Search result for

แพร่หลาย

(50 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แพร่หลาย-, *แพร่หลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่หลาย [ADV] extensively, See also: throughout, all through, Example: พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง
แพร่หลาย [V] be widespread, See also: be well-known, prevail, be prevalent, Syn. แพร่สะพัด, สะพัด, แพร่ขยาย, Example: สูตรยาใหม่นี้ได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ป่วย, Thai definition: กระจายออกไปอย่างทั่วถึง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แพร่หลายก. กระจายออกไปให้มาก, ทั่วถึง, เช่น รู้กันแพร่หลาย ใช้กันแพร่หลาย.
เอิกเกริกแพร่หลายรู้กันทั่ว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But what is not well-known is that at the very same time... he was winning' all his championships,แต่ที่ไม่รู้กันแพร่หลาย ในขณะเดียวกับ... ...ที่เขาชนะการแข่งขันกอล์ฟ... The Legend of Bagger Vance (2000)
I'm here with Hugo Posh, the producer of Adult Education the hottest-selling sex-education video ever made being utilized in classrooms across the globe.เรามาอยู่กับ Hugo Posh ผู้อำนวยการสร้างของ Adult Education... ...ยอดขายกระฉูด sex-education video ได้แพร่หลาย... ...ในโรงเรียน และทั่วโลก The Girl Next Door (2004)
A mysterious plague or viral outbreak has run rampant...โรคระบาดที่น่าพิศวง หรือการระบาดของไวรัสอย่างแพร่หลาย Resident Evil: Apocalypse (2004)
When that's all spread out, it becomes an iconic image.เมื่อภาพทั้งหมดแพร่หลายออกไป มันก็กลายเป็นภาพแห่งอุดมคติ An Inconvenient Truth (2006)
Soon to be the most popular video on YouTube.จะเป็นวิดีโอที่แพร่หลายเร็วๆนี้ บนยูทูบ Disturbia (2007)
Agriculture is still the world's most widespread occupation.เกษตรกรรมยังคงเป็นอาชีพ ที่แพร่หลายที่สุดในโลก Home (2009)
Wikus Van Der Merwe is a name that will become very widely known because of this pivotal role that he played in this whole event.Wikus Van Der Merwe คือชื่อที่จะกลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพราะบทบาทนี้เป็นจุดสำคัญที่เขาเล่นในกรณีนี้ District 9 (2009)
Reputed to have whacked one "Dog" Paulson back when our homegrown bandidos were wresting the crank trade away from the So Cal biker gangs.เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่แก๊งมอเตอร์ไซด์ นอกจากนี้ เราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะหลบหนี ไปยังเม็กซิกันประเทศที่ 3 Grilled (2009)
The same society snobs still reigned,ในสังคมเดิมคนหัวสูงยังคงแพร่หลาย The Age of Dissonance (2009)
Right. Readings were off the chart.ใช่ เป็นบทความที่ได้รับการยอมรับแพร่หลาย Knowing (2009)
Small arms are the only weapons used in 99 percent of the world's conflicts and no one has the capacity to manufacture them faster and cheaper than China.อาวุธขนาดเบา ใช้กันแพร่หลายกว่า ใน 99 เปอร์เซนต์ของความขัดแย้งทั่วโลก แล้วก็ไม่มีใครช่ำชองกับของพวกนี้ The International (2009)
Death watch movement?แพร่หลายไปถึงไหนแล้ว The Mandalore Plot (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แพร่หลาย[v.] (phraēlāi) EN: be widespread ; be well-known ; prevail ; be prevalent   
แพร่หลาย[adj.] (phraēlāi) EN: widespread   FR: répandu ; courant
แพร่หลาย[adv.] (phraēlāi) EN: extensively ; throughout ; all through   

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
about    [ADV] แพร่หลาย
abroad    [ADV] แพร่หลาย, See also: แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง, Syn. extensively, broadly, far and wide
be on the map    [IDM] มีชื่อเสียง, See also: แพร่หลาย, Syn. put on
rife    [ADJ] ซึ่งแพร่กระจาย, See also: แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, Syn. plentiful, widespread, Ant. scarce
spread    [VT] ทำให้กระจาย, See also: แพร่หลาย, แพร่กระจาย, Syn. extend, expand, stretch
widespread    [ADJ] แพร่หลาย, See also: แพร่ไปทั่ว, Syn. common, popular, prevalent, Ant. unpopular
worldwide    [ADJ] ทั่วโลก, See also: แพร่หลายทั่วโลก, Syn. global, universal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
afloat(อะโฟลท') adv.,adj. ลอย (บนน้ำ) ,ลอยตัว, ไม่ล่ม, บนเรือ, บนแพ, ท่วมน้ำ, ชุ่มน้ำ, ล่องลอย, แพร่หลาย, ไม่ล้ม (การเงิน) (on the water)
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก,ความมีใจกว้าง,การแพร่หลาย,การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity
circular(เซอ'คิวละ) adj. เป็นรูปวงกลมหรือวงแหวน,กลม,ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม,วกเวียน,อ้อมค้อม,ให้แพร่หลายไปทั่ว,แจ้งให้ทราบทั่วไป
cobol(โคบอล) ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง แรกเริ่มเดิมที นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านธุรกิจ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่ปัจจุบัน ได้รับการดัดแปลงให้ใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ภาษาโคบอลนี้ออกจะละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษธรรมดาอยู่ค่อนข้างมาก ภาษานี้เป็นภาษาสากล ที่ยังมีคนนิยมใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
contagious(คันเท'เจิส) adj. มีลักษณะของโรคติดต่อ,แพร่หลายง่าย, See also: contagiousness n. ดูcontagious contagiosity n. ดูcontagious, Syn. communicable -Conf. infectious -Conf. contiguous,infectious
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
currency(เคอ'เรินซี) n. เงินตรา,เงิน,การแพร่หลาย,ช่วงระยะเวลาที่แพร่หลาย,กระแสน้ำ,กระแสลม

English-Thai: Nontri Dictionary
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
catching(adj) ติดต่อ,แพร่หลาย,ระบาด,ดึงดูด
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
contagious(adj) แพร่หลายง่าย,เป็นโรคติดต่อ,ติดต่อกันได้
current(adj) ประจำวัน,ทั่วๆ ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย
extensive(adj) กว้างใหญ่,แพร่หลาย,ครอบคลุม,กว้างขวาง
obtain(vi) แพร่หลาย,ประสบผลสำเร็จ
outspread(vt) แผ่กว้าง,กาง,แพร่หลาย
pervade(vt) แพร่หลาย,แผ่ซ่าน,ตลบ,กระจายไปทั่ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
広まる[ひろまる, hiromaru] Thai: แพร่หลาย English: to spread

German-Thai: Longdo Dictionary
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก
herkömmlich(adj) ที่สืบทอดกันมา , ที่แพร่หลายอยู่ขณะนี้ , ที่นิยมใช้กันอยู่, See also: S. traditional,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top