ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throughway

TH R UW1 W EY2   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throughway-, *throughway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throughway[N] ทางผ่านตลอด, See also: ทางซึ่งไปได้รวดเร็ว, Syn. thruway, expressway

CMU English Pronouncing Dictionary
THROUGHWAY    TH R UW1 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throughway    (n) θrˈuːwɛɪ (th r uu1 w ei)
throughways    (n) θrˈuːwɛɪz (th r uu1 w ei z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throughway
   n 1: a broad highway designed for high-speed traffic [syn:
      {expressway}, {freeway}, {motorway}, {pike}, {state
      highway}, {superhighway}, {throughway}, {thruway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top