) DNA virus [Add to Longdo]
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] usurp [Add to Longdo]
寻常[xún cháng, ㄒㄩㄣˊ ㄔㄤˊ, / ] usual; common; ordinary [Add to Longdo]
惯常[guàn cháng, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] usual; customary [Add to Longdo]
故伎[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, ] usual trick; old tactics [Add to Longdo]
照理[zhào lǐ, ㄓㄠˋ ㄌㄧˇ, ] usually; in the normal course of events [Add to Longdo]
素来[sù lái, ㄙㄨˋ ㄌㄞˊ, / ] usually [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] usually used in a name; clever; intelligent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
アンチウィルス[あんちういるす, anchiuirusu] anti-virus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
薄い[うすい, usui] -duenn, -schwach, leicht, hell, hellfarbig [Add to Longdo]
薄まる[うすまる, usumaru] duenner_werden [Add to Longdo]
薄める[うすめる, usumeru] verduennen [Add to Longdo]
薄らぐ[うすらぐ, usuragu] duenner_werden [Add to Longdo]
薄れる[うすれる, usureru] duenner_werden [Add to Longdo]
薄化粧[うすげしょう, usugeshou] leichte_Schminke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top