Search result for

observer

(64 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -observer-, *observer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
observer[N] ผู้สังเกตการณ์, See also: ผู้สังเกต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
observer(อับเซอ'เวอะ) n. ผู้สังเกต, Syn. onlooker

English-Thai: Nontri Dictionary
observer(n) ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์,ผู้ออกความเห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
observerผู้สังเกตการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
observer statusสถานะผู้สังเกตการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
observer, participantผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Observers' manualsคู่มือนักสังเกตการณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sixteen mortar teams supported by 20 forward observers.หน่วยปืนครก16ทีม คอยสนับสนุน โดย 20 หน่วยสนับสนุนภาคพื้นดิน 24: Redemption (2008)
We'll continue observer status till subject lands. Copy.เราจะจับตาดูจนกว่าจะร่อนลง WarGames: The Dead Code (2008)
We can't just stand here as uninvolved observers!เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ไม่เกี่ยวไม่ได้ The Happening (2008)
Until then, they're just interested observers like us.จนกระืั่ทั่งจากนั้น ,พวกเขาสนใจในการสำรวจเหมือนพวกเรา Air: Part 1 (2009)
We refer to him as the Observer.เราเรียกเขาว่า ผู้สังเกตการณ์ August (2009)
I need you to tell me what you know about the man we call "the Observer. "ฉันอยากให้คุณบอกว่าคุณรู้อะไร เกี่ยวกับผู้ชายคนที่เราเรียกว่า ผู้สังเกตการณ์ August (2009)
There's more than one observer.มีผู้สังเกตการณ์มากกว่าหนึ่งคน August (2009)
Hey, I think we may have a lead on the Observer.เฮ้.. ผมคิดว่าเรามีเบาะแสเกี่ยวกับผู้สังเกตการณ์ August (2009)
The Observer.ผู้สังเกตการณ์ August (2009)
Whatever these Observers do to keep from aging, they should market it.อะไรก็ตามที่ผู้สังเกตุการณ์เหล่านี้ทำ เพื่อรักษาจากความแก่ชรา ถ้าเอามาขายนะ August (2009)
Someone just called in a description of our second Observer.มีคนเพิ่งโทรมาแจ้งลักษณะ ของผู้สังเกตุการณ์คนที่สองของเรา August (2009)
When did you see the Observer?คุณเจอกับผู้สังเกตการณ์ ในตอนไหน? August (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
observerAll this is visible to numerous observers.
observerInternational observers stood by to monitor the ballot counts.
observerSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
observerThe fact is apparent to the most casual observer.
observerThere may be microscopes involved, bringing us ever closer to the heart of the matter; but even microbiology is objective, adding to knowledge by putting space between an object and its observer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์[N] witness, See also: observer, Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์, ผู้พบเห็นเหตุการณ์, Example: คดีล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มักไม่มีพยานหลักฐาน ร่องรอยเนื้อตัวร่างกายหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์, Count unit: คน
ผู้สังเกตการณ์[N] observer, See also: spectator, Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, Example: สุเทพได้รับคำสั่งให้เป็นผู้สังเกตการณ์บริเวณลานจอดรถ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง
ผู้สังเกตการณ์[N] observer, Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, ผู้อยู่ในเหตุการณ์, Example: ในการประชุมครั้งนี้ ท่านได้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์เท่านั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
นักสังเกตการณ์[N] observer, See also: watcher, watchman, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่สังเกตการณ์
ผู้เฝ้าดู[N] onlooker, See also: observer, watcher, spectator, beholder, Syn. ผู้เฝ้ามอง, ผู้สังเกตการณ์, Example: การแข่งขันนัดนี้มีผู้เฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อเป็นจำนวนมาก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เอาใจใส่หรือมุ่งสังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้เฝ้าดู[N] onlooker, See also: observer, watcher, spectator, beholder, Syn. ผู้เฝ้ามอง, ผู้สังเกตการณ์, Example: การแข่งขันนัดนี้มีผู้เฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อเป็นจำนวนมาก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เอาใจใส่หรือมุ่งสังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
ดู[v.] (dū) EN: look ; watch ; see   FR: regarder ; voir ; observer ; consulter
ดูดาว[v. exp.] (dū dāo) FR: observer les étoiles ; regarder les étoiles
ดูเล่น[v.] (dūlen) EN: just have a look ; look at something for pleasure   FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ดูนก[v. exp.] (dū nok) EN: watch birds   FR: observer les oiseaux
เฝ้าดู[v.] (faodū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view   FR: observer ; surveiller ; guetter
เฝ้ามอง[v.] (faomøng) EN: look at ; look ; glance ; take a look/glance   FR: observer
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts   FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
จับตา[v.] (japtā) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch   FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSERVER    AH0 B Z ER1 V ER0
OBSERVERS    AH0 B Z ER1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
observer    (n) (@1 b z @@1 v @ r)
observers    (n) (@1 b z @@1 v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beobachter {m}; Zuschauer {m} | Beobachter {pl}observer | observers [Add to Longdo]
Beobachtungsflugzeug {n}observer plane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブザーバ(P);オブザーバー(P)[, obuza-ba (P); obuza-ba-(P)] (n) observer; (P) [Add to Longdo]
ローカルオブザーバー[, ro-karuobuza-ba-] (n) local observer [Add to Longdo]
観察者[かんさつしゃ, kansatsusha] (n) observer [Add to Longdo]
観測者[かんそくしゃ, kansokusha] (n) observer [Add to Longdo]
国際監視団[こくさいかんしだん, kokusaikanshidan] (n) international monitoring team; IMT; international observers [Add to Longdo]
国連監視軍[こくれんかんしぐん, kokurenkanshigun] (n) UN observer force [Add to Longdo]
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers [Add to Longdo]
余所目[よそめ, yosome] (n) another's eyes; casual observer [Add to Longdo]
立会人[たちあいにん, tachiainin] (n) witness; observer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁观者[páng guān zhě, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ, / ] observer; spectator [Add to Longdo]
观察人士[guān chá rén shì, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] observer [Add to Longdo]
观察员[guān chá yuán, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] observer [Add to Longdo]
观察家[guān chá jiā, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄚ, / ] observer [Add to Longdo]
观察者[guān chá zhe, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄓㄜ˙, / ] observer [Add to Longdo]
观测者[guān cè zhě, ㄍㄨㄢ ㄘㄜˋ ㄓㄜˇ, / ] observer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Observer \Ob*serv"er\, n.
   1. One who observes, or pays attention to, anything;
    especially, one engaged in, or trained to habits of, close
    and exact observation; as, an astronomical observer.
    [1913 Webster]
 
       The observed of all observers.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Careful observers may foretell the hour,
       By sure prognostic, when to dread a shower. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. One who keeps any law, custom, regulation, rite, etc.; one
    who conforms to anything in practice. "Diligent observers
    of old customs." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       These . . . hearkened unto observers of times.
                          --Deut. xviii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   3. One who fulfills or performs; as, an observer of his
    promises.
    [1913 Webster]
 
   4. A sycophantic follower. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 observer
   n 1: a person who becomes aware (of things or events) through
      the senses [syn: {perceiver}, {percipient}, {observer},
      {beholder}]
   2: an expert who observes and comments on something [syn:
     {observer}, {commentator}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 observer [obsɛrve]
   keep; mind; observe
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top