ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

borrower

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borrower-, *borrower*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borrower(n) ผู้ขอยืม

English-Thai: Nontri Dictionary
borrower(n) ผู้ยืม, ผู้กู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borrower cardบัตรสมาชิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes I think we're the last Borrowers in the world.บางครั้ง... ... ชั้นคิดว่าเราคือพวกสุดท้ายบนโลก Arrietty (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
borrowerBanks are cutting lending to industrial borrowers.
borrowerI know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยืม(n) borrower, Syn. ผู้ขอยืม, คนยืม, Ant. ผู้ให้ยืม, Example: เมื่อยืมหนังสือ ทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ยืมไว้ด้วยทุกครั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่นำของผู้อื่นมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน
บัตรห้องสมุด(n) library ticket, See also: borrower's ticket

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรห้องสมุด[bat hǿngsamut] (n, exp) EN: library ticket ; borrower's ticket  FR: carte de lecteur [ m ]
ผู้กู้[phū kū] (n, exp) EN: borrower

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
borrower
borrowers
borrower's
borrowers'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borrower
borrowers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借方[jiè fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄤ,  ] borrower; debit side (of a balance sheet) #69,015 [Add to Longdo]
借入方[jiè rù fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ ㄈㄤ,   ] borrower; debit side (of a balance sheet) [Add to Longdo]
承租方[chéng zū fāng, ㄔㄥˊ ㄗㄨ ㄈㄤ,   ] borrower; leaser; the hiring side of a contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower [Add to Longdo]
借り主;借主[かりぬし, karinushi] (n) (1) borrower; debtor; (2) tenant; lessee; renter [Add to Longdo]
借り手;借手[かりて, karite] (n) borrower; debtor; tenant [Add to Longdo]
借り受け人[かりうけにん, kariukenin] (n) borrower; debtor; tenant [Add to Longdo]
借人[かりにん, karinin] (n) borrower [Add to Longdo]
借用者[しゃくようしゃ, shakuyousha] (n) borrower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Borrower \Bor"row*er\, n.
   One who borrows.
   [1913 Webster]
 
      Neither a borrower nor a lender be.   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 borrower
   n 1: someone who receives something on the promise to return it
      or its equivalent [ant: {lender}, {loaner}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top