ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moneylender

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moneylender-, *moneylender*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moneylender(n) ผู้ให้ยืมเงินโดยปราศจากดอกเบี้ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moneylender(มัน'นีเลนเดอะ) n. ผู้ให้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moneylender; money-lenderผู้ให้กู้ยืมเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The man I recognized, a moneylender from Davidstown.The man I recognized, a moneylender from Davidstown. Watchmen (2009)
The moneylender floated at my feet.The moneylender floated at my feet. Watchmen (2009)
Forgive me, Lord Baelish, you have a reputation as a moneylender and a brothel keeper, not a military man.ขอโทษด้วย ลอร์ดเบลิช ท่านมีชื่อ ในฐานะเจ้าหนี้ และผู้คุมซ่อง ไม่ใช่นักยุทธศาสตร์ Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ให้กู้[phū hai kū] (n, exp) EN: lender ; moneylender  FR: prêteur [ m ]
ผู้ให้ยืมเงิน[phū hai yeūm ngoen] (n, exp) EN: creditor ; moneylender

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moneylender
moneylenders

Japanese-English: EDICT Dictionary
金貸し[かねかし, kanekashi] (n, vs) (1) moneylending; (n) (2) moneylender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 moneylender \moneylender\ n.
   someone who lends money at excessive rates of interest.
 
   Syn: usurer, loan shark, shark, money-lender.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moneylender
   n 1: someone who lends money at excessive rates of interest
      [syn: {usurer}, {loan shark}, {moneylender}, {shylock}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top