ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

observer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -observer-, *observer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
observer(n) ผู้สังเกตการณ์, See also: ผู้สังเกต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
observer(อับเซอ'เวอะ) n. ผู้สังเกต, Syn. onlooker

English-Thai: Nontri Dictionary
observer(n) ผู้ตรวจการ, ผู้สังเกตการณ์, ผู้ออกความเห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
observerผู้สังเกตการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
observer statusสถานะผู้สังเกตการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
observer, participantผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Observers' manualsคู่มือนักสังเกตการณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And many international observers ask why.และผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศ จำนวนมากถามว่าทำไม Contact (1997)
Mr. Vance, I think what the judge is trying to determine here... is what exactly your strategy is for helping poor Mr. Junuh find his game, because to the untrained observer it appears you know as much about being a caddie... as I do about driving a locomotive....คุณช่วยจูเนอท่าไหน เพราะ... ...ดูคุณรู้เรื่องแคดดี้ เท่าๆ กับฉันรู้เรื่องขับรถไฟ The Legend of Bagger Vance (2000)
My desire to be an observer of life was actually keeping me from living one.ความปรารถนาที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์ชีวิต แท้จริงแล้วกลับเก็บชีวิตนึงของฉันไป The Nanny Diaries (2007)
Depersonalization disorder, in brief, involved the persistent or recurrent experience of feeling detached, as if one was an outside observer of one's mental processes or body.โรครู้สึกเหมือนไม่จริง อธิบายย่อๆก็คือ... การที่มีความรู้สึกเป็นประจำ หรือเป็นๆ หายๆ ว่าตัวเองได้แยกออกมา เป็นอีกคนนึงที่คอยเฝ้ามองกระบวนการทางความคิด หรือร่างกายของตัวเองจากภายนอก Numb (2007)
We'll continue observer status till subject lands. Copy.เราจะจับตาดูจนกว่าจะร่อนลง WarGames: The Dead Code (2008)
Until then, they're just interested observers like us.จนกระืั่ทั่งจากนั้น , พวกเขาสนใจในการสำรวจเหมือนพวกเรา Air: Part 1 (2009)
Whatever these Observers do to keep from aging, they should market it.อะไรก็ตามที่ผู้สังเกตุการณ์เหล่านี้ทำ เพื่อรักษาจากความแก่ชรา ถ้าเอามาขายนะ August (2009)
The tip-off that the Observer was spotted at that motel, it was called in from one of the motel phones.มีการแจ้งมาว่าผู้สังเกตการณ์ กบดานอยู่ที่โรงแรม มาจากสายที่เรียกมาจาก ภายในโรงแรมเครื่องหนึ่ง August (2009)
The observer gets to decide.คนสังเกตการณ์ ต้องตัดสินใจ Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Do not stop... and not take any decision that any observer can continue.และอย่าไปฟังใครพูดอะไรทั้งนั้น พวกนั้นกำลังมา Push (2009)
Find all observers as you can.หาไอ้พวกผู้ตรวจการ (Observers) เท่าที่ทำได้ Push (2009)
I have twenty of the best observers tracking the world... every moment now.ชั้นมีตาทิพย์ขั้นเทพของโลก 20 คน ตามแกะรอยนาทีต่อนาที Push (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
observerAll this is visible to numerous observers.
observerInternational observers stood by to monitor the ballot counts.
observerSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
observerThe fact is apparent to the most casual observer.
observerThere may be microscopes involved, bringing us ever closer to the heart of the matter; but even microbiology is objective, adding to knowledge by putting space between an object and its observer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์(n) witness, See also: observer, Syn. คนรู้เห็นเหตุการณ์, ผู้พบเห็นเหตุการณ์, Example: คดีล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่มักไม่มีพยานหลักฐาน ร่องรอยเนื้อตัวร่างกายหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์, Count Unit: คน
ผู้สังเกตการณ์(n) observer, See also: spectator, Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, Example: สุเทพได้รับคำสั่งให้เป็นผู้สังเกตการณ์บริเวณลานจอดรถ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวพอรู้เรื่อง
ผู้สังเกตการณ์(n) observer, Syn. ผู้ดู, ผู้เฝ้าดู, ผู้อยู่ในเหตุการณ์, Example: ในการประชุมครั้งนี้ ท่านได้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์เท่านั้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
นักสังเกตการณ์(n) observer, See also: watcher, watchman, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่สังเกตการณ์
ผู้เฝ้าดู(n) onlooker, See also: observer, watcher, spectator, beholder, Syn. ผู้เฝ้ามอง, ผู้สังเกตการณ์, Example: การแข่งขันนัดนี้มีผู้เฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อเป็นจำนวนมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เอาใจใส่หรือมุ่งสังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้เฝ้าดู(n) onlooker, See also: observer, watcher, spectator, beholder, Syn. ผู้เฝ้ามอง, ผู้สังเกตการณ์, Example: การแข่งขันนัดนี้มีผู้เฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อเป็นจำนวนมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่เอาใจใส่หรือมุ่งสังเกตการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out  FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
ดู[dū] (v) EN: look ; watch ; see  FR: regarder ; voir ; observer ; consulter
ดูดาว[dū dāo] (v, exp) FR: observer les étoiles ; regarder les étoiles
ดูเล่น[dūlen] (v) EN: just have a look ; look at something for pleasure  FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ดูนก[dū nok] (v, exp) EN: watch birds  FR: observer les oiseaux
เฝ้าดู[faodū] (v) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view  FR: observer ; surveiller ; guetter
เฝ้ามอง[faomøng] (v) EN: look at ; look ; glance ; take a look/glance  FR: observer
จำศีล[jamsīn] (v) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts  FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
จับตา[japtā] (v) EN: catch the eye ; keep an eye on ; watch ; monitor ; observe ; catch  FR: avoir l'oeil sur ; tenir à l'oeil ; observer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
observer
observers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
observer
observers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
观察员[guān chá yuán, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ,    /   ] observer #17,855 [Add to Longdo]
旁观者[páng guān zhě, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ,    /   ] observer; spectator #22,167 [Add to Longdo]
观察家[guān chá jiā, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄚ,    /   ] observer #26,253 [Add to Longdo]
观察者[guān chá zhe, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄓㄜ˙,    /   ] observer #45,479 [Add to Longdo]
观测者[guān cè zhě, ㄍㄨㄢ ㄘㄜˋ ㄓㄜˇ,    /   ] observer #93,607 [Add to Longdo]
观察人士[guān chá rén shì, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄖㄣˊ ㄕˋ,     /    ] observer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beobachter { m }; Zuschauer { m } | Beobachter { pl }observer | observers [Add to Longdo]
Beobachtungsflugzeug { n }observer plane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブザーバ(P);オブザーバー(P)[obuza-ba (P); obuza-ba-(P)] (n) observer; (P) [Add to Longdo]
ローカルオブザーバー[ro-karuobuza-ba-] (n) local observer [Add to Longdo]
観察者[かんさつしゃ, kansatsusha] (n) observer [Add to Longdo]
観測者[かんそくしゃ, kansokusha] (n) observer [Add to Longdo]
国際監視団[こくさいかんしだん, kokusaikanshidan] (n) international monitoring team; IMT; international observers [Add to Longdo]
国連監視軍[こくれんかんしぐん, kokurenkanshigun] (n) UN observer force [Add to Longdo]
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers [Add to Longdo]
余所目[よそめ, yosome] (n) another's eyes; casual observer [Add to Longdo]
立会人[たちあいにん, tachiainin] (n) witness; observer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Observer \Ob*serv"er\, n.
   1. One who observes, or pays attention to, anything;
    especially, one engaged in, or trained to habits of, close
    and exact observation; as, an astronomical observer.
    [1913 Webster]
 
       The observed of all observers.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Careful observers may foretell the hour,
       By sure prognostic, when to dread a shower. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. One who keeps any law, custom, regulation, rite, etc.; one
    who conforms to anything in practice. "Diligent observers
    of old customs." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       These . . . hearkened unto observers of times.
                          --Deut. xviii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   3. One who fulfills or performs; as, an observer of his
    promises.
    [1913 Webster]
 
   4. A sycophantic follower. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 observer
   n 1: a person who becomes aware (of things or events) through
      the senses [syn: {perceiver}, {percipient}, {observer},
      {beholder}]
   2: an expert who observes and comments on something [syn:
     {observer}, {commentator}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 observer /ɔpsɛʀve/ 
  keep; mind; observe

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top