Search result for

everywhere

(69 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everywhere-, *everywhere*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everywhere[ADV] ทุกหนแห่ง, See also: ทุกที่, Syn. everyplace, wherever

English-Thai: Nontri Dictionary
everywhere(adv) ทุกหนทุกแห่ง,ทุกที่,ทุกหัวระแหง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your name everywhere? Face it, Serena.ชื่อเธออยู่ในทุกที่ ดูซะ เซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
So he left blow everywhere. Oh, my god.แล้วเค้าก็จากไปพร้อมกับ ทิ้งระเบิดเอาไว้ทุกที่ Chuck in Real Life (2008)
It wasn't everywhere--just on the smooth, shiny surfaces.ทุกที่จริงๆ ก็แค่ นุ่มนวล แค่ เปลือกนอก Chuck in Real Life (2008)
Oliver... we've searched practically everywhere.โอลิเวอร์.. เราได้ค้นหาในทุกที่แล้วนะ Odyssey (2008)
I've looked everywhere for you. I'm so sorry.ผมหาคุณไปทุกที่เลยนะ ผมขอโทษ Odyssey (2008)
- Buy you some decent carpet. Cigarette burns everywhere.-ซื้อพรมอย่างดีให้แกสักผืน มีรอยไหม้ของบุหรี่อยู่ทุกที่ Pilot (2008)
- Droids are everywhere.- มีพวกดรอยด์เต็มไปหมด Destroy Malevolence (2008)
- We're searching everywhere in town.พรรคพวก เราต้องค้นหาทุกๆห้อง The Mark of Nimueh (2008)
We've searched everywhere, the entire city.เราค้นหาจนทั่วเมืองแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
They're going to come through. They're everywhere.มันเข้ามาแล้ว มันอยู่ทุกที่เลย Episode #1.5 (2008)
They're fucking everywhere.แม่งเอ้ย ทุกที่ Episode #1.5 (2008)
Super battle droids are everywhereมีซูเปอร์แบทเทิลดรอยด์เต็มไปหมด Cloak of Darkness (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everywhereAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
everywhereAi and Mariko are close friends; they go everywhere together.
everywhereA word once out flies everywhere.
everywhereDrive away and it's the same everywhere death row, everyone's a victim.
everywhereEverywhere he went, he taught love, patience, and most of all, non-violence.
everywhereEverywhere in town is getting dark.
everywhereEverywhere looks beautiful in the spring.
everywhereEverywhere seems to be crowded.
everywhereEverywhere we went, we enjoyed ourselves a lot.
everywhereEverywhere you go will find the same scenery.
everywhereHe risked his life to carry out his duty and inspired police officers everywhere.
everywhereHer neighbors were such as you meet everywhere in this country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั่วทุกทิศ[ADV] everywhere, See also: in every place, all around, far and wide, in every nook and cranny, all over, Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, ทั่วทิศ, รอบทิศ, Example: บริษัทถูกกรุมฟ้องทั่วทุกทิศทั้งจากเจ้าหนี้และลูกบ้านที่ต้องการเงินดาวน์คืนเพราะบริษัทไม่สามารถสร้างบ้านได้เสร็จตามกำหนด
ทุกทิศทาง[ADV] everywhere, See also: in every place, all around, far and wide, all over, Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, ทั่วทิศ, รอบทิศ, ทั่วทุกทิศ, Example: ท่อนซุงจากเขาไหลพุ่งลงสู่เชิงเขาเบื้องล่างทุกทิศทาง
สารทิศ[ADV] everywhere, See also: all directions, all sides, Syn. ทุกที่, Example: ในงานศพของเขาผู้คนหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศ, Thai definition: ทั่วทุกทิศ, ทุกทิศทุกทาง
ทิศานุทิศ[N] everywhere, See also: all directions, near and far, Count unit: ทิศ, Thai definition: ทิศน้อยทิศใหญ่ทั้งปวง, Notes: (สันสกฤต)
ทั่วทุกหัวระแหง[ADV] everywhere, See also: every place, Syn. ทั่วทุกสารทิศ, ทั่วทุกหนทุกแห่ง, Example: เขาไปเที่ยวมาแล้วทั่วทุกหัวระแหง
ทั่วทุกแห่ง[ADV] everywhere, See also: every place, Example: ต้นทุเรียนหมอนทองที่กำลังให้ผล ล้มพินาศไปทั่วทุกแห่ง
ทั่วทุกสารทิศ[ADV] everywhere, See also: every place, Syn. ทั่วทุกหัวระแหง, ทั่วทุกหนทุกแห่ง, Example: ผู้คนหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อมาให้เกียรติเคารพศพนักอนุรักษ์ผู้น่ายกย่องนี้
แจ[ADV] closely, See also: everywhere, Syn. กระชั้นชิด, ไม่คลาด, ไม่ห่าง, Example: น้องคนเล็กออกจะดื้อและไม่ค่อยประจ๋อประแจ๋มีแต่เกาะแม่แจ
ทุกซอกทุกมุม[ADV] everywhere, See also: every nook and cranny, every nook and corner, in every place, here and there, all over, al, Syn. ทุกที่, Example: เราเที่ยวตามหาเด็กน้อยไปจนทั่วทุกซอกทุกมุม
ทุกที่[ADV] everywhere, See also: every place, here and there, all over, all around, at all points, in all places, wherever, Syn. ทุกๆ ที่, ทุกหนทุกแห่ง, ทุกแห่ง, Example: ปัจจุบันน้ำอัดลมเข้าไปทุกที่ในท้องถิ่นแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[xp] (fontok mai thūa fā) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism   
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere   FR: de près ; partout
ทั่ว[X] (thūa) EN: throughout ; all over ; everywhere ; thoroughly   FR: partout ; en tout
ทั่วไป[adv.] (thūapai) EN: everywhere ; all over   FR: partout
ทั่วทุกแห่ง[adv.] (thūa thuk-haeng) EN: everywhere ; every place ; all-around   FR: partout
ทุกแห่ง[adv.] (thuk haeng) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever   FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหนทุกแห่ง[adv.] (thuk hon thuk haeng) EN: everywhere   FR: partout ; en tout lieu
ทุกหัวระแหง[adv.] (thuk hūarahaēng) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places   FR: partout ; ici et là
ทุกที่[adv.] (thukthī) EN: everywhere   FR: partout
ติดสอยห้อยตาม[v.] (titsøihøitām) EN: accompany s.o. everywhere ; follow s.o. everywhere ; stick close to s.o. ; be part of the entourage   FR: s'accrocher aux basques de qqn (fam.) ; être pendu aux basques de qqn (fam.) ; être toujours aux basques de qqn (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERYWHERE    EH1 V R IY0 W EH2 R
EVERYWHERE    EH1 V R IY0 HH W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everywhere    (a) (e1 v r i w e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überall; allenthalben | überall erhältlicheverywhere | obtainable everywhere [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこら中;其処ら中[そこらじゅう, sokorajuu] (n) everywhere; all over the place [Add to Longdo]
何処にも[どこにも, dokonimo] (adv) (1) (uk) nowhere (with neg. verb); not anywhere; (2) (See 何処でも) everywhere; anywhere; anyplace; (P) [Add to Longdo]
何処にも彼処にも[どこにもかしこにも, dokonimokashikonimo] (adv) (uk) (See 何処も彼処も) all over; everywhere [Add to Longdo]
何処も[どこも, dokomo] (conj) (uk) everywhere; wherever [Add to Longdo]
隈なく(P);隈無く[くまなく, kumanaku] (adv) all over; everywhere; in every nook and cranny; (P) [Add to Longdo]
四顧[しこ, shiko] (n,vs) look everywhere [Add to Longdo]
至る所(P);至る処[いたるところ, itarutokoro] (adv,n-t) (uk) everywhere; all over; throughout; (P) [Add to Longdo]
十方[じっぽう, jippou] (n) (1) the ten directions (north, northeast, east, southeast, south, southwest, west, northwest, up & down); (2) all directions; everywhere [Add to Longdo]
所々方々;所所方方;処々方々;処処方方[しょしょほうぼう, shoshohoubou] (n) everywhere [Add to Longdo]
所嫌わず[ところきらわず, tokorokirawazu] (exp,adv) anywhere; everywhere; indiscriminate(ly); no matter where [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四下[sì xià, ㄙˋ ㄒㄧㄚˋ, ] everywhere [Add to Longdo]
每处[měi chù, ㄇㄟˇ ㄔㄨˋ, / ] everywhere; anywhere [Add to Longdo]
满世界[mǎn shì jiè, ㄇㄢˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / 滿] everywhere; across the world [Add to Longdo]
着处[zhuó chù, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨˋ, / ] everywhere [Add to Longdo]
处处[chù chù, ㄔㄨˋ ㄔㄨˋ, / ] everywhere; in all respects [Add to Longdo]
遍地[biàn dì, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ, ] everywhere; all over [Add to Longdo]
随处[suí chù, ㄙㄨㄟˊ ㄔㄨˋ, / ] everywhere; anywhere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Everywhere \Ev"er*y*where`\, adv.
   In every place; in all places; hence, in every part;
   thoroughly; altogether.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 everywhere
   adv 1: to or in any or all places; "You find fast food stores
       everywhere"; "people everywhere are becoming aware of the
       problem"; "he carried a gun everywhere he went"; "looked
       all over for a suitable gift"; (`everyplace' is used
       informally for `everywhere') [syn: {everywhere},
       {everyplace}, {all over}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top