Search result for

เด็ดเดี่ยว

(47 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เด็ดเดี่ยว-, *เด็ดเดี่ยว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็ดเดี่ยว[ADV] resolutely, See also: firmly, determinedly, Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น, Example: เขาตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าเขาต้องทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จถึงจะยากสักเพียงไร, Thai definition: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
เด็ดเดี่ยว[V] be resolute, See also: be firm, be determined, be resolved, Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น, Ant. โลเล, Example: น้ำเสียงของเขาเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นมาก, Thai definition: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เด็ดเดี่ยวว. ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was so determined he was gonna cheat death.เขามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมากที่จะโกงความตาย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I don't know, maybe Mahone is a stand-up guy.ไม่รู้สิ บางครั้งมาโฮนดูเป็นคนเด็ดเดี่ยว Blow Out (2008)
A single-minded, self-righteous pain in the ass.เด็ดเดี่ยว มั่นใจว่าตัวเองสูง จอมแสบ Smite (2009)
Is the decisive moment.คือช่วงเวลาที่เด็ดเดี่ยว Slack Tide (2009)
I'm trying to say that you are more decisive than others.ผมกำลังจะบอกว่าท่านเป็น คนเด็ดเดี่ยวกว่าคนอื่นครับ. Shining Inheritance (2009)
And determined japanese assaultและมีความเด็ดเดี่ยวในสนามรบ.. เมื่อต่อสู่กับญี่ปุ่น Melbourne (2010)
You're a woman of great courage, Morgause, but I don't think with my sword.เจ้าเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยว เป็นอย่างยิ่ง มอร์กูส แต่ข้าไม่คิดว่าด้วยปลายดาบของข้า The Tears of Uther Pendragon (2010)
I stand resolute and unyielding.ข้านั้นยึดมั่นและเด็ดเดี่ยว Assassin (2010)
You ruin it at the most decisive moment to someone who asks for a Relinquishment of Body Rights document.คุณทำลายมันไปเยอะ ขณะที่เด็ดเดี่ยวไปกับบางคน ใครบ้างจะถามถึงเอกสารการสละร่างกาย Episode #1.16 (2010)
Courage sometimes skips a generation.ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่ได้มีทุกรุ่น The Help (2011)
Strong and silent types.เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว The Big Chill (2011)
Today we see that courage and bravery come in all sizes!วันนี้! เราได้เห็นความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญ! Puss in Boots (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved   FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded   FR: décidé ; déterminé ; résolu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
determined[ADJ] เด็ดเดี่ยว, See also: ตั้งใจจริง, ซึ่งมุ่งมั่น, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, Syn. ambitious, eager, zealous, decided, Ant. apathetic, unambitious
doughty[ADJ] กล้าหาญ, See also: เด็ดเดี่ยว
forceful[ADJ] หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน, Syn. assertive, Ant. submissive
gutsy[ADJ] กล้าหาญ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เด็ดเดี่ยว, Syn. tough, spirited, courageous, Ant. cautious
hardy[ADJ] ใจกล้า, See also: เด็ดเดี่ยว
resolute[ADJ] แน่วแน่, See also: เด็ดเดี่ยว, Syn. determinded, unwavering
single-hearted[ADJ] เด็ดเดี่ยว
strong-minded[ADJ] เด็ดเดี่ยว, See also: ซึ่งมีใจเข้มแข็ง, Syn. determined, resolute
sturdy[ADJ] เด็ดเดี่ยว, See also: หนักแน่น, มุ่งมั่น, Syn. firm, resolute, unyielding
unfaltering[ADJ] หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. unflagging, enduring, unflinching, unhesitating

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forceful(ฟอร์ซฺ'ฟูล) adj. มีอำนาจ,มีพลัง,เข้มแข็ง,แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,โน้มใจ., See also: forcefuly adv. forcefuness n., Syn. vigorous
hardihood(ฮาร์'ดิฮูด) n. จิตใจที่แข็งกล้า,ความเด็ดเดี่ยว, กำลังวังชา,อำนาจ,ความกล้าหาญ, Syn. effrontery
manful(แมน'ฟูล) adj. มีความเป็นลูกผู้ชาย,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ทรหด,หนักแน่น., See also: manfully adv. manfulness n., Syn. courageous,manly ###A. timid
manhood(แมน'ฮูด) n. ความเป็นลูกผู้ชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยวหรือทรหด,ผู้ชายทั้งหลาย,ความเป็นมนุษย์
purpose(เพอ'เพิส) n. วัตถุประสงค์,ความมุ่งประสงค์,เป้าหมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ-โยชน์,เจตนา,vt. มุ่งประสงค์,ประสงค์,ตั้งเป้าหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจเด็ดเดี่ยว. vi. มุ่งประสงค์., See also: purposeful adj. purposely adj., Syn. inte
resolute(เรซ'ซะลิวทฺ) adj. แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด,ตัดสินใจแล้ว, See also: resoluteness n., Syn. determined,firm
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
rubicon(รู'บะคอน) n. ชื่อแม่น้ำในภาคเหนือของอิตาลี -Phr. (cross (pass) the Rubicon ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว)
single-handedadj. มีจุดประสงค์เดียว,ข้างเดียว,มือเดียว,เด็ดเดี่ยว,บุกเดี่ยว,มีกำลังคนเดียว,ยึดมั่น., See also: single-handedly adv. single-handedness n.
single-heartedadj. ใจจริง,ซื่อสัตย์,เด็ดเดี่ยว,จงรักภักดี,มีน้ำใสใจจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
decided(adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา
firm(adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
forceful(adj) มีกำลัง,แข็งขัน,บากบั่น,มีพลัง,เด็ดเดี่ยว,เข้มแข็ง
manful(adj) กล้าหาญ,ทรหด,เด็ดเดี่ยว,หนักแน่น,อย่างลูกผู้ชาย
manhood(n) ความเป็นชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยว
pertinacious(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,ดื้อ,เพียร,เด็ดเดี่ยว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top