Search result for

groom

(64 entries)
(0.0387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groom-, *groom*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groom    [N] เจ้าบ่าว, Syn. bridegroom
groom    [N] คนเลี้ยงม้า, See also: คนใช้ผู้ชาย, Syn. hostler
groom    [VT] เตรียมพร้อม, See also: เตรียมการ, ทำให้สะอาดและเรียบร้อย, ทำให้พร้อม, Syn. make acceptable, ready, refine
groomed    [ADJ] ซึ่งดูแลเครื่องแต่งกายและผมเผ้าเรียบร้อย
grooming    [N] การดูแลเครื่องแต่งกายและผมเผ้าเรียบร้อย
groom for    [PHRV] ดูแลม้า, See also: เตรียมม้า
groom for    [PHRV] เตรียมการ, See also: เตรียม
groomsman    [N] เพื่อนเจ้าบ่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
groom for officeการเตรียมบุคคลเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Groomingการเสริมสวย [TU Subject Heading]
Grooming behavior in animalsพฤติกรรมการเสริมสวยในสัตว์ [TU Subject Heading]
Grooming for menการแต่งกายสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
groomThe monkeys are grooming each other.
groomHe was being groomed as a presidential candidate.
groomToday, after riding, while grooming the horse I carelessly got my right foot trod on.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groom(กรูม) n. เจ้าบ่าว,คนเลี้ยงม้า,อัศวรักษ์,คนใช้ผู้ชาย. vt. แต่งตัว,ตกแต่ง,ทำให้สะอาดหมดจด,ดูแลม้า,เตรียมการ,เตรียมตัว., See also: groomer n.
groomsman(กรูมซ'เมิน) n., (pl. -men) เพื่อนเจ้าบ่าว
bridegroom(ไบรด'กรุม) n. เจ้าบ่าว
drawingroomห้องรับแขก, See also: drawing-room adj.
dressingroomห้องแต่งตัว
well-groomed(เวล'กรูมดฺ') adj. สะอาดหมดจด,เรียบร้อยดี,แต่งตัวหวีผมอาบน้ำสะอาดหมดจด, Syn. neat

English-Thai: Nontri Dictionary
groom(n) คนใช้,คนเลี้ยงม้า,เจ้าบ่าว,ข้าราชบริพาร
groomsman(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
bridegroom(n) เจ้าบ่าว
WELL-well-groomed(adj) ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี,ตกแต่งอย่างดี,แต่งตัวเรียบร้อย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าบ่าว [N] groom, See also: bridegroom, Ant. เจ้าสาว, Example: พอถึงฤกษ์ส่งตัวผู้ใหญ่เจ้าสาวจะพาเจ้าสาวส่งให้แก่เจ้าบ่าว, Thai definition: ชายผู้เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าสาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องนิรภัย[n. exp.] (hǿng niraphai) EN: strongroom   FR: chambre forte [f]
เจ้าบ่าว[n. exp.] (jaobāo) EN: bridegroom ; groom   FR: jeune marié [m]
ขบวนขันหมาก[n. exp.] (khabūan khanmāk) EN: procession of the groom's parents   
ขันหมาก[n.] (khanmāk) EN: tray of gifts (from the groom to the bride' s family)   
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple   FR: couple marié [m]
รับไหว้[v. exp.] (rapwāi) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect   FR: accepter ; prendre
รดน้ำ[v.] (rotnām) EN: sprinkle water on the bride and groom at a wedding   
สินเดิม[v.] (sindoēm) EN: property acquired before marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement   FR: biens propres [mpl] ; dot [f]
สินสอด[n.] (sinsøt) EN: money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony   FR: dot [f]
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom,   FR: décorer ; agrémenter ; parer

CMU English Pronouncing Dictionary
GROOM    G R UW1 M
GROOME    G R UW1 M
GROOMS    G R UW1 M Z
GROOMED    G R UW1 M D
GROOMER    G R UW1 M ER0
GROOMES    G R UW1 M Z
GROOMERS    G R UW1 M ER0 Z
GROOMING    G R UW1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
groom    (v) (g r uu1 m)
grooms    (v) (g r uu1 m z)
groomed    (v) (g r uu1 m d)
grooming    (v) (g r uu1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stallknecht {m} | Stallknechte {pl}groom | grooms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グルーマー[, guru-ma-] (n) groomer [Add to Longdo]
グルーミング[, guru-mingu] (n) grooming [Add to Longdo]
厩務員[きゅうむいん, kyuumuin] (n) (obsc) stable boy; stable hand; groom [Add to Longdo]
花嫁花婿[はなよめはなむこ, hanayomehanamuko] (n) bride and groom [Add to Longdo]
花婿[はなむこ, hanamuko] (n) bridegroom; (P) [Add to Longdo]
介添人;介添え人[かいぞえにん, kaizoenin] (n) best man; groomsman; bridesmaid [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) [Add to Longdo]
乞婿[こいむこ, koimuko] (n) bridegroom who is loved by his bride [Add to Longdo]
口取り;口取[くちとり, kuchitori] (n) (1) leading a horse, cow, etc.; (2) groom; horse boy; (3) hors d'oeuvre; appetizer; side dish [Add to Longdo]
手入れ[ていれ, teire] (n,vs) (1) repairs; maintenance; tending; trimming; grooming; (2) crackdown; (police) raid; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马夫[mǎ fū, ㄇㄚˇ ㄈㄨ, / ] groom; stable lad; horsekeeper; pimp; procurer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groom \Groom\, n. [Cf. Scot. grome, groyme, grume, gome, guym,
   man, lover, OD. grom boy, youth; perh. the r is an insertion
   as in E. bridegroom, and the word is the same as AS. guma
   man. See {Bridegroom}.]
   1. A boy or young man; a waiter; a servant; especially, a man
    or boy who has charge of horses, or the stable. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. One of several officers of the English royal household,
    chiefly in the lord chamberlain's department; as, the
    groom of the chamber; the groom of the stole.
    [1913 Webster]
 
   3. A man recently married, or about to be married; a
    bridegroom. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Groom porter}, formerly an officer in the English royal
    household, who attended to the furnishing of the king's
    lodgings and had certain privileges.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groom \Groom\, v. i. [imp. & p. p. {Groomed}; p. pr. & vb. n.
   {Grooming}.]
   To tend or care for, or to curry or clean, as a, horse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 groom
   n 1: a man participant in his own marriage ceremony [syn:
      {groom}, {bridegroom}]
   2: someone employed in a stable to take care of the horses [syn:
     {stableman}, {stableboy}, {groom}, {hostler}, {ostler}]
   3: a man who has recently been married [syn: {groom},
     {bridegroom}]
   v 1: educate for a future role or function; "He is grooming his
      son to become his successor"; "The prince was prepared to
      become King one day"; "They trained him to be a warrior"
      [syn: {prepare}, {groom}, {train}]
   2: give a neat appearance to; "groom the dogs"; "dress the
     horses" [syn: {dress}, {groom}, {curry}]
   3: care for one's external appearance; "He is always well-
     groomed" [syn: {groom}, {neaten}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 groom [xrom]
   groom; stableman
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top