ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throughout

TH R UW0 AW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throughout-, *throughout*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throughout(prep) โดยตลอด, See also: ทุกหนทุกแห่ง
throughout(prep) ตั้งแต่ต้นจนจบ
throughout(adv) โดยตลอด, See also: ทั้งหมด, ทุกแห่ง
throughout(adv) ทุกขณะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throughout(ธรู'เอาทฺ) prep. โดยตลอด, ทุกหนทุกแห่ง, ตั้งแต่ต้นจนจบ. adv. ทุกส่วน, โดยตลอด, ทุกขณะ, ทุกจุด, ตั้งแต่ต้นจนจบ

English-Thai: Nontri Dictionary
throughout(adv) โดยตลอด, ตลอดทั้งหมด, ทุกหนทุกแห่ง, ตั้งแต่ต้นจนจบ
throughout(pre) โดยตลอด, ถ้วนทั่ว, โดยทั่ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He selected her as his model after many weeks looking at hundreds of behinds throughout Italyเขาเลือกเพราะ model after ของเขา . จำนวนมากมายสัปดาห์... ...การดูที่ร้อยของ behind throughout ltaly Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India.ผมต้องการให้เกิด ความเข็ดหลาบไปทั่วอินเดีย Gandhi (1982)
But it gave them an excuse to impose martial law throughout Bengal.แต่เป็นข้ออ้างที่เขาจะประกาศ กฎอัยการศึกทั่วเบงกอล Gandhi (1982)
He alone has challenged those who have linked organized crime with legitimate business throughout our state.เพื่อต้านบุคคลที่กระทำอาชญากรรม โดยเอาธุรกิจสุจริตบังหน็าทั่วประเทศ The Bodyguard (1992)
And I'm known throughout England and Franceและฉันรู้ทุกหนแห่งในอังกฤษและฝรั่งเศษ The Nightmare Before Christmas (1993)
After six long years of murder, victims are being mourned throughout the world.โลกเศร้าสลดไปกับผู้รับเคราะห์ พวกเรารอดตาย... Schindler's List (1993)
It's of no great consequence, but... will you be wearing your mask throughout our lives together?ถึงมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ คุณจะสวมหน้ากากของคุณตลอดเวลา ที่เราอยู่ด้วยกันได้ไหม Don Juan DeMarco (1994)
Hearts have grown hard throughout the land.หัวใจได้เติบโตขึ้นอย่างหนักทั่วทั้งแผ่นดิน Princess Mononoke (1997)
In preparation for the generals'visit... sacred ceremonies are performed throughout Lhasa.ระหว่างเตรียมการ ต้อนรับสามนายพล พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็จัดขึ้นทั่วลาซา Seven Years in Tibet (1997)
Famous couples Throughout History.คู่รักที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ Never Been Kissed (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throughoutA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
throughoutAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
throughoutAll was silent throughout the castle.
throughoutAlso, a lot of houses were damaged; windows were often broken throughout the town.
throughoutA serious form of flu prevails throughout the country.
throughoutBad cold is prevailing throughout the country.
throughoutCavities have become rarer in the developed countries and more people will be able to eat with their own teeth throughout their life.
throughoutExcitement over the new product spread quickly throughout the division.
throughoutHeat was spread throughout the room by the electric stove.
throughoutHe has remained pro-conservative throughout.
throughoutHe is known to almost everybody throughout the world.
throughoutHe kept absolute silence throughout the conference.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่หลาย(adv) extensively, See also: throughout, all through, Example: พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai Definition: อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง
ทั้งปี(adv) all the year round, See also: throughout the year, Syn. ตลอดปี, Example: ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีฝนตกตลอดทั้งปี
ตลอดวัน(adv) all day (long), See also: throughout the day, whole day, all the day, Syn. ทั้งวัน, Ant. ตลอดคืน, Example: ปัจจุบันเรามีรายการวิทยุและโทรทัศน์ดูตลอดวัน, Thai Definition: ระยะเวลาทั้งวัน
ทั่วถึง(adv) throughout, See also: thoroughly, all over, Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, ตลอด, กว้างขวาง, ทั่วไป, Example: นายอำเภอเดินตรวจอาคารสถานที่ และบ้านพักข้าราชการทุกหลังอย่างทั่วถึง, Thai Definition: ถึงทุกคน, ครบทั่วทุกคน
ชั่ว(prep) throughout, See also: during, in every part of, Syn. ตลอด, สิ้น, Example: นักการทำงานมาเกือบชั่วชีวิต แต่เก็บเงินได้ไม่ถึงแสนบาท
ตลอดปี(adv) all the year, See also: throughout the year, Syn. ทั้งปี, Example: คนไทยจะมีความสุขกันทั่วหน้าตลอดปีหากมีเงินใช้
ตลอดชีวิต(adv) throughout one's life, Syn. ชั่วชีวิต, ตลอดชีพ, Example: เพลงเก่าๆ ของครูโบราณมีตั้งมากมาย เรียนตลอดชีวิตก็ยังไม่จบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือโลก[banleū lōk] (adj) EN: well-known throughout the world  FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
ชั่ว[chūa] (prep) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of  FR: durant ; à travers
ชั่วชีวิต[chūa chīwit] (adj) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life ; ad vitam  FR: viager ; à vie
คืนยังรุ่ง[kheūn yang rung] (x) EN: from night till morning ; the whole night ; throughout the night
ลอยฟ่อง[løi føng] (v, exp) EN: float up ; float highly ; float throughout  FR: partir à la dérive ; dériver
พยายามตลอดชีวิต[phayāyām taløt chīwit] (v, exp) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle  FR: lutter toute la vie durant
แพร่หลาย[phraēlāi] (adv) EN: extensively ; throughout ; all through
รวด[rūat] (adv) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly  FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
รวดเดียว[rūatdīo] (adv) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once  FR: d'un trait ; en une fois
ตลอด[taløt] (adv) EN: throughout  FR: tout au long ; d'un bout à l'autre ; tout

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THROUGHOUT TH R UW0 AW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throughout (a) θrˈuːˈaut (th r uu1 au1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全美[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, ] throughout the United States; the whole of America, #14,349 [Add to Longdo]
千秋万代[qiān qiū wàn dài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡ ㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] throughout the ages, #65,212 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
に渡って;に亘って[にわたって, niwatatte] (exp) (See 渡る・2) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
に渡り;に亘り[にわたり, niwatari] (exp) (See 渡る・2, にわたって) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
ぽかぽか[pokapoka] (adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) warmth throughout your body; (2) sound of beating someone; (P) [Add to Longdo]
を通して[をとおして, wotooshite] (exp) through; throughout; through (the good offices of); by way of [Add to Longdo]
ザラクビオオトカゲ[zarakubiootokage] (n) black roughneck monitor lizard (Varanus rudicollis, carnivorous species found throughout Southeast Asia) [Add to Longdo]
スルーアウト[suru-auto] (adv) throughout [Add to Longdo]
リッジテールモニター;リッジテール・モニター[rijjite-rumonita-; rijjite-ru . monita-] (n) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor [Add to Longdo]
一円[いちえん, ichien] (adv, n) whole district; one yen; throughout; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throughout \Through*out"\, prep.
   Quite through; from one extremity to the other of; also,
   every part of; as, to search throughout the house.
   [1913 Webster]
 
      Nor to their idle orbs doth sight appear
      Of sun, or moon, or star, throughout the year.
                          --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throughout \Through*out"\, adv.
   In every part; as, the cloth was of a piece throughout.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throughout
   adv 1: from first to last; "the play was excellent end-to-end"
       [syn: {throughout}, {end-to-end}]
   2: used to refer to cited works [syn: {passim}, {throughout}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top