ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

侍候

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -侍候-, *侍候*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侍候[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, ] serve; wait upon, #31,025 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How can we look after them?[CN] 我们怎么侍候 Heung gong chat sup sam (1974)
Nikolai Andreyevich Bolkonsky's son doesn't need any favors.[CN] 尼古拉・安德烈维奇・博尔孔斯基的儿子 绝不看人脸色侍候 War and Peace (1966)
She's gonna be a bastard to start. Sorry, Reverend.[CN] 它很难侍候 对不起,牧师 The Gods Must Be Crazy (1980)
Two thou-- She'll be waiting at your litter.[CN] 两千 她会在您的轿旁侍候 Spartacus (1960)
Sir, if you want anyone else, just say so.[CN] 二少,还要什么人侍候请快点说 Chat sup yee ga fong hak (1973)
Those bonbons aren't there just to serve drinks, you know.[CN] 那些糖果女郎不单只是侍候酒水那么简单,你懂不懂 The Naked Kiss (1964)
As soon as I connect the steering rack, but she'll be a bastard to start.[CN] 把方向盘接上就没问题了 但它很难侍候 The Gods Must Be Crazy (1980)
Serve him?[CN] 侍候他,这个咱们得来个分工 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Serve him? Kidnap (1974)
Alright... We'll serve him well[CN] 我们好好的侍候他就是了 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Alright... Kidnap (1974)
He poses as a busboy but in real life, he's Emerson Thorne ambitious, young law student who studies by day and waits by night.[CN] 但在真实生活中 他是爱默生·索恩 雄心勃勃的年轻法律学生 白天钻研晚上侍候 Beyond the Valley of the Dolls (1970)
And I have to serve him like a father[CN] 你看看我每天跟侍候活祖宗似的 {\cH00FFFF}{\3cH000000}And l have to serve him like a father Kidnap (1974)
Wait on my Grandma[CN] 我想找個人侍候阿嬤 Qian zuo guai (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top