ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tack

T AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tack-, *tack*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tack(n) ตะขอเกี่ยว, See also: ตะปูแหลมสั้นและหัวแบน, Syn. nail, pin
tack(n) ทิศทางเดินเรือ
tack(n) การเปลี่ยนเรื่อง
tack(vt) ติดหรือเกี่ยวกับ (เช่น ตะขอ), Syn. fasten, nail, pin
tack(vi) ปรับใบเรือเพื่อเปลี่ยนทิศทาง
tacky(sl) รสนิยมต่ำ
tacky(adj) เหนียว, Syn. sticky, adhesive
tacky(adj) โกโรโกโส (คำไม่เป็นทางการ), See also: เก่ามาก, Syn. shabby, shoddy, tatty, cheap, vulgar
tackle(sl) อวัยวะเพศชาย
tackle(n) การยื้อยุด/หยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในฟุตบอลหรือฮ็อกกี้, See also: การฉุด, การหยุด, การตะครุบตัว, Syn. challenge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tack(แทค) n. ตะปูแหลมสั้นและหัวแบน, การผูก, เชือกดึงใบเรือ, วิถีทาง, แนวทาง, ขั้นตอน, เงื่อนไขแถมท้าย, การเคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vt. กลัด, ตอกติด, ใช้ตะเข็บเย็ยติด, ดึงใบเรือ, เปลี่ยนใบเรือ, เพิ่ม, ผนวก, แถมท้าย, เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vi. กินลม เปลี่ยนทิศทางลม, เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z'
tackle(แทค'เคิล) n. กว้าน, การจับคนที่พาลูกวิ่งในกีฬารักบี้. vt. จัดการ แก้ปัญหา, รับมือ, เล่นงาน, จับคนที่พาลูกมือวิ่งในกีฬารักบี้., See also: tackler n., Syn. try, undertake
acute attackอาการเฉียบพลัน
attack(อะแทค') vt., vi., n. โจมตี, เข้าตี, ทำร้าย, เล่นงาน, ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ, ลงมือทำ, เริ่มขึ้น, เริ่มต้น, ข่มขืน, พยายามข่มขืน
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ, การตีโต้ vt., vi. โต้ตอบ, ตีโต้
hardtackn. ขนมปังหีบที่แข็ง, Syn. pilot biscuit, pilot bread
haystackn. กองหญ้าแห้ง
heartattackหัวใจวาย
smokestackn. ปล่องไฟ, ปล่องไฟใหญ่, ปล่องควัน., Syn. stack
stack(สแทคฺ) n. กองที่ซ้อนกัน, ซุ้มปืน, สุม, จำนวนมากมาย, กลุ่มปล่องไฟบนหลังคา vt., vi. กอง, ลุม, ก่ายขึ้น, จัดไพ่เพื่อโกง เรียงทับซ้อนใช้ในเรื่องโครงสร้างการเก็บข้อมูล หมายถึง การเก็บข้อมูลโดยเรียงทับซ้อนกันเป็นชั้น ๆ การเรียงทับแบบนี้จะทำให้เกิดภาวะเข้าก่อน ออกหลัง เพราะกว่าจะออกมาได้ ก็ต้องรื้อกองที่ทับซ้อนอยู่ ออกไปให้หมดเสียก่อน, Syn. bundle, pile, gather

English-Thai: Nontri Dictionary
tack(n) ตะปู, หมุด, การปฏิบัติ, การพูด, นโยบาย
tack(vi) แล่นคดเคี้ยว, เปลี่ยนใบ, เปลี่ยนทิศทางลม
tack(vt) ตรึง, กลัด, เพิ่ม, แถมท้าย, ผนวก
tackle(n) เครื่องใช้, รอกยกของ, เครื่องขันกว้าน
tackle(vt) จับ, จัดการ, เล่นงาน, ต่อสู้, ติด(ใบ), ขบ(ปัญหา)
attack(vt) ต่อสู้, โจมตี, จู่โจม, ทำร้าย, เล่นงาน
haystack(n) กองหญ้า
HEART heart attack(n) หัวใจวาย, หัวใจล้มเหลว
stack(n) กองข้าว, กองฟาง, กองหญ้า, กองฟืน, ซุ้มปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tack weldรอยเชื่อมยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tackingการนับรวมระยะเวลา (เช่น การครอบครองปรปักษ์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tackifierสารทำให้ยางเหนียวติดกัน เป็นสารเคมีที่เติมลงในยางทำให้ยางมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยางสามารถติดกับยางด้วยกัน หรือติดกับวัสดุอื่นได้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการนำยางส่วนต่างๆ มาประกอบกันได้ง่ายขึ้น [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if the devil doesn't like it, he can sit on a tack today.And if the devil doesn't like it, he can sit on a tack today. Frailty (2001)
They can tack two years onto your bid, automatic.พวกนั้นจะเพิ่มโทษให้แกอีก2ปี อัตโนมัติ Cell Test (2005)
"He put a tack on Miss Yancy's chairเขาเกี่ยวตะขอกับเก้าอี้ของมิสแยงซี่ Mission: Impossible III (2006)
What say you about the condition of this tack line?และเห็นชัด ๆ ว่ามันทุเรศมาก Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Allows us to tack on more time to those eight years.Allows us to tack on more time to those eight years. Your Secrets Are Safe (2010)
He didn't have to tack on all those extra penalties.เขาไม่น่าปรับเราเยอะขนาดนี้เลย The Ballad of Booth (2010)
I'll tack on an extra 10 minutes.ฉันจะเพิ่มเวลาให้อีก 10 นาทีนะ Touched by an 'A'-ngel (2011)
I think that kid's gonna be on a little different tack now.ฉันคิดว่าเจ้าเด็กนั่นคงเปลี่ยนความคิดแล้ว Danse Macabre (2011)
In a tack room at Taymor's house.ในห้องปฏิบัติการที่บ้านของเทย์เมอร์ Last Grimm Standing (2012)
And there's a basket on the back for sundries or snacks or thumb tacks to throw under the competition's tires.และมีตะกร้าอยู่ด้านหลัง สำหรับของกระจุกกระจิกขนมขบเคี้ยว หรือเข็มหมุดที่เอาไว้โยน ใส่ยางรถคู่แข่ง Lost My Power (2012)
I could maybe tack it up here on the fridge for you to peruse at your leisure.หนูอาจจะเอามันมาติดไว้ที่ตู้เย็น ไว้ให้พ่อแม่อ่านในเวลาว่าง Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Oh, there's 12 additional thumb tacks on that board.นายคงหมายถึงหมุดติดกระดาษบนบอร์ด ที่เพิ่มขึ้น 12 อัน History 101 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tackBecause he thought Fred's comment was tacky, Larry got up on his high horse.
tackHe stuck the notice on the board with tacks.
tackI tackled him on the problem.
tackI think it's about time we got down to brass tacks.
tackIt's only manners to tackle all out a game that they have gone all out in creating. Pressing the pause button is just rude!
tackLet's get down to brass tacks and make a decision.
tackLet's get down to brass tacks and talk business.
tackSooner or later we'll have to tackle the problem in earnest.
tackThe whole world needs to tackle the problem of climate change together.
tackThe writer is tackling the now new novel.
tackTo begin with, we must tackle the problem.
tackWe've been horsing around too much; it's high time we got down to brass tacks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นงาน(v) tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai Definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
เสียดใบ(v) tack, See also: deviate, shift, turn, bend, Thai Definition: เล่นให้เฉียงใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[buk] (v) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun  FR: attaquer ; envahir
บุกรุก[bukruk] (v) EN: attack ; commit aggression  FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ฉะ[cha] (v) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ฟาง[fāng] (n) EN: straw ; stack  FR: paille [ f ] ; chaume [ m ]
หัวใจวาย[hūajai wāi] (n, exp) EN: heart attack ; heart failure  FR: crise cardiaque [ f ] ; attaque cardiaque [ f ]
โจมตี[jōmtī] (v) EN: attack ; assault ; raid  FR: attaquer ; charger ; assaillir
จู่โจม[jūjōm] (v) EN: attack ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack
การโจมตี[kān jōmtī] (n) EN: attack  FR: attaque [ f ]
การรุกราน[kān rukrān] (n) EN: aggression ; invasion ; attack  FR: agression [ f ] ; invasion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TACK T AE1 K
TACKS T AE1 K S
TACKY T AE1 K IY0
TACKE T AE1 K
TACKER T AE1 K ER0
TACKED T AE1 K T
TACKLE T AE1 K AH0 L
TACKITT T AE1 K IH0 T
TACKLED T AE1 K AH0 L D
TACKLES T AE1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tack (v) tˈæk (t a1 k)
tacks (v) tˈæks (t a1 k s)
tacky (j) tˈækiː (t a1 k ii)
tacked (v) tˈækt (t a1 k t)
tackle (v) tˈækl (t a1 k l)
tackier (j) tˈækɪəʳr (t a1 k i@ r)
tacking (v) tˈækɪŋ (t a1 k i ng)
tackled (v) tˈækld (t a1 k l d)
tackles (v) tˈæklz (t a1 k l z)
tackiest (j) tˈækɪɪst (t a1 k i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俗气[sú qì, ㄙㄨˊ ㄑㄧˋ, / ] tacky; inelegant; in poor taste; vulgar; banal, #34,954 [Add to Longdo]
大头钉[dà tóu dìng, ㄉㄚˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] tack [Add to Longdo]
钓鱼用具[diào yú yòng jù, ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, / ] tackle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sattelzeug { n }; Zaumzeug { n } (für Pferd)tack (for horse) [Add to Longdo]
Stift { m }; kleiner Nagel | Stifte { pl }tack | tacks [Add to Longdo]
Tacker { m }; Heftgerät { n }stapler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) { comp } denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1, vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P) [Add to Longdo]
アタッカー[atakka-] (n) attacker [Add to Longdo]
アタック[atakku] (n, vs) attack; (P) [Add to Longdo]
アタックパターン[atakkupata-n] (n) { comp } attack pattern [Add to Longdo]
アタックライン[atakkurain] (n) attack line [Add to Longdo]
エースアタッカー[e-suatakka-] (n) ace attacker [Add to Longdo]
カードスタッカ[ka-dosutakka] (n) { comp } card stacker [Add to Longdo]
カウンターアタック[kaunta-atakku] (n) counter attack [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
カードスタッカ[かーどすたっか, ka-dosutakka] card stacker [Add to Longdo]
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
スタックトレース[すたっくとれーす, sutakkutore-su] stack trace [Add to Longdo]
スタックハブ[すたっくはぶ, sutakkuhabu] stack(able) hub [Add to Longdo]
スタックポインタ[すたっくぽいんた, sutakkupointa] stack pointer, stack indicator [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack [Add to Longdo]
フォームスタッカー[ふぉーむすたっかー, fo-musutakka-] form stacker [Add to Longdo]
プロトコルスタック[ぷろとこるすたっく, purotokorusutakku] protocol stack [Add to Longdo]
後入れ先出しリスト[あといれさきだしリスト, atoiresakidashi risuto] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tack \Tack\, n. [From an old or dialectal form of F. tache. See
   {Techy}.]
   1. A stain; a tache. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. [Cf. L. tactus.] A peculiar flavor or taint; as, a musty
    tack. [Obs. or Colloq.] --Drayton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tack \Tack\, n. [OE. tak, takke, a fastening; akin to D. tak a
   branch, twig, G. zacke a twig, prong, spike, Dan. takke a
   tack, spike; cf. also Sw. tagg prickle, point, Icel. t[=a]g a
   willow twig, Ir. taca a peg, nail, fastening, Gael. tacaid,
   Armor. & Corn. tach; perhaps akin to E. take. Cf. {Attach},
   {Attack}, {Detach}, {Tag} an end, {Zigzag}.]
   1. A small, short, sharp-pointed nail, usually having a
    broad, flat head.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is attached; a supplement; an appendix. See
    {Tack}, v. t., 3. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Some tacks had been made to money bills in King
       Charles's time.            --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.)
    (a) A rope used to hold in place the foremost lower
      corners of the courses when the vessel is closehauled
      (see Illust. of {Ship}); also, a rope employed to pull
      the lower corner of a studding sail to the boom.
    (b) The part of a sail to which the tack is usually
      fastened; the foremost lower corner of fore-and-aft
      sails, as of schooners (see Illust. of {Sail}).
    (c) The direction of a vessel in regard to the trim of her
      sails; as, the starboard tack, or port tack; -- the
      former when she is closehauled with the wind on her
      starboard side; hence, the run of a vessel on one
      tack; also, a change of direction; as, to take a
      different tack; -- often used metaphorically.
      [1913 Webster]
 
   4. (Scots Law) A contract by which the use of a thing is set,
    or let, for hire; a lease. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   5. Confidence; reliance. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   {Tack of a flag} (Naut.), a line spliced into the eye at the
    foot of the hoist for securing the flag to the halyards.
    
 
   {Tack pins} (Naut.), belaying pins; -- also called {jack
    pins}.
 
   {To haul the tacks aboard} (Naut.), to set the courses.
 
   {To hold tack}, to last or hold out. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tack \Tack\, v. i. (Naut.)
   To change the direction of a vessel by shifting the position
   of the helm and sails; also (as said of a vessel), to have
   her direction changed through the shifting of the helm and
   sails. See {Tack}, v. t., 4.
   [1913 Webster]
 
      Monk, . . . when he wanted his ship to tack to
      larboard, moved the mirth of his crew by calling out,
      "Wheel to the left."           --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tack \Tack\, v. t. [imp. & p. p. {Tacked}; p. pr. & vb. n.
   {Tacking}.] [Cf. OD. tacken to touch, take, seize, fix, akin
   to E. take. See {Tack} a small nail.]
   1. To fasten or attach. "In hopes of getting some commendam
    tacked to their sees." --Swift.
    [1913 Webster]
 
       And tacks the center to the sphere.  --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, to attach or secure in a slight or hasty
    manner, as by stitching or nailing; as, to tack together
    the sheets of a book; to tack one piece of cloth to
    another; to tack on a board or shingle; to tack one piece
    of metal to another by drops of solder.
    [1913 Webster]
 
   3. In parliamentary usage, to add (a supplement) to a bill;
    to append; -- often with on or to; as, to tack on a
    non-germane appropriation to a bill. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) To change the direction of (a vessel) when sailing
    closehauled, by putting the helm alee and shifting the
    tacks and sails so that she will proceed to windward
    nearly at right angles to her former course.
    [1913 Webster]
 
   Note: In tacking, a vessel is brought to point at first
      directly to windward, and then so that the wind will
      blow against the other side.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tack
   n 1: the heading or position of a vessel relative to the trim of
      its sails
   2: a short nail with a sharp point and a large head
   3: gear for a horse [syn: {stable gear}, {saddlery}, {tack}]
   4: (nautical) a line (rope or chain) that regulates the angle at
     which a sail is set in relation to the wind [syn: {sheet},
     {tack}, {mainsheet}, {weather sheet}, {shroud}]
   5: (nautical) the act of changing tack [syn: {tack}, {tacking}]
   6: sailing a zigzag course
   v 1: fasten with tacks; "tack the notice on the board"
   2: turn into the wind; "The sailors decided to tack the boat";
     "The boat tacked" [syn: {tack}, {wear round}]
   3: create by putting components or members together; "She pieced
     a quilt"; "He tacked together some verses"; "They set up a
     committee" [syn: {assemble}, {piece}, {put together}, {set
     up}, {tack}, {tack together}] [ant: {break apart}, {break
     up}, {disassemble}, {dismantle}, {take apart}]
   4: sew together loosely, with large stitches; "baste a hem"
     [syn: {baste}, {tack}]
   5: fix to; attach; "append a charm to the necklace" [syn:
     {append}, {tag on}, {tack on}, {tack}, {hang on}]
   6: reverse (a direction, attitude, or course of action) [syn:
     {interchange}, {tack}, {switch}, {alternate}, {flip}, {flip-
     flop}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 tack
  gratitude; thanks

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top