ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

usurer

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usurer-, *usurer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usurer(n) เจ้าหนี้, See also: นายทุน, Syn. moneylender, pawnbroker, lender, Ant. borrower

English-Thai: Nontri Dictionary
usurer(n) นายเงินที่ขูดเลือด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
usurer
usurers

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wucherer { m } | Wucherer { pl }usurer | usurers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高利貸し[こうりがし, kourigashi] (n) usurer; usury; loansharking [Add to Longdo]
薄れる[うすれる, usureru] (v1, vi) to fade; to become dim; (P) [Add to Longdo]
揺すれる[ゆすれる, yusureru] (v1, vi) to shake; to sway [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
薄れる[うすれる, usureru] duenner_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Usurer \U"su*rer\, n. [F. usurier, LL. usurarius. See {Usury},
   and cf. {Usurarious}.]
   [1913 Webster]
   1. One who lends money and takes interest for it; a money
    lender. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If thou lend money to any of my people that is poor
       by thee, thou shalt not be to him as a usurer,
       neither shalt thou lay upon him usury. --Ex. xxii.
                          25.
    [1913 Webster]
 
   2. One who lends money at a rate of interest beyond that
    established by law; one who exacts an exorbitant rate of
    interest for the use of money.
    [1913 Webster]
 
       He was wont to call me usurer.    --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 usurer
   n 1: someone who lends money at excessive rates of interest
      [syn: {usurer}, {loan shark}, {moneylender}, {shylock}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top