ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lender

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lender-, *lender*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blender(เบลน'เดอะ) n. ผู้ผสม, สิ่งเจือปน, ตัวผสมเครื่องผสม, เครื่องปั่นผสม
calender(แคล'เลนเดอะ) n. เครื่องบดให้เรียบและเงาโดยผ่านลูกกลิ้ง. vt. บดหรือกดให้เรียบและเงา, See also: calenderer n.
cullender(คัล'ลันเดอะ) n. ที่กรอง., See also: colander n.
hebrew calenderดูJewish calendar
moneylender(มัน'นีเลนเดอะ) n. ผู้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย
slender(สเลน'เดอะ) adj. ยาวเรียว, อรชร, อ้อนแอ้น, สะโอดสะอง, เล็กน้อย, เล็ก, มีค่าน้อย., See also: slenderly adv. slenderness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
lender(n) ผู้ให้ยืม, ผู้ให้กู้
calender(n) เครื่องรีดกระดาษ, เครื่องรีดผ้า
calender(vt) รีดให้เรียบ, กดให้เรียบ
slender(adj) อรชร, สะโอดสะอง, อ้อนแอ้น, เรียว, บาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lenderผู้ให้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every bond and CDO salesman, subprime lender and swap trader is gonna be there.ทุกพันธบัตรและ ซีดีโอ พนักงานขายผู้ให้กู้ซับไพรม์ และผู้ประกอบการแลกเปลี่ยน คือจะจะมี The Big Short (2015)
Subprime mortgage lender New Century Financial, once the industry leader, by the way, filed for bankruptcy.ผู้ให้กู้จำนองซับไพรม์ การเงินศตวรรษใหม่เมื่อ อุตสาหกรรม ผู้นำโดยวิธีการฟ้องล้มละลาย The Big Short (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lenderMoney lenders are enjoying a profitable period.
lenderThat man is a person who borrows money from many lenders.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง[bāng] (adj) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight  FR: mince ; fin
ฉะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin
ชะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate
เอวบาง[ēo bāng] (adj) EN: slender-waisted  FR: mince ; svelte
เอวบางร่างน้อย[ēo bāng rāng nøi] (adj) EN: slender
อีแร้งสีน้ำตาล[īraēng sī nāmtān] (n, exp) EN: Slender-billed Vulture ; Long-billed Vulture  FR: Vautour à long bec [ m ] ; Vautour à bec élancé [ m ] ; Vautour des Indes [ m ]
จั๋งจีน[jang Jīn] (n, exp) EN: Reed rhapis ; Slender lady palm
เครือ[khreūa] (n) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant
กระรอกหางม้าเล็ก[krarøk hāng mā lek] (n, exp) EN: Slender Squirrel
นกขมิ้นปากเรียว[nok khamin pāk rīo] (n, exp) EN: Slender-billed Oriole  FR: Loriot à bec effilé [ m ] ; Loriot à bec étroit [ m ] ; Loriot à bec fin [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lender
lenders
lender's
lenders'
lenderman

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lender
lenders

German-Thai: Longdo Dictionary
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
カレンダー(P);カレンダ[karenda-(P); karenda] (n) (1) calendar; (2) calender (machine for flattening things); (P) #7,732 [Add to Longdo]
[ほそ, hoso] (n) (1) (abbr) (See 細引き, 細糸) fine thread; hempen cord; (n-pref) (2) slender; narrow; weak; (n-suf) (3) (as ぼそ) narrowness #9,498 [Add to Longdo]
細い[ほそい, hosoi] (adj-i) (1) thin; slender; fine; (2) (sl) unlucky (billiards slang); (P) #14,483 [Add to Longdo]
すらっと[suratto] (adv, vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim [Add to Longdo]
すらり[surari] (adv, adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement) [Add to Longdo]
すんなり[sunnari] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
どん尻[どんじり, donjiri] (n) tail end; tailender [Add to Longdo]
ほっそり[hossori] (n, vs, adv, adv-to) (on-mim) being slim; slender [Add to Longdo]
やせ型;痩せ型;やせ形;痩せ形[やせがた, yasegata] (n) (1) slender build; slender figure; leptosome; leptosomatic habit; (adj-no) (2) waifish; leptosomaic; leptosomatic; ectomorphic [Add to Longdo]
キビレボウズハギ[kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lender \Lend"er\ (-[~e]r), n.
   One who lends.
   [1913 Webster]
 
      The borrower is servant to the lender.  --Prov. xxii.
                          7.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lender
   n 1: someone who lends money or gives credit in business matters
      [syn: {lender}, {loaner}] [ant: {borrower}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top