ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

borrower

B AA1 R OW0 ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borrower-, *borrower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borrower[N] ผู้ขอยืม

English-Thai: Nontri Dictionary
borrower(n) ผู้ยืม,ผู้กู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borrower cardบัตรสมาชิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes I think we're the last Borrowers in the world.บางครั้ง... ... ชั้นคิดว่าเราคือพวกสุดท้ายบนโลก Arrietty (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
borrowerBanks are cutting lending to industrial borrowers.
borrowerI know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยืม[N] borrower, Syn. ผู้ขอยืม, คนยืม, Ant. ผู้ให้ยืม, Example: เมื่อยืมหนังสือ ทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ยืมไว้ด้วยทุกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่นำของผู้อื่นมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน
บัตรห้องสมุด[N] library ticket, See also: borrower's ticket

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsamut) EN: library ticket ; borrower's ticket   FR: carte de lecteur [m]
ผู้กู้[n. exp.] (phū kū) EN: borrower   

CMU English Pronouncing Dictionary
BORROWER B AA1 R OW0 ER0
BORROWERS B AA1 R OW0 ER0 Z
BORROWER'S B AA1 R OW0 ER0 Z
BORROWERS' B AO1 R AH0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borrower (n) bˈɒrouər (b o1 r ou @ r)
borrowers (n) bˈɒrouəz (b o1 r ou @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借方[jiè fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄤ, ] borrower; debit side (of a balance sheet), #69,015 [Add to Longdo]
借入方[jiè rù fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ ㄈㄤ, ] borrower; debit side (of a balance sheet) [Add to Longdo]
承租方[chéng zū fāng, ㄔㄥˊ ㄗㄨ ㄈㄤ, ] borrower; leaser; the hiring side of a contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower [Add to Longdo]
借り主;借主[かりぬし, karinushi] (n) (1) borrower; debtor; (2) tenant; lessee; renter [Add to Longdo]
借り手;借手[かりて, karite] (n) borrower; debtor; tenant [Add to Longdo]
借り受け人[かりうけにん, kariukenin] (n) borrower; debtor; tenant [Add to Longdo]
借人[かりにん, karinin] (n) borrower [Add to Longdo]
借用者[しゃくようしゃ, shakuyousha] (n) borrower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Borrower \Bor"row*er\, n.
   One who borrows.
   [1913 Webster]
 
      Neither a borrower nor a lender be.   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 borrower
   n 1: someone who receives something on the promise to return it
      or its equivalent [ant: {lender}, {loaner}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top