ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทานศีล

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทานศีล-, *ทานศีล*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ทานศีล มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ทานศีล*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทานศีล[ADV] usually give alms, Thai definition: มีการให้เป็นปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัจเจกสมาทาน(ปัดเจกะสะมาทาน, ปัดเจกสะมาทาน) น. การสมาทานศีลทีละสิกขาบท เรียกว่า ปัจเจก-สมาทาน, ถ้าสมาทานรวบท้าย เช่นว่า พุทฺธปญฺตฺตํ อุโปสถํ สมาทิยามิ หรือ อฏฺ สีลานิ สมาทิยามิ เรียกว่า เอกัชฌสมาทาน.
รับศีลก. ถือศีล, สมาทานศีล.
สมาทาน(สะมา-) ก. รับเอาถือเอาเป็นข้อปฏิบัติ เช่น สมาทานศีล.
สามเณร(สามมะเนน) น. ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล ๑๐, เรียกสั้น ๆ ว่า เณร.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทานศีล[n.] (thānasin) EN: usually give alms   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top