Search result for

through

(117 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -through-, *through*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
through[PREP] ผ่านไป, See also: จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของ, ผ่านตลอด, Syn. straight through
through[PREP] ท่ามกลาง, Syn. throughout, during
through[PREP] ด้วยวิธี, Syn. by way of, in virtue of, at the hand of
through[PREP] ตลอดทุกจำนวน, See also: ตลอดทุกหน่วย, ตลอดทั้งหมด
through[PREP] ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง
through[PREP] ปราศจากการหยุด, See also: ไปตรงตลอด, Syn. nonstop, unbroken, opened, Ant. broken, interrupted
through[PREP] เนื่องจาก, See also: เพราะ
through[ADV] ผ่านไปตาม
through[ADV] โดยตลอด, See also: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ
through[ADV] ไปจนเสร็จสิ้น, See also: จนกระทั่งเรียบร้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
through(ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด
throughly(ธรู'ลี) adv. โดยทั่ว,โดยตลอด,ถ้วนทั่ว
throughout(ธรู'เอาทฺ) prep. โดยตลอด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ. adv. ทุกส่วน,โดยตลอด,ทุกขณะ,ทุกจุด,ตั้งแต่ต้นจนจบ
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
wherethrough(แวร์ธรู') conj. ผ่าน,ระหว่างซึ่ง,เนื่องจาก นั้น,ที่

English-Thai: Nontri Dictionary
through(adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ
through(adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด
through(pre) ตลอด,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก,รวมทั้ง
throughout(adv) โดยตลอด,ตลอดทั้งหมด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ
throughout(pre) โดยตลอด,ถ้วนทั่ว,โดยทั่ว
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
throughputปริมาณงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
through no fault โดยไม่ใช่ความผิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Put him through.โอนสายมา Deadline (2011)
I'll be stepping through the gates of yale?ฉันกำลังจะก้าวเข้าสู่ประตู Yale แล้ว New Haven Can Wait (2008)
I tried to read it, and I couldn't get through it.ผมพยามอ่านมัน แต่ไม่ค่อย in เท่าไหร่แฮะ New Haven Can Wait (2008)
You slept through history class last year.เธอหลับตลอดคาบประวัติศาสตร์นี่ New Haven Can Wait (2008)
Have to go through with what you promised.ทำตามที่พูดเอาไว้ Chuck in Real Life (2008)
You walk in on surgery halfway through, it looks like murder.คุณเดินในหนทางที่มันดูเหมือนว่าเป็นการฆาตกรรม Pret-a-Poor-J (2008)
When you don't come through.เวลาเธอทำอะไรไม่สำเร็จ Pret-a-Poor-J (2008)
You don't have to go through with it.เธอไม่ต้องสนใจเรื่องนั้น There Might be Blood (2008)
Jenny, you can't just go through lifeเจนนี่ ลูกไม่สามารถให้ชีวิตผ่านไปแบบนี้ได้นะ There Might be Blood (2008)
I've known Chloe since the eighth grade, and... we've been through a lot together.เราก็เป็นเพื่อนกันมาตลอด ҡ͹ѹҵʹ Committed (2008)
The e-mail came through a ghost router.หมายความว่าไง เช็คไอพี ไม่ได้งั้นเหรอ? Committed (2008)
Must be great seeing so many happy couples come through here every day.ตามใจคุณละกัน, ขนมปังอบ. Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throughA ball flew in through the window.
throughA band led the parade through the city.
throughA baseball came flying through the window.
throughA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
throughA beam of sunlight came through the clouds.
throughA big canoe was cutting through the water.
throughA bird can glide through the air without moving its wings.
throughA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
throughA broad river runs through the city.
throughA call for help rang through the night.
throughA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
throughA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกช่อง[ADV] through the right pull, Syn. ถูกช่องถูกทาง, Example: ธุรกิจของเขาดำเนินไปได้ถูกช่องทำให้ได้กำไรมากในปีนี้, Thai definition: ทำไปในแนวที่พอเหมาะกับโอกาส
แพร่หลาย[ADV] extensively, See also: throughout, all through, Example: พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง
ทั้งปี[ADV] all the year round, See also: throughout the year, Syn. ตลอดปี, Example: ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีฝนตกตลอดทั้งปี
ตลอด[PREP] through, See also: all over, throughout, everywhere, Syn. ทั่ว, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, Example: ฉันโทรคุยกับเขาตลอดทั้งคืน, Thai definition: แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
ตลอดชีพ[ADV] lifelong, See also: through one's life, in one's whole life, all one's life, Syn. ตลอดชีวิต, Example: แม้เขาไม่ร่ำรวยแต่เขารู้สึกภาคภูมิใจที่เขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดชีพ, Thai definition: ระยะเวลาทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่
ตลอดปลอดโปร่ง[ADV] through, See also: clear, transparent, safely, Example: คนเราเมื่อเวลาเคราะห์ดีทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ตลอดปลอดโปร่งไปหมด, Thai definition: อย่างเป็นไปโดยง่าย, อย่างไม่มีอุปสรรค
ตลอดวัน[ADV] all day (long), See also: throughout the day, whole day, all the day, Syn. ทั้งวัน, Ant. ตลอดคืน, Example: ปัจจุบันเรามีรายการวิทยุและโทรทัศน์ดูตลอดวัน, Thai definition: ระยะเวลาทั้งวัน
ทั้งคืน[ADV] all night long, See also: through the night, the whole night, Syn. ตลอดคืน, Ant. ทั้งวัน, Example: ครูนั่งตรวจการบ้านทั้งคืน
ทั่วถึง[ADV] throughout, See also: thoroughly, all over, Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, ตลอด, กว้างขวาง, ทั่วไป, Example: นายอำเภอเดินตรวจอาคารสถานที่ และบ้านพักข้าราชการทุกหลังอย่างทั่วถึง, Thai definition: ถึงทุกคน, ครบทั่วทุกคน
ชั่ว[PREP] throughout, See also: during, in every part of, Syn. ตลอด, สิ้น, Example: นักการทำงานมาเกือบชั่วชีวิต แต่เก็บเงินได้ไม่ถึงแสนบาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phān) EN: skim (through) ; read through   FR: feuilleter ; parcourir
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of   FR: durant ; à travers
ชั่วชีวิต[adj.] (chūa chīwit) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life ; ad vitam   FR: viager ; à vie
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through   FR: échouer ; tomber à l'eau
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
โดย[prep.] (dōi) EN: by ; via ; with ; by means of ; through   FR: par ; en ; avec ; au moyen de
โดยอาศัย [X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to   FR: à l'aide de ; à force de
โดยวิถีทาง[X] (dōi withīthāng) EN: through   FR: par ; au moyen de

CMU English Pronouncing Dictionary
THROUGH    TH R UW1
THROUGHS    TH R UW1 Z
THROUGHOUT    TH R UW0 AW1 T
THROUGHPUT    TH R UW1 P UH2 T
THROUGHWAY    TH R UW1 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
through    (a) (th r uu)
throughout    (a) (th r uu1 au1 t)
throughput    (n) (th r uu1 p u t)
throughway    (n) (th r uu1 w ei)
throughputs    (n) (th r uu1 p u t s)
throughways    (n) (th r uu1 w ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchgangsbahnhof {m}through station [Add to Longdo]
Durchgangsverkehr {m}through traffic [Add to Longdo]
Kurswagen {n}through carriage [Add to Longdo]
im Wandel der Zeitenthrough the ages [Add to Longdo]
durch {prp; +Akkusativ} (räumlich) | durch die Stadt laufenthrough | to walk through the town [Add to Longdo]
durch und durchthrough and through; thoroughgoing [Add to Longdo]
hierdurch {adv}through this; hereby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
しくじる[, shikujiru] (v5r,vi) to fail; to fall through; to blunder; (P) [Add to Longdo]
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
すうすう[, suusuu] (adv,vs) (on-mim) sound of wind rustling through a crack; wheezing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全美[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, ] throughout the United States; the whole of America [Add to Longdo]
千秋万代[qiān qiū wàn dài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡ ㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] throughout the ages [Add to Longdo]
康衢[kāng qú, ㄎㄤ ㄑㄩˊ, ] through street; thoroughfare [Add to Longdo]
直通火车[zhí tōng huǒ chē, ㄓˊ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] through train [Add to Longdo]
直达[zhí dá, ㄓˊ ㄉㄚˊ, / ] through; nonstop [Add to Longdo]
联运[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ, / ] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises [Add to Longdo]
透过[tòu guò, ㄊㄡˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] through; via [Add to Longdo]
通途[tōng tú, ㄊㄨㄥ ㄊㄨˊ, ] through road; thoroughfare [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
スルー[するー, suru-] through [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole [Add to Longdo]
スルー接続[スルーせつぞく, suru-setsuzoku] through-connect [Add to Longdo]
プリントスルー[ぷりんとするー, purintosuru-] print through [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
処理能力[しょりのうりょく, shorinouryoku] throughput [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Through \Through\, a.
   Going or extending through; going, extending, or serving from
   the beginning to the end; thorough; complete; as, a through
   line; a through ticket; a through train. Also, admitting of
   passage through; as, a through bridge.
   [1913 Webster]
 
   {Through bolt}, a bolt which passes through all the thickness
    or layers of that which it fastens, or in which it is
    fixed.
 
   {Through bridge}, a bridge in which the floor is supported by
    the lower chords of the tissues instead of the upper, so
    that travel is between the trusses and not over them. Cf.
    {Deck bridge}, under {Deck}.
 
   {Through cold}, a deep-seated cold. [Obs.] --Holland.
 
   {Through stone}, a flat gravestone. [Scot.] [Written also
    {through stane}.] --Sir W. Scott.
 
   {Through ticket}, a ticket for the whole journey.
 
   {Through train}, a train which goes the whole length of a
    railway, or of a long route.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Through \Through\, prep. [OE. thurgh, [thorn]urh, [thorn]uruh,
   [thorn]oruh, AS. [thorn]urh; akin to OS. thurh, thuru,
   OFries. thruch, D. door, OHG. durh, duruh, G. durch, Goth.
   [thorn]a['i]rh; cf. Ir. tri, tre, W. trwy. [root]53. Cf.
   {Nostril}, {Thorough}, {Thrill}.]
   1. From end to end of, or from side to side of; from one
    surface or limit of, to the opposite; into and out of at
    the opposite, or at another, point; as, to bore through a
    piece of timber, or through a board; a ball passes through
    the side of a ship.
    [1913 Webster]
 
   2. Between the sides or walls of; within; as, to pass through
    a door; to go through an avenue.
    [1913 Webster]
 
       Through the gate of ivory he dismissed
       His valiant offspring.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. By means of; by the agency of.
    [1913 Webster]
 
       Through these hands this science has passed with
       great applause.            --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       Material things are presented only through their
       senses.                --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   4. Over the whole surface or extent of; as, to ride through
    the country; to look through an account.
    [1913 Webster]
 
   5. Among or in the midst of; -- used to denote passage; as, a
    fish swims through the water; the light glimmers through a
    thicket.
    [1913 Webster]
 
   6. From the beginning to the end of; to the end or conclusion
    of; as, through life; through the year.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Through \Through\, adv.
   1. From one end or side to the other; as, to pierce a thing
    through.
    [1913 Webster]
 
   2. From beginning to end; as, to read a letter through.
    [1913 Webster]
 
   3. To the end; to a conclusion; to the ultimate purpose; as,
    to carry a project through.
    [1913 Webster]
 
   Note: Through was formerly used to form compound adjectives
      where we now use thorough; as, through-bred;
      through-lighted; through-placed, etc.
      [1913 Webster]
 
   {To drop through}, to fall through; to come to naught; to
    fail.
 
   {To fall through}. See under {Fall}, v. i.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 through
   adv 1: from beginning to end; "read this book through"
   2: over the whole distance; "this bus goes through to New York"
   3: to completion; "think this through very carefully!"
   4: in diameter; "this cylinder measures 15 inches through"
   5: throughout the entire extent; "got soaked through in the
     rain"; "I'm frozen through"; "a letter shot through with the
     writer's personality"; "knew him through and through";
     "boards rotten through and through" [syn: {through}, {through
     and through}]
   adj 1: having finished or arrived at completion; "certain to
       make history before he's done"; "it's a done deed";
       "after the treatment, the patient is through except for
       follow-up"; "almost through with his studies" [syn:
       {done}, {through}, {through with(p)}]
   2: (of a route or journey etc.) continuing without requiring
     stops or changes; "a through street"; "a through bus";
     "through traffic"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 let
 
 1. (let, letting) izin vermek, müsaade etmek
 2. by, through, in ile geçmesine, gitmesine veya gelmesine müsaade etmek
 3. kontrata bağlamak
 4. yardımcı fiil olarak --eyim, -elim, -sin, -sinler (birinci veya üçüncü şahıs emir kipi)
 5. kiraya vermek. let alone, let be karışmamak, haline bırakmak. Honesty, let alone honor, was not in him. Şeref şöyle dursun, onda doğruluk namına bir şey yoktu. Let be. Öyle kalsın. Dokunma. Bozma. let blood kan akıtmak, hacamat etmek. let down indirmek
 6. boşa çıkarmak, hayal kırıklığına uğratmak. let down one' hair samimi davranmak (hanımlar) let fall düşürmek. let fly salıverip uçurmak
 7. top veya tüfek atmak. let go bırakmak, koyuvermek
 8. serbest bırakmak. let him down gently yavaş yavaş alıştırarak hayal kırıklığına uğratmak. let in kapıyı açıp içeriye almak. let loose serbest bırakmak (köpek veya deli) let off cezasını affetmek, cezasını hafifletmek, işten çıkarmak
 9. dışarı vermek. let on sırrı başkasına söylemek, sırrı ifşa etmek. let oneself go duygularına serbestçe yol vermek
 10. çekinmeden konuşmak veya gülmek, taşkınlık yapmak. let oneself in anahtar ile kapıyı açıp içeriye girmek. let out dışarıya bırakmak, koyvermek, kaçmasına müsaade etmek
 11. gevşetmek, genişletmek. let slide vazgeçmek, haline bırakmak. let slip kaçırmak, elinden kaçırmak. let the cat out of the bag sırrı meydana çıkarmak. let up yumuşamak, sertliğini kaybetmek. let well enough alone olanla yetinmek. Let x equal 2y. X'in 2y'a eşit oldugunu farze- delim. to let kiralık.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top