ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

courageously

K ER0 EY1 JH AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -courageously-, *courageously*, courageous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
courageously(adv) อย่างกล้าหาญ, Syn. bravely

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will fight courageously until the end, in the spirit of Yamato.ข้าจะรบอย่างกล้าหาญจนสิ้นลมปราณ พลีชีพ และจิตวิญญาณแห่ง ยามาโมโต Letters from Iwo Jima (2006)
Stars on the memorial wall represent agents who died courageously while serving their untry.ดาวบนผนังแห่งความทรงจำ เป็นตัวแทนเอเจนท์ที่ตายเ เพื่อรับใช้ชาติ The Bond in the Boot (2009)
I ran up the side of a volcano and courageously leapt across the fiery crater.ข้าวิ่งขึ้นไปบนปล่องภูเขาไฟ และ ตัดสินใจกระโดดข้าม - ลาวาในปล่องภูเขา Legend of the Boneknapper Dragon (2010)
A good man would've done as you did, Dastan, acting boldly and courageously to bring a victory and spare lives.คนเก่งจะทำอย่างที่เจ้าทำ ดัสตาน แสดงออกชัด กล้าหาญ ในการนำมาซึ่งชัยชนะและรักษากำลังพล Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
I'd like to report that he died honorably, courageously and selflessly.อยากจะบอกว่าเขาตายอย่างน่ายกย่อง กล้าหาญ และเสียสละอย่างมาก The Man from U.N.C.L.E. (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยง[yong] (v) EN: fight courageously; fight bravely

CMU English Pronouncing Dictionary
COURAGEOUSLY K ER0 EY1 JH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
courageously (a) kˈərˈɛɪʤəsliː (k @1 r ei1 jh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Courageously \Cour*a"geous*ly\, adv.
   In a courageous manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 courageously
   adv 1: in a courageous manner; "bravely he went into the burning
       house" [syn: {bravely}, {courageously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top