ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dish out

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dish out-, *dish out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dish out[PHRV] ยกอาหารออกมาให้, See also: เสิร์ฟอาหารให้, บริการอาหารให้
dish out[PHRV] แจก (คำไม่เป็นทางการ), See also: แจกจ่าย, Syn. give out, hand out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dish out some cigarettes!เอาบุหรี่มาซิ Gangster High (2006)

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vt) (uk) (usu. written as kana when referring to a solid) to pour (into a vessel); to fill; to dish out food or drink; (P) [Add to Longdo]
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dish out
   v 1: administer or bestow, as in small portions; "administer
      critical remarks to everyone present"; "dole out some
      money"; "shell out pocket money for the children"; "deal a
      blow to someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn:
      {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel
      out}, {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish
      out}, {allot}, {dole out}]
   2: provide (usually but not necessarily food); "We serve meals
     for the homeless"; "She dished out the soup at 8 P.M."; "The
     entertainers served up a lively show" [syn: {serve}, {serve
     up}, {dish out}, {dish up}, {dish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top