ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปึกแผ่น

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปึกแผ่น-, *ปึกแผ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปึกแผ่น[ADJ] stable, See also: united, unified, settled, strong, firm, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Ant. อ่อนแอ, Example: ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปึกแผ่นว. ที่ตั้งอยู่ด้วยความมั่นคง, มีหลักฐานมั่นคง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To a unified Ireland. It'll never happen through nonviolence.สู่ไอร์แลนด์ที่เป็นปึกแผ่น มันจะไม่เกิดขึ้นผ่านทางสันติวิธี The Pull (2008)
Must we always build walls to break the chain of human solidarity, separate peoples and protect the happiness of some from the misery of others?เราต้องสร้างกำแพง เพื่อทำลายความเป็นปึกแผ่นของมนุษย์, เพื่อแบ่งแยกคน และเพื่อปกป้องความสุขของบางคน จากความทุกข์ของอีกคนเสมองั้นรึ? Home (2009)
When I defeat Rindaman, Suzuran will be unified.เมื่อฉันชนะรินดาแมน ซูซูรันจะเป็นปึกแผ่น Crows Zero II (2009)
What?แกต้องการสืบทอดจากฉันทั้งๆที่ แกไม่สามารถรวมซูซูรันเป็นปึกแผ่น Crows Zero II (2009)
This team is solid,ทีมนี้ยังเป็นปึกแผ่นอยู่ The Eyes Have It (2009)
Unify the whole country, take a few years off.ใช้เวลาอีกสองสามปี รวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น The Lost Bladesman (2011)
Thror ruled with utter surety never doubting his house would endure for his line lay secure in the lives of his son and grandson.ปกครองโดยธรอร์ กษัตริย์ในเขตใต้ขุนเขา กษัตริย์เหนือกษัตริย์แห่งคนแคระทั้งปวง อำนาจของธรอร์เป็นปึกแผ่น The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Seven kingdoms united in fear of Tywin Lannister.เจ็ดราชอาณาจักร กลัวไทวิน แลนนิสเตอร์ จนรวมกันเป็นปึกแผ่น The Climb (2013)
All of Greece has united against you.กรีซทั้งหมดเป็นปึกแผ่นกับคุณ 300: Rise of an Empire (2014)
Father and son united in treason.พ่อและลูกชายปึกแผ่นใน ความผิดฐานกบฏ Underworld: Blood Wars (2016)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
solid-looking(ซอล'ลิด-) adj. ดูเป็นปึกแผ่น,ดูแน่นหนาดี,ดูเป็นปึกแผ่นกันดี,ดูมั่นคงดี

English-Thai: Nontri Dictionary
solidify(vi) เป็นปึกแผ่น,แข็ง,เป็นผลึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top