ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assist

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assist-, *assist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assist(n) การช่วย, See also: การช่วยเหลือ
assist(vt) ช่วย, See also: ช่วยเหลือ, Syn. aid, help
assist(vi) ช่วย, See also: ช่วยเหลือ, Syn. aid, help
assist at(phrv) ช่วยในเรื่อง, See also: ช่วยทำ, Syn. assist in, assist with
assist in(phrv) ช่วยในเรื่อง, See also: ช่วยทำ, Syn. assist at, assist with
assistant(adj) ซึ่งช่วยเหลือ, See also: ซึ่งคอยสนับสนุน, Syn. assisting, helping
assistant(n) ผู้ช่วย, See also: ผู้ช่วยเหลือ, Syn. helper
assistance(n) ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. aid
assist with(phrv) ช่วยในเรื่อง, See also: ช่วยทำ, Syn. assist at, assist in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assist(อะซิสทฺ') vt., vi. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน, สงเคราะห์, เข้าร่วม. -assister, assistor n., Syn. aid, help, support, tend, Ant. hinder, hamper
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid, help
assistant(อะซิส'เทินทฺ) n. ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ป่วย.
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน
personal digital assistanเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบเสื้อ แผนที่ทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯลฯ

English-Thai: Nontri Dictionary
assist(vt) ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน
assistance(n) ความช่วยเหลือ, การอนุเคราะห์, การสงเคราะห์
assistant(n) ผู้ช่วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assistance callการเรียกผ่านพนักงานสลับสาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assistance, old ageการสงเคราะห์คนชรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assistance, publicสาธารณูปการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assistance, technicalการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assistant district officerปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assistant Modeกระตุ้นเครื่องให้ทำงาน [การแพทย์]
Assistants, Chairsideผู้ช่วยข้างเก้าอี้ [การแพทย์]
Assistive Devicesการใช้เครื่องช่วย, เครื่องช่วยต่างๆในการทำกิจกรรม [การแพทย์]
Assistive technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Assistive technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Assistive Technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก, เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการหรือผู้สูงวัย หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ [Assistive Technology]
Assistive technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก, Example: เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นเทคโนโลยีที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้พ้นจากอุปสรรคที่ทำให้คนพิการีสมรรถนะ ที่ด้อยกว่าคนปกติ ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การศึกษาและการประกอบอาชีพ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Assistor Controllersเครื่องช่วยและควบคุมการหายใจ [การแพทย์]
Assistorsเครื่องช่วยหายใจ, การช่วยการหายใจ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Assistant Sub-district Headmanกำนัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Assist on Code 3 Red Alert.ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัส 3 แดง Mad Max (1979)
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations.เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ Gandhi (1982)
I am a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.ผมเคยฝึกปฐมพยาบาลโรคหัวใจ Spies Like Us (1985)
Yes, indeed. We're overjoyed to have traveled 11, 000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves.นี่คือคนที่เราเต็มใจ เดินทางมาหมื่นไมล์ Casualties of War (1989)
I was able to assist my old friend by taking up his notes.ฉันก็ได้ช่วยเหลือ เพื่อนเก่า ด้วยการจัดแจงนิดหน่อย Wuthering Heights (1992)
Our chief archivist, Mr Jenkins, is here to assist you.หัวหน้าผู้เก็บเอกสารสำคัญของเรา, นายเจนกินส์, อยู่ที? In the Name of the Father (1993)
The reason you're here is we want you to assist Mulder on these X-Files.มากกว่า หรือน้อยกว่า Deep Throat (1993)
I've assigned Greenwall to assist you.เราจะให้กรีนวอลคอยช่วยเหลือคุณ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Perhaps this will assist your decision.. นี่คง... ...จะช่วยคุณตัดสินใจได้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Happily some of his former friends are willing to assist him in purchasing a commission.โชคดีที่พวกเพื่อนทหารของเขาเต็มใจที่จะ ยืนยันต่อเขาว่าจะซื้อสัญญาไป Episode #1.6 (1995)
Irene, I want you to assist the investigators.ไอรีน ผมอยากให้คุณช่วยเรื่องนี้ Gattaca (1997)
Madame Poussin will assist you in your prayers.เดี๋ยว มาดาม ปูแซงต์ จะสอนให้เธอสวดมนต์ The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assistAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
assistA lot of members assisted at the general meeting.
assistA pair of good glasses will assist you to read.
assistAs head of the team I was ably assisted by him.
assistCall on me if you need my assistance.
assistCan I be of any assistance to you?
assistDon't count on his assistance.
assistFor the time being, my sister is an assistant in a supermarket.
assistFurther assistance is not forthcoming.
assistHe assisted me with my business.
assistHe delegated his authority to his competent assistant.
assistHe got assistance from above.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป.(n) assistant district office, Syn. ปลัดอำเภอ
ผช.(n) assistant, Syn. ผู้ช่วย
สงเคราะห์(v) support, See also: assist, back up, Syn. ช่วยเหลือ, อนุเคราะห์, เกื้อหนุน, สนับสนุน
ลูกมือ(n) assistant, See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man, Syn. ผู้ช่วย, คนช่วย, Example: ทุกวันพ่อเข้าครัวทำกับข้าวมีแม่เป็นลูกมืออยู่ข้างๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
เกื้อกูล(v) help, See also: assist, lend a hand, support, patronize, aid, Syn. เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, ช่วยเหลือเกื้อกูล, Example: ทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้อง และเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
ความอนุเคราะห์(v) assistance, See also: help, aid, favour, benevolence, Syn. ความช่วยเหลือ, ความเอื้อเฟื้อ, ความเกื้อหนุน, ความเจือจุน, Example: วงโยธวาทิต โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2537 โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากหลายท่าน
ปลัดอำเภอ(n) assistant district officer, Example: ปลัดอำเภอที่ดีควรจะทำตัวเข้ากับชาวบ้านได้ง่าย และมีความยุติธรรม ซื่อตรง, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งทางราชการฝ่ายปกครอง สนับสนุนการทำงานของนายอำเภอ
ผู้ยุยง(n) abettor, See also: assistant, helper, supporter, Example: เขาเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนทั้ง 2 ฝ่ายแตกความสามัคคีกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้กระตุ้นให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง
โปรด(v) help, See also: assist, aid, relieve, Syn. ช่วย, คุ้มครอง, บรรเทา, เมตตา, กรุณา, สงเคราะห์, Example: แม่เกลียดคนที่เอาแต่นั่งรอให้พระมาโปรด
อุปการ(n) support, See also: assistance, help, Syn. ความช่วยเหลือเกื้อกูล, ความอุดหนุน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
ชำร่วย[chamrūay] (v) EN: help ; assist
ชม[chom] (v) EN: look at ; view  FR: regarder ; assister à
ชมคอนเสิร์ต[chom khønsoēt] (v, exp) FR: assister à un concert
ช่วย[chūay] (v) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate  FR: aider ; assister ; sauver
ช่วยเหลือ[chūayleūa] (v) EN: aid ; abet ; support ; assist  FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ช่วยงาน[chūay ngān] (v, exp) EN: help ; assist  FR: aider ; assister
เอื้ออำนวย[eūa-amnūay] (v) EN: facilitate ; assist
การช่วยงาน[kān chūay ngān] (n, exp) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing  FR: aide [ f ] ; assistance [ f ] ; support [ m ]
การให้ความช่วยเหลือ[kān hai khwām chūayleūa] (n, exp) EN: assistance  FR: assistance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
assist
assists
assisted
assistant
assisting
assistance
assistants

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assist
assists
assisted
assistant
assisting
assistance
assistants

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮助[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ,   /  ] assistance; aid; to help; to assist #642 [Add to Longdo]
助理[zhù lǐ, ㄓㄨˋ ㄌㄧˇ,  ] assistant #5,027 [Add to Longdo]
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] assistant; furniture; partner #5,665 [Add to Longdo]
[zuǒ, ㄗㄨㄛˇ, ] assist #5,892 [Add to Longdo]
副部长[fù bù zhǎng, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ,    /   ] assistant (government) minister #6,168 [Add to Longdo]
扶贫[fú pín, ㄈㄨˊ ㄆㄧㄣˊ,   /  ] assistance to the poor #6,594 [Add to Longdo]
助手[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ,  ] assistant; helper #8,603 [Add to Longdo]
协办[xié bàn, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄢˋ,   /  ] assist; help sb do something; cooperate in doing something #16,535 [Add to Longdo]
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ,   /  ] assistant director; commissioner #17,270 [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] assist #18,391 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assistent { m }; Assistentin { f }; Mitarbeiter { m } | Assistenten { pl }; Mitarbeiter { pl }assistant | assistants [Add to Longdo]
Assistent { m }; Laborassistent { m }diener; deaner [Add to Longdo]
Assistentenprogramm { n } für ... [ comp. ]... wizard [Add to Longdo]
Assistentenstelle { f }assistantship [ Am. ] [Add to Longdo]
Assistentsarzt { m }; Assistenzarzt { m } | Assistentsärzte { pl }assistant doctor | assistant doctors [Add to Longdo]
Assistenz { f }; Assistenz... | unter Assistenz von ...assistance | with the assistance of ... [Add to Longdo]
Assistenz-Professor { m }; Assistenz-Professorin { f }assistant professor [ Am. ] [Add to Longdo]
assistierend; helfendassisting [Add to Longdo]
assistiert; hilftassists [Add to Longdo]
assistierte; halfassisted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
[ふく, fuku] (n, pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P) #848 [Add to Longdo]
支援[しえん, shien] (n, vs) support; backing; aid; assistance; (P) #997 [Add to Longdo]
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n, n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n, n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) #1,634 [Add to Longdo]
[すけ, suke] (pref) help; rescue; assistant #1,988 [Add to Longdo]
[すけ, suke] (n) assistance #1,988 [Add to Longdo]
応援[おうえん, ouen] (n, vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P) #2,790 [Add to Longdo]
お世話;御世話[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance #2,973 [Add to Longdo]
補助[ほじょ, hojo] (n, vs, adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P) #3,440 [Add to Longdo]
助け[たすけ, tasuke] (n) assistance; (P) #3,472 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
番号案内[ばんごうあんない, bangouannai] directory assistance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふく, fuku] ASSISTENT, BEGLEITUNG, ERGAENZUNG, NEBEN- [Add to Longdo]
助手[じょしゅ, joshu] Assistent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assist \As*sist"\, v. t. [imp. & p. p. {Assisted}; p. pr. & vb.
   n. {Assisting}.] [L. assistere; ad + sistere to cause to
   stand, to stand, from stare to stand: cf. F. assister. See
   {Stand}.]
   To give support to in some undertaking or effort, or in time
   of distress; to help; to aid; to succor.
   [1913 Webster]
 
      Assist me, knight. I am undone!     --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To help; aid; second; back; support; relieve; succor;
     befriend; sustain; favor. See {Help}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assist \As*sist"\, v. i.
   1. To lend aid; to help.
    [1913 Webster]
 
       With God not parted from him, as was feared,
       But favoring and assisting to the end. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To be present as a spectator; as, to assist at a public
    meeting. [A Gallicism] --Gibbon. Prescott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assist
   n 1: the activity of contributing to the fulfillment of a need
      or furtherance of an effort or purpose; "he gave me an
      assist with the housework"; "could not walk without
      assistance"; "rescue party went to their aid"; "offered his
      help in unloading" [syn: {aid}, {assist}, {assistance},
      {help}]
   2: (sports) the act of enabling another player to make a good
     play
   v 1: give help or assistance; be of service; "Everyone helped
      out during the earthquake"; "Can you help me carry this
      table?"; "She never helps around the house" [syn: {help},
      {assist}, {aid}]
   2: act as an assistant in a subordinate or supportive function
   3: work for or be a servant to; "May I serve you?"; "She attends
     the old lady in the wheelchair"; "Can you wait on our table,
     please?"; "Is a salesperson assisting you?"; "The minister
     served the King for many years" [syn: {serve}, {attend to},
     {wait on}, {attend}, {assist}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ASSIST
     Automated Special Security Information System Terminal (mil.,
 USA)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top