ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thoroughly

TH ER1 OW0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thoroughly-, *thoroughly*, thorough
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thoroughly(adv) อย่างละเอียดถี่ถ้วน, See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, Syn. carefully
thoroughly(adv) อย่างสมบูรณ์, See also: อย่างแท้จริง, อย่างที่สุด, อย่างแน่นอน, โดยสิ้นเชิง, Syn. completely

English-Thai: Nontri Dictionary
thoroughly(adv) โดยตลอด, อย่างเต็มที่, อย่างละเอียดลออ, อย่างถี่ถ้วน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He believed that you were all thoroughly un-American.เขาเชื่อว่าพวกคุณเป็นพวกที่ทรยศต่ออเมริกา Clue (1985)
-That's thoroughly predictable.-นั่นเป็นการทำนายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน A Walk to Remember (2002)
I am thoroughly impressed.ฉันประทับใจสุดๆเลย Howl's Moving Castle (2004)
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.เลดี้แคทเธอรีนจะเห็นชอบด้วย เมื่อผมนำไปเรียนท่าน ถึงความถ่อมตัว ความมัธยัสถ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของคุณ Pride & Prejudice (2005)
Years that have seen endless amounts of drugs consumed... and meaningless sex thoroughly enjoyed by me!ปีที่ผ่านไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ เหมือนคนติดยา และเซ็กส์ไม่มีความหมายสำหรับพวกเขา / แต่ผมว่ามีความหมายสำหรับผมอยู่ Imagine Me & You (2005)
Also made what I believe to be a thoroughly promotion-worthy breakthrough.และด้วยความปราดเปรื่อง บวกกับการวิเคราะห์อันถี่ถ้วน ก็คุ้มค่ากับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ Mission: Impossible III (2006)
Even the attack on the peace summit must have been thoroughly designed.แม้แต่การโจมตีที่การประชุมสันติภาพ ก็ถูกวางแผนไว้ Appleseed Ex Machina (2007)
I've thoroughly publicly embarrassed myself enough, so you think maybe we could go talk over some coffee or something like that?ผมรู้สึกอายกับสาธารชนตรงนี้มากพอแล้วนะ คุณคิดว่าเราน่าจะไปหาที่นั่งดื่มกาแฟกันนะ หรืออะไรก็ได้ Chuck Versus the Ex (2008)
Because of the ceiling thing, we had to explore your abdomen more thoroughly than we normally would have, and...เพราะเรื่องที่เพดานถล่ม เราจึงต้องตรวจ ท้องของคุณมากกว่าปรกติ Here Comes the Flood (2008)
He came home exonerated but thoroughly bruised.เขากลับบ้านอย่างพ้นข้อกล่าวหาแต่ว่าเขาบอบช้ำสาหัส Julie & Julia (2009)
I think so. It might take a while to thoroughly hack the system's history.ทำได้ ใช้เวลาหน่อยในการเจาะเข้าระบบประวัติ London. Of Course (2009)
-Mmm. -It's gross. I should be thoroughly repulsed.อืม น่าเศร้าจัง ฉันจะโดนทิ้งแล้วหรือเนี่ย The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoroughlyAt any rate, if you learn English, study it thoroughly.
thoroughlyHe is a thoroughly dishonest character.
thoroughlyHe is thoroughly familiar with the business.
thoroughlyI arrived home, thoroughly worn out, after getting lost in the mountain paths.
thoroughlyI felt thoroughly lost in the crowded Ginza.
thoroughlyIf you learn English at all, learn it thoroughly.
thoroughlyI studied it thoroughly.
thoroughlyIt is impossible to enjoy idling thoroughly unless one has plenty of work to do.
thoroughlyShe grounded her students thoroughly in English grammar.
thoroughlyThe candidates thoroughly argued the point.
thoroughlyThe downside, well, it's how thoroughly work gets mixed up with my private life.
thoroughlyThe police thoroughly searched the house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่ายยาว(n) talk long in details, See also: thoroughly explain, Example: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น, Thai Definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
เต็มเปา(adv) totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
มิดชิด(adv) completely, See also: thoroughly, entirely, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด, Thai Definition: มองไม่เห็น
ยิบ(adv) thoroughly, See also: attentively, Syn. ยิ่ง, มาก, Example: ทนายเขียนเงื่อนไขของสัญญาไว้อย่างละเอียดยิบ, Thai Definition: มักใช้ประกอบคำ ถี่ หรือ ละเอียด เป็น ถี่ยิบ ละเอียดยิบ
หมดจดเรียบร้อย(adv) thoroughly, See also: neatly, Syn. สะอาดเรียบร้อย, Ant. สกปรก, Example: เขาทำงานของเขาหมดจดเรียบร้อย
ละเอียดละออ(adv) thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai Definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย
อย่างละเอียด(adv) thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
ละเอียดยิบ(adv) thoroughly, See also: scrupulously, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: ประธานบริษัทแจกแจงปัญหาแต่ละประเด็นอย่างละเอียดยิบ
โดยตลอด(adv) thoroughly, Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, กว้างขวาง, ทั่วถึง, ทั้งหมด, Example: เขามาเยี่ยมที่บ้านตอนที่ลาป่วยโดยตลอด
โดยละเอียด(adv) in detail, See also: thoroughly, Syn. อย่างละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าว, Example: โปรดอ่านคำสั่งโดยละเอียดก่อนลงมือทำข้อสอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชก[chōk] (adj) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked  FR: trempé ; ruisselant
โดยละเอียด[dōi la-īet] (adv) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously  FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
โดยตลอด[dōi taløt] (adv) EN: thoroughly
เหี้ย[hīa] (n) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character  FR: vilaine personne [ f ] ; scélérat [ m ] ; fripouille [ f ] ; personne qui porte la guigne [ f ]
ครบถ้วน[khropthūan] (adv) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly  FR: complètement ; intégralement ; entièrement
กราวรูด[krāorūt] (adv) EN: thoroughly ; completely
หมด[mot] (adv) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly  FR: entièrement ; complètement ; totalement
เปียกโชก[pīek chōk] (v, exp) EN: soak ; saturate ; drench ; wet thoroughly  FR: être trempé jusqu'aux os
ตลอดรอดฝั่ง[taløtrøtfang] (adv) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THOROUGHLY TH ER1 OW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thoroughly (a) θˈʌrəliː (th uh1 r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淋漓尽致[lín lí jìn zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ,     /    ] thoroughly; vividly; with great eloquence #14,357 [Add to Longdo]
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ,  ] thoroughly cooked; well done (of steak) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grundehrlichthoroughly honest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n, vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) #1,756 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na, adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P) #9,955 [Add to Longdo]
すっかり[sukkari] (adv, adv-to) all; completely; thoroughly; (P) #18,581 [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) #19,379 [Add to Longdo]
とことん[tokoton] (adv, n) (to) the end; thoroughly [Add to Longdo]
まんまと[manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n, vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area [Add to Longdo]
一洗[いっせん, issen] (n, vs) thoroughly wash away [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thoroughly \Thor"ough*ly\, adv.
   In a thorough manner; fully; entirely; completely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thoroughly
   adv 1: in an exhaustive manner; "we searched the files
       thoroughly" [syn: {thoroughly}, {exhaustively}]
   2: completely and absolutely (`good' is sometimes used
     informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we
     beat him good" [syn: {thoroughly}, {soundly}, {good}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top