Search result for

multiple

(115 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multiple-, *multiple*
English-Thai: Longdo Dictionary
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. least common multiple, smallest common multiple, lcm

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multiple[ADJ] หลายอย่าง, See also: มากมาย, หลายประการ, หลายเท่า, เป็นทวีคูณ, Syn. complicated, many, manifold, multiplex, Ant. simple, united
multiple[N] ผลคูณ, See also: จำนวนทวีคูณ, จำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว, Syn. duplicated
multiplex[ADJ] ที่มีหลากหลายด้าน, See also: ซึ่งมีหลายแง่มุม
multiplex[ADJ] หลายเท่า, See also: เชิงซ้อน, ทวีคูณ, Syn. manifold, multiple, multiplicate
multiple-choice[ADJ] ซึ่งมีคำตอบหลายคำตอบให้เลือก
multiple sclerosis[N] อาการสั่นกระตุก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multiple(มัล'ทิเพิล) adj. หลาย,หลายเท่า,มากn. ผลคูณ, Syn. manifold,many
multiplex(มัล'ทิเพลคซฺ) adj. หลายเท่า,หลากหลาย,เชิงซ้อน,ทวีคูณ vt. (ไฟฟ้า) ลัดวงจร,โดยระบบโทรเลขเชิงซ้อน (multiple telegraphy) . vi. ส่งสัญญาณพร้อมกัน. n. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงซ้อน., See also: multiplexer n., Syn. manifold
multiplexingหลายทางหมายถึง การถ่ายทอดสัญญาณ การส่งข่าวสารหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะข่าว เช่น ทางโสต และทางทัศน์ ลงในช่องเดียวกันเพื่อส่งออกไปทางเดียว
common multiplen. ผลคูณร่วม
lowest common multiplen. ตัวคูณร่วมน้อย., Syn. least common multiple

English-Thai: Nontri Dictionary
multiple(adj) หลายอย่าง,หลายเท่า,ควบ,หลายฝ่าย,ซ้อน
multiple(n) ผลคูณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multipleหลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multipleพหุคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiple admissibilityการรับเป็นพยานหลักฐานได้หลายกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiple bar chartแผนภูมิแท่งพหุลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiple birthการเกิดลูกแฝด [ดู plural birth] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multiple birth insuranceการประกันภัยคลอดแฝด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiple causes of deathสาเหตุหลายเชิงของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multiple correlationสหสัมพันธ์พหุคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiple countingการนับซ้ำหลายครั้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multiple database; multidatabaseฐานข้อมูลแบบหลายชุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
multiple alleleมัลติเปิลแอลลีล, ยีนที่มีมากกว่า 2 ยีน ที่แสดงลักษณะเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
multiple bar chartแผนภูมิแท่งเชิงซ้อน, แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลที่สนใจศึกษาตั้งแต่ 2 ลักษณะหรือ 2 ช่วงเวลาขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Multiple birth offspringการเกิดลูกแฝด [TU Subject Heading]
Multiple Bolusการให้ยาขนาดสูงบ่อยครั้ง [การแพทย์]
Multiple Choiceคำถามแบบเลือกตอบ [การแพทย์]
Multiple comparisions (statistics))การเปรียบเทียบพหุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multiple comparisons (Statistics)การเปรียบเทียบพหุ (สถิติ) [TU Subject Heading]
Multiple croppingการปลูกพืชหลายชนิด [TU Subject Heading]
multiple croppingการปลูกพืชแซม, การปลูกพืชที่มีรากตื้นสลับกับพืชที่มีรากหยั่งลึกลงไปในดิน  เช่น การปลูกถั่วหรือสับปะรด แซมระหว่างแถวของต้นยางพารา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Multiple currency practiceอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหลายสกุล [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
multiple choice examination (n) ข้อสอบปรนัย
See also: R. write-up examination
multiple sclerosis (n) โรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ
See also: S. M.S.,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain, I'm getting multiple flat lines across the board. Good God, they're being slaughtered.กัปตันค่ะ สัญญาณชีวิตหายไปเป็นจำนวนมากค่ะ พระเจ้า พวกเขาถูกฆ่า Dead Space: Downfall (2008)
Multiple blood clots would tie together bowel ischemia, lungs, and the liver.เลือดติดขัด มัดทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทั้งหลอดเลือดหัวใจตีบ ปอด และ ตับ Birthmarks (2008)
Unless it's a multiple cyst, with connections to other organs...ไม่มีประโยชน์ซีสแบบผสมเกี่ยวข้องกับระบบอื่น Birthmarks (2008)
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
Multiple casualties, I repeat, multiple casualties.มีคนบาดเจ็บเยอะ,ขอย้ำ มีคนบาดเจ็บเยอะ Vantage Point (2008)
Smart bomb with multiple, low-yield warheads.ระเบิดฉลาด กับ จรวดหลายหัวรบ WarGames: The Dead Code (2008)
You do business overseas through multiple shell corporations.คุณทำธุรกิจต่างชาติหลากหลายสาขา Taken (2008)
We contacted agencies in multiple countriesกำลังประสานกับหลายหน่วยในหลายประเทศ Fast & Furious (2009)
Multiple things.Multiple things. I Love You, Beth Cooper (2009)
Multiple Decepticon contacts in motion.ตรวจพบดิเซบติคอลหลายตัว. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Agent hovis, we've got agents down in multiple quadrants.เจ้าหน้าที่โฮวิส, เราให้เจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่หลายส่วน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
It's going out on multiple servers, sir.มันถูกส่งออกมาจากหลาย ๆ เซิฟเวอร์ครับ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
multipleThe command of communication skills in multiple languages is essential to any company providing goods and services on the world market.
multipleThere was a multiple collision on the highway.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พหุคูณ[ADJ] multiple, See also: manifold, Syn. หลายเท่า, หลายทบ, Example: โปรแกรมบทเรียน CAI คงจะมีความซับซ้อนขึ้นเป็นพหุคูณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค.ร.น.[n.] (khø.rø.nø.) EN: least common multiple ; lowest common multiple   FR: PPCM
คูณร่วมน้อย[n. exp.] (khūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.   FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
หลายทบ[adj.] (lāi thop) EN: multiple   
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: rape (by several persons) ; ravish (a woman) one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman)   FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
พหุคูณ[n.] (phahukhūn) EN: multiple   
ปลั๊กสามตา[n. exp.] (plak sāmtā) EN: multiple socket extension cord   FR: prise multiple [f]
สหสัมพันธ์พหุคูณ[n. exp.] (sahasamphan phahukhūn) EN: multiple correlation   
ซ้ำซ้อน[adj.] (samsøn) EN: overlapping ; deplicated ; redundant ; repeated ; multiple   
สารพัด[adj.] (sāraphat) EN: various ; assorted ; all kinds of ; multifarious ; of many different types   FR: varié ; divers ; multiple ; diversifié
ต่าง ๆ[X] (tāng-tāng) EN: various ; different ; diverse ; many ; sundry ; mixed ; varied ; several ; more   FR: divers ; varié ; multiple ; nombreux ; différents ; autres

CMU English Pronouncing Dictionary
MULTIPLE    M AH1 L T AH0 P AH0 L
MULTIPLES    M AH1 L T AH0 P AH0 L Z
MULTIPLEX    M AH1 L T IY0 P L EH2 K S
MULTIPLEXER    M AH1 L T IY0 P L EH2 K S ER0
MULTIPLEXERS    M AH1 L T IY0 P L EH2 K S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
multiple    (n) (m uh1 l t i p l)
multiples    (n) (m uh1 l t i p l z)
multiplex    (j) (m uh1 l t i p l e k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lamellenkupplung {f}multiple disc clutch [Add to Longdo]
Mehrfachbelichtung {f}multiple exposure [Add to Longdo]
Mehrfachbild {n} (auf Bildschirm)multiple image [Add to Longdo]
Mehrfachlochung {f} (einer Spalte) [comp.]multiple punching [Add to Longdo]
Mehrfamilienhaus {n}multiple dwelling (unit) [Add to Longdo]
Mehrscheibenkupplung {f}multiple disc clutch [Add to Longdo]
Mehrseilbetrieb {m}multiple falls of rope operation [Add to Longdo]
Multiplexer {m}multiplexor [Add to Longdo]
Multiplexkanal {m}multiplex channel [Add to Longdo]
Multiplexkino {n}multiplex [Add to Longdo]
Multiplexverbindung {f}multiplex line [Add to Longdo]
Multiplex mit Spread-Spectrum-Technik [techn.]multiplexing with spread spectrum technology [Add to Longdo]
Vielfaches [math.] | kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)multiple | least common multiple (LCM) [Add to Longdo]
Vielfachsteckdose {f}multiple socket [Add to Longdo]
Vielstellenmesseinrichtung {f}multiple measuring equipment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles) [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour) [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[, interijientomaruchipurekusa] (n) {comp} intelligent mux; intelligent multiplexer [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network [Add to Longdo]
コンソール[, konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges [Add to Longdo]
スクランブル交差点[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] (n) multiple intersection (lit [Add to Longdo]
データマルチプレクサ[, de-tamaruchipurekusa] (n) {comp} data multiplexer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倍数[bèi shù, ㄅㄟˋ ㄕㄨˋ, / ] multiple [Add to Longdo]
多层复[duō céng fù, ㄉㄨㄛ ㄘㄥˊ ㄈㄨˋ, / ] multiple cover; many-sheeted cover (math.) [Add to Longdo]
多工器[duō gōng qì, ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˋ, ] multiplexer [Add to Longdo]
多胎妊娠[duō tāi rèn shēn, ㄉㄨㄛ ㄊㄞ ㄖㄣˋ ㄕㄣ, ] multiple pregnancy [Add to Longdo]
复线[fù xiàn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] multiple track (e.g. rail); multi-lane (e.g. highway); the complex line (math.) [Add to Longdo]
面面[miàn miàn, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, ] multiple viewpoints [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
データマルチプレクサ[でーたまるちぷれくさ, de-tamaruchipurekusa] data multiplexer [Add to Longdo]
データ多重変換装置[データたじゅうへんかんそうち, de-ta tajuuhenkansouchi] data multiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
マルチプルアクセス[まるちぷるあくせす, maruchipuruakusesu] multiple access [Add to Longdo]
マルチプレクサ[まるちぷれくさ, maruchipurekusa] multiplexer [Add to Longdo]
マルチプレクサチャネル[まるちぷれくさちゃねる, maruchipurekusachaneru] multiplexer channel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parallel \Par"al*lel\, n.
   1. A line which, throughout its whole extent, is equidistant
    from another line; a parallel line, a parallel plane, etc.
    [1913 Webster]
 
       Who made the spider parallels design,
       Sure as De Moivre, without rule or line ? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Direction conformable to that of another line,
    [1913 Webster]
 
       Lines that from their parallel decline. --Garth.
    [1913 Webster]
 
   3. Conformity continued through many particulars or in all
    essential points; resemblance; similarity.
    [1913 Webster]
 
       Twixt earthly females and the moon
       All parallels exactly run.      --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. A comparison made; elaborate tracing of similarity; as,
    Johnson's parallel between Dryden and Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Anything equal to, or resembling, another in all essential
    particulars; a counterpart.
    [1913 Webster]
 
       None but thyself can be thy parallel. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. (Geog.) One of the imaginary circles on the surface of the
    earth, parallel to the equator, marking the latitude;
    also, the corresponding line on a globe or map; as, the
    counry was divided into North and South at the 38th
    parallel.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. (Mil.) One of a series of long trenches constructed before
    a besieged fortress, by the besieging force, as a cover
    for troops supporting the attacking batteries. They are
    roughly parallel to the line of outer defenses of the
    fortress.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) A character consisting of two parallel vertical
    lines (thus, ) used in the text to direct attention to a
    similarly marked note in the margin or at the foot of a
    page.
    [1913 Webster]
 
   9. (Elec.) That arrangement of an electrical system in which
    all positive poles, electrodes, terminals, etc., are
    joined to one conductor, and all negative poles, etc., to
    another conductor; -- called also {multiple}. Opposed to
    {series}.
 
   Note: Parts of a system so arranged are said to be
 
   {in parallel} or
 
   {in multiple}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Limiting parallels}. See under {Limit}, v. t.
 
   {Parallel of altitude} (Astron.), one of the small circles of
    the sphere, parallel to the horizon; an almucantar.
 
   {Parallel of declination} (Astron.), one of the small circles
    of the sphere, parallel to the equator.
 
   {Parallel of latitude}.
    (a) (Geog.) See def. 6. above.
    (b) (Astron.) One of the small circles of the sphere,
      parallel to the ecliptic.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Multiple \Mul"ti*ple\, n. (Math.)
   A quantity containing another quantity an integral number of
   times without a remainder.
   [1913 Webster]
 
   Note: A
 
   {common multiple} of two or more numbers contains each of
    them a number of times exactly; thus, 24 is a common
    multiple of 3 and 4. The
 
   {least common multiple} is the smallest number that will do
    this; thus, 12 is the least common multiple of 3 and 4
    (abbreviated LCM).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Multiple \Mul"ti*ple\, a. [Cf. F. multiple, and E. quadruple,
   and multiply.]
   Containing more than once, or more than one; consisting of
   more than one; manifold; repeated many times; having several,
   or many, parts.
   [1913 Webster]
 
   {Law of multiple proportion} (Chem.), the generalization that
    when the same elements unite in more than one proportion,
    forming two or more different compounds, the higher
    proportions of the elements in such compounds are simple
    multiples of the lowest proportion, or the proportions are
    connected by some simple common factor; thus, iron and
    oxygen unite in the proportions {FeO}, {Fe2O3}, {Fe3O4},
    in which compounds, considering the oxygen, 3 and 4 are
    simple multiplies of 1. Called also the {Law of Dalton} or
    {Dalton's Law}, from its discoverer.
 
   {Multiple algebra}, a branch of advanced mathematics that
    treats of operations upon units compounded of two or more
    unlike units.
 
   {Multiple conjugation} (Biol.), a coalescence of many cells
    (as where an indefinite number of amoeboid cells flow
    together into a single mass) from which conjugation proper
    and even fertilization may have been evolved.
 
   {Multiple fruits}. (Bot.) See {Collective fruit}, under
    {Collective}.
 
   {Multiple star} (Astron.), several stars in close proximity,
    which appear to form a single system.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 multiple
   adj 1: having or involving or consisting of more than one part
       or entity or individual; "multiple birth"; "multiple
       ownership"; "made multiple copies of the speech"; "his
       multiple achievements in public life"; "her multiple
       personalities"; "a pineapple is a multiple fruit" [ant:
       {single}]
   n 1: the product of a quantity by an integer; "36 is a multiple
      of 9"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 multiple [myltipl]
   multiple
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top