ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กว้างขวาง

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กว้างขวาง-, *กว้างขวาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กว้างขวาง[V] be well-known, See also: be famous, Example: เขากว้างขวางมากในแถบนี้ ใครๆ ก็รู้จัก, Thai definition: รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก
กว้างขวาง[ADJ] liberal, See also: open-minded, Syn. เผื่อแผ่, Example: กำนันเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางใครๆ ก็นิยมชมชอบ
กว้างขวาง[V] be broad, See also: be vast, be large, Syn. กว้าง, Ant. แคบ, คับแคบ, Example: เนื้อที่สำหรับปลูกข้าวในจังหวัดอยุธยากว้างขวางมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กว้างขวางก. แผ่ออกไปมาก, ใหญ่โต, เช่น มีเนื้อที่กว้างขวาง
กว้างขวางเผื่อแผ่ เช่น มีนํ้าใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suggest we move back to council chambers where we'll have more room.ผมว่าเราเข้าไปในห้องประชุมดีกว่า มันกว้างขวางหน่อย Jaws (1975)
- Thank you.เข้ามาเลย ที่นี่กว้างขวางกว่าห้องครูใหญ่เสียอีก Big (1988)
- Bob's... Bob's office is bigger than my office!พื้นเป็นไม้เนื้อหนา ช่องเก็บของก็กว้างขวาง Big (1988)
A 21-year-old kid with such connections.หนุ่มอายุ21ผู้กว้างขวาง Goodfellas (1990)
And a good king needs a broader view.และสำหรับกษัตริย์ที่ดีต้องมองการณ์ไกลอย่างกว้างขวาง Anna and the King (1999)
It was a suite. plenty of floor space.ขอโทษ มันห้องชุด พื้นที่ออกกว้างขวาง Bringing Down the House (2003)
We begin our inquiry as scandals threaten to trigger a wide debate about the lack of public control over big corporations.สารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่มีเรื่องอื้อฉาว ที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการที่สังคมไม่สามารถควบคุมบรรษัทใหญ่ ๆ ได้ The Corporation (2003)
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose it.ขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน The Corporation (2003)
Do you believe all of this space?กว้างขวาง เหลือเชื่อจริงๆ ที่นี่ Just Like Heaven (2005)
For the first time, the so-called mutant cure will be available to the public.และมีปฏิกริยาอย่างกว้างขวาง โดยกลุ่มมนุษย์กลายพันธุ์จากทั้งสองด้าน X-Men: The Last Stand (2006)
But,uh,I sure was glad for the ample cargo space,not to mention the tinted windows.แต่มันคงดีใจที่ได้นอนในที่กว้างขวางแบบนี้ กระจกติดฟิล์ม An Inconvenient Lie (2007)
You were right about the ample cargo space.คุณพูดถูกเรื่องที่ว่างกว้างขวางนี่ An Inconvenient Lie (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: well-known ; famous ; influential   FR: populaire ; influent
กว้างขวาง[adj.] (kwāngkhwāng) EN: broad ; vaste ; large   FR: ample ; large

English-Thai: Longdo Dictionary
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ample[ADJ] ใหญ่, See also: กว้างขวาง, ขนาดใหญ่
broad[ADJ] กว้างขวาง, See also: กว้าง, ครอบคลุม
commodious[ADJ] กว้างขวาง, Syn. roomy, spacious
extensive[ADJ] กว้างขวาง, See also: ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง, Syn. expanded, vast, wide
sweeping[ADJ] กว้างใหญ่ไพศาล, See also: กว้างขวาง, Syn. wide-ranging, broad, wide, all-embracing
wide[ADJ] กว้าง, See also: กว้างขวาง, Syn. broad, extensive, vast, Ant. narrow
wide[ADV] กว้าง, See also: กว้างขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
capacious(คะเพ'เ?ียส) adj. จุมาก,ใหญ่มาก,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก, See also: capaciousness n. ดู capacious
catholic(แคธ'ธอลิค) adj. กว้างขวาง,โดยทั่วไป,โอบอ้อมอารี,ใจกว้าง, Syn. general
commodius(คะโม'เดียส) adj. กว้าง,กว้างขวาง,มากพอเพียง, See also: commodiousness n., Syn. roomy,ample
comprehensive(คอมพริเฮน'ซิฟว) adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,เข้าใจได้กว้าง,ซึ่งหยั่งรู้,ซึ่งประกันความเสียหายอย่างกว้างขวาง n. การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง, See also: comprehensiveness n. ดูcomprehensive, Syn. far-reaching,wide
expansive(อิคซฺแพน'ซิฟว) adj. ซึ่งขยายตัวหรือเพิ่ม,ไพศาล,กว้างขวาง,ละเอียด,กินความมาก,เปิดเผย, Syn. broad
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเคลือหมายถึง แบบหนึ่งของตรรกะ ซึ่งใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตรรกะ ประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ ผิด-ถูก (กล่าวคือ ถ้าไม่ถูก ก็ต้องผิด หรือถ้าไม่ผิด ก็ต้องถูก) แต่ตรรกะแบบนี้ มีขอบเขตกว้างขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
boundless(adj) ไม่มีขอบเขต,กว้างขวาง,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่จำกัด
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด
capacious(adj) กว้างขวาง,จุ,ใหญ่,มีเนื้อที่มาก
catholic(adj) กว้าง,ไม่จำกัด,แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,โอบอ้อมอารี,ใจคอกว้างขวาง
catholicity(n) ความกว้างขวาง,ความใจกว้าง,ความแพร่หลาย
commodious(adj) จุ,มีเนื้อที่กว้าง,กว้างขวาง,มีบริเวณกว้าง
comprehensive(adj) เกี่ยวกับความเข้าใจ,กินวงกว้าง,กว้างขวาง,ครอบคลุม
enlarge(vt) ขยายส่วน,ขยายตัว,ทำให้กว้างขวาง,เพิ่ม,เสริม
expansive(adj) ขยายตัวได้,กว้างขวาง,ไพศาล,กินความมาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Upscale (adj ) กว้างขวาง ที่มีขนาดใหญ่

German-Thai: Longdo Dictionary
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top