Search result for

อันเดียว

(31 entries)
(0.0691 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันเดียว-, *อันเดียว*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd want all the members of this class who have spent time together and become good friends to be here for this graduation together.ถ้าเราไม่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เราได้ร่วมใช้เวลาร่วมกันและมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และมาอยู่ที่นี่สำเร็จการศึกษาไปด้วยกัน Akai ito (2008)
So Scylla isn't one card, it's six.การ์ด scylla ไม่ได้มีแค่อันเดียว มันมีหกอัน Breaking and Entering (2008)
Isn't that the same as the... 'no more than once a week'-rule?ใช่อันเดียวกับ "ห้ามมากกว่าหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์"รึเปล่า Made of Honor (2008)
- You should see the wee church we're gonna have. It's the same one Colin's parent's were married in.คุณค้องไปเห็นโบสถ์ที่เราจะจัดงาน อันเดียวกับที่พ่อแม่คอลลิรแต่งกันเลย Made of Honor (2008)
Are you saying that sphere in Central Park isn't the only one?คุณกำลังจะบอกว่าวัตถุทรงกลม ในเซ็นทรัลปาร์ค ไม่ได้มีอันเดียวThe Day the Earth Stood Still (2008)
So Scylla isn't one card,ซิลล่า ไม่ใช่การ์ดอันเดียว Eagles and Angels (2008)
It begins with a single nano cell planted in the motor cortex of the brain.มันเริ่มจาก เซลล์นาโน อันเดียว Nที่นำไปปลูกถ่ายบริเวณก้านสมอง Gamer (2009)
One passport. Why? Because I was paranoid.แค่อันเดียว เพราะว่าผมเริ่มกลัว Duplicity (2009)
And they've lost exactly one of them.และพวกมันก็หายไปไม่เหลือซักอันเดียว I Knew You Were a Pig (2009)
I'll tell you what, why don't you do the grocery shopping?- ไม่ใช่ลูกเกดอบแห้งแบบผง - แล้วไง ก็อันเดียวกันนั่นแหล่ะจ้ะ Negro Y Azul (2009)
That was the only one we had!มันเป็นอันเดียวที่เรามีนะโว้ย! [Rec] 2 (2009)
And that these latest ones Are on us. You got all that From one question mark.คุณรับนั่นได้จากเครื่องหมายคำถามอันเดียวรึ น่าทึ่งมาก Omnivore (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเดียวกัน[n. exp.] (an dīokan) FR: identique ; la même chose

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-same[ADJ] เหมือนกัน, See also: อันเดียวกัน, ตรงกัน, Syn. same, equivalent, same, exact

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
file sharingการเรียกใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกันหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป สามารถเรียกใช้แฟ้มข้อมูลอันเดียวกันได้พร้อม ๆ กัน เช่น ในกรณีที่เป็นระบบเครือข่าย
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
itself(อิทเซลฟฺ') pron. ตัวมันเอง,ตัวของมันเอง,ตัวเอง,ตัวเดียว,คนเดียว,อันเดียว
microprocessor(ไมโครโพร'เซสเซอร์) n. ,ไมโครโปรเซสเซอร์, ตัวประมวลผลจุลภาค, หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยชิป (chip) ที่มักจะเป็นวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่หรือวีแอลเอสไอ (VLSI) มีหน่วยควบคุม หน่วยคำนวณ และตรรกะที่รวมอยู่ในชิป (chip) อันเดียวนำมาใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์
monadelphous(มอนนะเดล'ฟัส) adj. (เกสรตัวผู้) ซึ่งรวมเข้าเป็นอันเดียว
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
pan-germanismn. ทฤษฏีการรวมชาวเยอรมันเข้าเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันในทางการเมือง
radio buttonปุ่มวิทยุหมายถึงปุ่มประเภทหนึ่งบนจอภาพ ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ ส่วนมากจะอยู่ติด ๆ กันเหมือนปุ่มบนเครื่องวิทยุ ปุ่มประเภทนี้ เมื่อกดปุ่มหนึ่งแล้ว ปุ่มที่เหลือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเหมือนปุ่มวิทยุ จึงเรียกกันว่าปุ่มวิทยุ ใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายถึงปุ่มคำสั่งที่กดเลือกได้เพียงอันเดียว ถ้ากดเลือกปุ่มคำสั่งอันใดอันหนึ่งหนึ่งแล้ว ปุ่มคำสั่งอื่นหรือปุ่มที่เลือกไว้เก่าก็จะถูกยกเลิก
single(ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
integrate(vt) รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียว,เป็นตัว, รวบรวม
oneness(n) เอกภาพ,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
selfsame(adj) อันเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน
solely(adv) เท่านั้น,เพียงลำพัง,โดดเดี่ยว,แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว
unification(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
unify(vt) รวมกัน,ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว
unity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความสามัคคีกัน,เอกภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top