ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มั่นคง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มั่นคง-, *มั่นคง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(org) Ministry of Social Development and Human Security

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคง(v) be secure, See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast, Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร, Ant. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน, Example: หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ฐานะของตนมั่นคง, Thai Definition: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
มั่นคง(v) be secure, See also: be stable, be firm, be strong, be sturdy, be steadfast, Syn. ปลอดภัย, เสถียร, ปึกแผ่น, หนักแน่น, สถิร, Ant. โลเล, ไม่เที่ยง, โอนเอน, ผันแปร, คลอนแคลน, Example: หลายๆ คนในหน่วยงาน พยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ฐานะของตนมั่นคง, Thai Definition: ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่าย
มั่นคงถาวร(adv) permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai Definition: อย่างอยู่ได้นาน
มั่นคงถาวร(v) last, See also: be permanent, be constant, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Thai Definition: อยู่ได้นาน
มั่นคงแข็งแรง(v) strengthen, See also: solidify, firm, Example: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง, Thai Definition: แน่นและทนทาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มั่นคงว. แน่นหนาและทนทาน เช่น เก็บของไว้ในห้องนั้นมั่นคงดี
มั่นคงไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่น เช่น ใจคอมั่นคง.
ธีร-, ธีระมั่นคง, แข็งแรง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forthrightมั่นคง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Hey, steady, men.เฮย, มั่นคง, ผู้ชาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It was getting late in the day now, and the skiff still moved slowly and steadily.มันได้รับสายในวันนี้และ เรือกรรเชียงเล็ก ๆ ยังคงเดินช้า ๆ และมั่นคง The Old Man and the Sea (1958)
What? I know, you fool. I'm here.ฉันรู้ว่าคุณหลอก ฉันอยู่นี่ มั่นคง Help! (1965)
Steady. Steady.มั่นคง ฉันคง Help! (1965)
- Left! Steady on. 1-500.ทราเวิร์ซ้าย ในที่มั่นคง 1500 1-500 Help! (1965)
Steady on.ในที่มั่นคง ฉันหมายความว่าคุณไม่ ต้องการที่จะคือ Yellow Submarine (1968)
- Hold it steady. - I can't! We're in a thermal draft!ถือมันมั่นคง ผมไม่สามารถ เราอยู่ในร่างความร้อน First Blood (1982)
If we hold firm, it won't be the last.ถ้าเรามั่นคง มันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย Gandhi (1982)
NSC, National Security Council, the White House.สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
Steady, old chap. It's all in a day's sport.มั่นคงเก่า คน มันทั้งหมดในกีฬาของวัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
listen, captain, I'm going to pass that exam, and I'm going to get out of this hole and do some really important work for national security.ฟังนะผู้การ ผมจะสอบให้ผ่านให้ได้ แล้วจะออกจากห้องใต้ดินนี่ ไปทำภารกิจสำคัญ ระดับความมั่นคงของชาติ Spies Like Us (1985)
Threat level to facility integrity has passed level 7..ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 .. Akira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มั่นคง[mankhong] (v) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable
มั่นคง[mankhong] (adj) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure  FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
มั่นคงถาวร[mankhong thāwøn] (v, exp) EN: last
มั่นคงถาวร[mankhong thāwøn] (adv) EN: permanently
มั่นคงแข็งแรง[mankhong khaengraēng] (v, exp) EN: strengthen

English-Thai: Longdo Dictionary
security(n, adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, See also: protection, Syn. certificate
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firm(adj) มั่นคง, See also: แน่นหนา, แข็งแกร่ง, Syn. immovable, secure, stable
foursquare(adj) มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน, Syn. determined, firm, steady
foursquare(adv) มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน
hard-set(adj) ยึดมั่น, See also: มั่นคง, ซึ่งอยู่ในฐานะที่ลำบาก, ดื้อรั้น, อดอยาก
measured(adj) ซึ่งควบคุมได้, See also: มั่นคง, ระมัดระวัง, Syn. controlled, limited
stabile(adj) มั่นคง, See also: ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. fixed, stable
stabilize(vi) มั่นคง, See also: มีเสถียรภาพ, Syn. secure, steady
stable(adj) มั่นคง, See also: แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. constant, firm, steady, Ant. unstable
steady(adj) มั่นคง, See also: แน่วแน่, ซึ่งไม่สั่นคลอน, Syn. cool, poised, steadfast
stedfast(adj) มั่นคง, See also: แน่วแน่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty, Ant. poverty
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
ballast(แบล'เลิสทฺ) { ballasted, ballasting, ballasts } n. การถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ , หินโรยทางรถไฟ, เศษหิน, กรวดที่โรยทาง, อุปกรณ์ถ่วงกระแสไฟฟ้า (แบลลัสท์) vt. ทำให้มั่นคง, ใส่ ballast, See also: ballaster n. ดูballast
changeless(เชน'จฺเลส) ไม่เปลี่ยนแปลง, แน่นอน, มั่นคง, See also: changelessness n., Syn. certain, Ant. uncertain
compact(คอม'แพคทฺ) { compacted, compacting, compacts } adj. แน่น, รวมกันแน่น, อัดแน่น, แข็ง, กระชับ, รัดกุม, กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น, อัดกันแน่น, ทำให้แน่น, ทำให้มั่นคง, ทำให้กะทัดรัด, ทำให้เป็นปึกแผ่น, ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก, รถยนต์ขนาดย่อม, ข้อตกลง, สัญญา ค
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง, ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น, เห็นพ้อง, ลงรอยกัน., Syn. according, Ant. inconsistent -Conf. constant
consolidate(คันซอล'ลิเดท) { consolidated, consolidating, consolidates } vt. ทำให้แข็งแรง, ทำให้มั่นคง, รวบรวมกำลัง, รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม, รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine, Ant. weaken
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง, ความซื่อสัตย์, ความคงที่, Syn. stability
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, ต่อเนื่อง, ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
cranky(แครง'คี) adj. อารมณ์ร้าย, ฉุนเฉียว, ไม่มั่นคง, คว่ำ, ง่าย, เอียงง่าย, ประหลาด, บ้า ๆ บอ ๆ, Syn. cross, sulky, peevish, Ant. calm

English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร, สืบไป, ตลอดกาล, มั่นคง
ballast(vt) ถ่วงน้ำหนัก, ทำให้มั่นคง
bracing(adj) ค้ำจุน, ซึ่งทำให้มั่นคง
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง, แน่นอน, มั่นคง
CLEAN-clean-cut(adj) สะอาด, หมดจด, เฉียบขาด, มั่นคง
consistence(n) ความมั่นคง, ความเหนียวแน่น, ความคงเส้นคงวา, ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistency(n) ความมั่นคง, ความยึดมั่น, ความคงเส้นคงวา, ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistent(adj) มั่นคง, เหนียวแน่น, คงเส้นคงวา, ไม่เปลี่ยนแปลง, เหมาะ
consolidate(vt) รวบรวม, ทำให้มั่นคงขึ้น, ทำให้แข็งแรง
constancy(n) ความมั่นคง, ความแน่นแฟ้น, ความแน่วแน่, ความคงที่, ความซื่อสัตย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
constant(adj) มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, ต่อเนื่อง, ซื่อสัตย์, Syn. constantly

German-Thai: Longdo Dictionary
Geborgenheit(n) |die, nur Sg.| ความมั่นคง, ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย เช่น Geborgenheit ist ein Gefühl und eine Gewissheit kindlicher Sicherheit.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top