Search result for

สม

(170 entries)
(0.0064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สม-, *สม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dervish[เดอวิช] (n ) สมาชิกกลุ่มอิสลาม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
นักวิทยุสมัครเล่น Amateur radio operator
มหาเถรสมาคม (n ) Sangha Supreme Council
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (n ) Village Health Volunteer

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ห้องสมุ図書館 อ่านว่า としょかん

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
เลือดคั่งในสมอง (n ) blood clot in brain

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ได้แรงอก[dai rang ok] (vt ) สมใจอยาก ,พอใจมาก

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
如意[rú yì, ㄖㄨˊ ㄧˋ] (n ) สมใจ; สมความปรารถนา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สม[V] be well matched, See also: be suitable for each other, Syn. เหมาะ, เหมาะสม, Example: คู่บ่าวสาวคู่นี้สมกันดี
สม[V] apologize, Syn. ขมา, ขอโทษ, ษมา, Example: อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้นำสวดขอสมาต่อหน้าศพหลวงปู่, Thai definition: กล่าวคำขอโทษ
สม[N] year, Syn. ปี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมช.[N] Office of the National Security Council, See also: NSC, Syn. สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สมอ.[N] Thai Industrial Standards Institute, See also: TISI, Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สม[N] war, See also: battle, fighting, Syn. การรบ, การสงคราม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สม[N] beautiful woman, See also: beloved beautiful woman, Syn. หญิงงาม, สาวงาม, Thai definition: นางงามซึ่งเป็นที่รัก
สม[N] anchor, Syn. สมอเรือ, Example: กัปตันสั่งให้นำเรือมาจอดและทอดสมอไว้หน้าหาดใกล้กระท่อม, Count unit: ตัว, Thai definition: ของหนักที่ล่ามโซ่หรือเชือกอยู่กับเรือเวลาจอดเรือ ใช้ทอดลงไปในน้ำให้เกาะดินเพื่อไม่ให้เรือเคลื่อนไปที่อื่น
สม[N] stone, Syn. หิน
สม[N] myrobalan, See also: species of Thai medicinal tree, Syn. ต้นสมอ, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Terminalia วงศ์ Combretaceae ใช้ทำยาได้ เช่น สมอไทย (T. chebula Retz.), สมอพิเภก (T. bellirica Roxb.), สมอดีงู (T. citrina Roxb. ex Flem.)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมว. เหมาะ, เหมาะกับ, ควรแก่, เช่น บ่าวสาวคู่นี้สมกัน เขาแต่งตัวสมฐานะ แสดงละครได้สมบทบาท เขาต่อสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรี เด็กคนนี้แต่งตัวไม่สมวัย, รับกัน เช่น หัวแหวนสมกับเรือนแหวน
สมตรงกับ เช่น สมคะเน สมปรารถนา สมความตั้งใจ
สมสมน้ำหน้า เช่น สมแล้วที่สอบตก เพราะขี้เกียจนัก.
สมใช้ประกอบกับคำกริยาบางคำมีความหมายว่า ร่วมด้วยกัน รวมกัน เช่น สมคิด สมรู้.
สม- ๓(สะมะ-, สมมะ-, สม-) ว. เท่ากัน, เสมอกัน.
สมการ(สะมะกาน, สมมะกาน) น. ข้อความที่แสดงความเท่ากันของนิพจน์ ๒ นิพจน์ เฉพาะบางค่าของตัวไม่ทราบค่าที่ปรากฏในนิพจน์นั้น ๆ หรือการเหมือนกันของข้อความย่อย ๒ ข้อความที่ปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่องหมาย =.
สมการเคมีน. สมการที่เขียนขึ้นโดยอาศัยสัญลักษณ์ของธาตุ เพื่อแสดงปฏิกิริยาเคมีและปริมาณของธาตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีนั้น ๆ.
สมคบก. ร่วมคบคิดกัน (ใช้ในทางไม่ดี) เช่น เขาสมคบกันไปปล้น.
สมควรว. ควรยิ่ง, เหมาะสมยิ่ง, เช่น เขาทำงานดีสมควรขึ้นเงินเดือนให้ ๒ ขั้น.
สมคะเนก. เหมาะกับที่คาด, ตรงกับที่คิดไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equationสมการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quadratic equationสมการกำลังสอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cubic equationสมการกำลังสาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quartic equation; biquadratic equationสมการกำลังสี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biquadratic equation; quartic equationสมการกำลังสี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quintic equationสมการกำลังห้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
wave equationสมการคลื่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
modified transmittance equationสมการความส่งผ่านดัดแปร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
auxiliary equationสมการช่วย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
consistent equationsสมการต้องกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Almanacสมพัตสร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accession bookสมุดทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Almanacสมพัตสร
สมพัตสร (Almanac) คือหนังสือรายปีที่ให้ความรู้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ในรูปแบบปฏิทินเหตุการณ์ ตารางสถิติ ทําเนียบนาม และพรรณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ และลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งให้ข้อเท็จจริงในด้านต่างๆที่บุคคลทั่วไปควรทราบ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา และข้อเท็จจริงเบ็ดเตล็ด เช่น ภาษา ธงชาติ ตารางน้ำหนัก บุคคลสำคัญ วันสำคัญ อัตราไปรษณียกร และเน้นนำเสนอข้อมูลเป็นสถิติ ลักษณพิเศษ คือ มีข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบ ข้อเท็จจริงอาจจะซ้ำกันทุกปี แต่จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลที่ทันสมัยทุกปี

ตัวอย่างสมพัตรสร

สยามออลมาแนค ( Siam almanac ). กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, 2527 - ปัจจุบัน.

เป็นหนังสือสมพัตรสรที่ให้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย จัดทำครั้งแรกในปี 2527 รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถิติของประเทศไทยตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบันเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ด้านการเมือง การปกครอง การทหารการศึกษา เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเกษตร และสาธารณสุขในลักษณะสารนิเทศ และปูมปฏิทิน ตอนต้นเล่มมีลำดับเหตุการณ์ในรอบปี บอก วัน เดือนปี ที่เกิดเหตุการณ์ ตอนท้ายเล่มมีสถิติข้อมูลสำคัญทางด้านต่าง ๆ เช่นประชากร คนเกิด คนตาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

American Library Associationสมาคมห้องสมุดอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Work in public domainสมบัติสาธารณะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai Library Associationสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Smart cardsสมาร์ตการ์ด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Functional equationสมการเชิงฟังก์ชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
สมการเชิงฟังก์ชันEquation of state [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He said it was the perfect culmination to your line,เขาบอกว่ามันเป็นการผสมผสานที่สุดยอดมากๆ The Serena Also Rises (2008)
You have letters that I wrote to my college boyfriend?คุณมีจดมหายที่ฉันเคยเขียนให้แฟนเก่าฉันสมัยเรียนหรอ? The Serena Also Rises (2008)
There's a first time for everything.ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอล่ะ The Serena Also Rises (2008)
Now that guy's interesting, complex, a young mephistopheles.ผู้ชายคนนั้นน่าสนใจมาก ลึกลับซับซ้อน เหมือน Mephistopheles สมัยหนุ่มๆ The Serena Also Rises (2008)
Eleanor, this seating chart is weak.เอลานอร์คะ ผังที่นั่งนี้ยังดูไม่สมบูรณ์เลยนะคะ The Serena Also Rises (2008)
- not long, dowdy poodle skirt. - I'm so sorry, Eleanor.ไม่ยาว กระโปงล้าสมัย ฉันขอโทษ เอเลนอร์ The Serena Also Rises (2008)
I meant like flirty Marilyn,ฉันหมายถึงสมัยMarilyn The Serena Also Rises (2008)
- "Pretty in pink.""Pretty In Pink." ถึงแม้จะเป็นแค่บทสมทบ The Ex-Files (2008)
You invite me out so you can rub lacrosse guy in my face?เธอชวนฉันมาที่นี่เพื่อที่จะเอา ไอ้หนุ่มลาครอสมาตีแสกหน้าฉัน The Ex-Files (2008)
It turns out lonely boy is a worthy opponent, and it's time for S. to bring in the calvy.ดูเหมือนว่าหนุ่มขี้เหงาจะเจอ คู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันแล้วล่ะ ตอนนี้ถึงทีเซรีน่าแล้ว The Ex-Files (2008)
Do you really think Serena deserves to be treated like this?พี่คิดว่าเซรีน่าสมควรโดน ขนาดนั้นหรอ The Ex-Files (2008)
Wow. When's that application due?ว้าว แล้วมันหมดเขตสมัครเมื่อไหร่คะพี่ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สม[v.] (som) EN: become ; suit ; fit ; befit   FR: convenir
สม[adj.] (som) EN: appropriate ; suitable ; right ; fitting ; becoming ; reasonable   FR: approprié ; adéquat ; convenable ; adapté
สมการ[n.] (samakān) EN: equation ; algebraic equation   FR: équation [f] ; équation algébrique [f]
สมการ[n.] (somkān) EN: equation   FR: équation [f]
สมการกำลังสอง[n. exp.] (samakān kamlang søng) EN: quadratic equation   FR: équation du second degré [f]
สมการปกติ[n. exp.] (samakān pakati = samakān pokkati) EN: normal equation   
สมการเคมี[n. exp.] (samakān khēmī) EN: chemical equation   FR: équation chimique [f]
สมการเคมี[n. exp.] (somkān khēmī) EN: chemical equation   FR: équation chimique [f]
สมการเชิงอนุพันธ์ [n. exp.] (samakān choēng anuphan) EN: differential equation   FR: équation différentielle [f]
สมการเชิงเส้น[n. exp.] (samakān choēng sen) EN: linear equation   FR: équation linéaire [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
member(vt) สมาชิก
take out(vt.) สมัครเป็นสมาชิก เช่น If this magazine is really good, I might take out a subscription.
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abiogenesis[N] สมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต
absolute[ADJ] เต็มที่ (ใช้ในการเน้น), See also: สมบูรณ์, ทั้งหมด, Syn. perfect, complete, total
academician[N] สมาชิกของสโมสร (ทางด้านต่างๆเช่น ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์)
academy[N] สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม
accountant[N] นักบัญชี, See also: สมุห์บัญชี
Adventist[N] สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อร่วมกัน, See also: สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสต์จะมาจุติในโลกอีก
age[N] สมัย, See also: ยุคสมัย, ยุค, Syn. era, period, epoch
album[N] สมุดเปล่า (สำหรับใส่รูป, แสตมป์หรือสิ่งอื่นๆ), See also: อัลบั้ม, Syn. collection
alias[N] ฉายา, See also: สมญานาม, Syn. pseudonym, assumed name, pen name
alliance[N] สมาชิก, See also: แนวร่วม, ผู้สนับสนุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. u.abbr. Amateur Athletic Union (สหภาพกีฬาสมัครเล่น)
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a.m.a.abbr. American Medial Association สมาคมแพทย์แห่งอเมริกา
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age

English-Thai: Nontri Dictionary
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
abjectly(adv) อย่างน่าอนาถ,อย่างน่าเวทนา,อย่างน่าสมเพช
abound(vi) มาก,อุดมสมบูรณ์,ดกดื่น,ดาษดื่น
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
american bar aßociation (name org uniq) สมาคมเนติบัณฑิตอเมริกัน
American Humane Associationสมาคมเมตตาสัตว์แห่งอเมริกา
astm (n ) สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ
be supposed to (vt phrase ) สมควรที่จะต้อง, ควรที่จะ
Chancellor (n ) สมุหนายก
congressman[คอง'กริสเมิน] (n) สมาชิก(ขาย)รัฐสภาอเมริกา(โดยเฉพาะของสภาผู้แทน)
deserve[ดีเซิร์ฟว] สมควรจะได้รับ, ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร
embeded (n) สมองกลฝังตัว
gabrielite (n) สมาชิกคณะเซนต์คาเบรียล
hospitalers (n) สมาชิกคณะสงฆ์และทางทหารตั้งแต่สมัยสงครามครูเสด ผูสงเคราะห์คนเจ็บในโรงพยาบาล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ローマ法王[ろーまほうおう, ro-mahouou] (n) สมเด็จพระสันตะปาปา
労働組合員[ろうどうくみあいいん, roudoukumiaiin] (n) สมาชิกสหภาพแรงงาน
家族[かぞく, kazoku] (n) สมาชิกครอบครัว
方程式[ほうていしき, houteishiki] (n) สมการ
片棒を担ぐ[かたぼうをかつぐ, katabouwokatsugu] (phrase) สมรู้ร่วมคิด
議員[ぎいん, giin] (n) สมาชิกสภา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
様見ろ[さまみろ, samamiro] (phrase) สมน้ำหน้า
性能[せいのう, seinou] (n) สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ
別名[べつめい, betsumei] สมญานาม
値する[あたいする, ataisuru] สมควร,คู่ควร,เหมาะสม
完成[かんせい, kansei] สมบูรณ์,เสร็จ,สำเร็จ,ครบ,สมบูรณ์,พร้อม,เต็มที่,สิ้นเชิง
三昧[さんまい, sanmai] (n) สมาธิ (คำว่า สัมไม เป็นคำศัพท์ทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีสันสกฤตของอินเดียอย่างเดียวกับที่ภาษาไทยใช้ ที่อินเดียจะออกเสียงว่า สะ-มา-ดิ๊)
ざまあみろ[ざまあみろ, zamaamiro] สมน้ำหน้า
絶対[ぜったい, zettai, zettai , zettai] (adj) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
Schäm dich![ざまあみろ, zamaamiro] สมน้ำหน้า
国宝[kokuhou] สมบัติของชาติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)
戦時[せんじ, senji] Thai: สมัยสงคราม
申し込む[もうしこむ, moushikomu] Thai: สมัคร English: to apply for
今日[こんにち, konnichi] Thai: สมัยนี้
時代[じだい, jidai] Thai: สมัย English: era
団体[だんたい, dantai] Thai: สมาคม English: association
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: สมัคร(สอบ) English: subscription
ノート[のーと, no-to] Thai: สมุดบันทึก บันทึก English: notebook
ノート[のーと, no-to] Thai: สมุดแบบฝึกหัด English: exercise book
家計簿[かけいぼ, kakeibo] Thai: สมุดบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายในครอบครัว English: household account book

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน
Mitglied(n) |das, pl. Mitglieder| สมาชิก
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| ได้รับ เช่น Er erhält immer eine Postkarte für besondere Gelegenheiten. เขาได้รับโปสการ์ดในโอกาสสำคัญเสมอ , See also: S. bekommen, kriegen Related. erhältlich
für(Präp.) เพื่อ เช่น Ich bin immer für dich da. ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสม
früh(adj adv) เช้า เช่น Ich fange mit der Arbeit immer früh an. ผมเริ่มทำงานเช้าตรู่เสมอ, Morgen früh fliege ich nach Thailand. พรุ่งนี้เช้าฉันจะบินไปเมืองไทย, See also: A. spät
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
heutigร่วมสมัย, ในช่วงนี้
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
unbedingt (adv ) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
aller ensembleเข้ากันได้ , ไปด้วยกันได้ , เหมาะสมกัน, See also: aller
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
Dieuพระเจ้า (เขียนเริ่มด้วยตัวใหญ่เสมอ)
en(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Mon fils habite en France depuis des années. ลูกชายของฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสมาหลายปี
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก
marié(adj) |f. mariée| แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส, See also: A. célibataire,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
herbal (n) สมุนไพร
perfectly (n vi vt modal ver) สมบูรณ์แบบ
สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้[สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้] สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top