Search result for

scan

(150 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scan-, *scan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scan[VT] ตรวจรายละเอียด, See also: ตรวจตรา, ตรวจสอบ, ตรวจดูอย่างละเอียด, Syn. examine, investigate
scan[VT] อ่านผ่านๆ, See also: อ่านลวกๆ, อ่านเร็วๆ, ดูอย่างผิวเผิน, Syn. browse
scan[VT] วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี
scan[VT] กวาดภาพ, See also: ปรากฏภาพ
scan[N] การกวาดภาพ (จอโทรทัศน์), See also: การกวาดสัญญาณ
scant[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่พอเพียง, มีน้อย, เกือบไม่มี, Syn. scarce, insufficient, limited
scant[VT] ทำให้ขาดแคลน (คำโบราณ), See also: ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้ไม่เพียงพอ
scant[ADV] อย่างขาดแคลน, See also: อย่างไม่เพียงพอ, อย่างขัดสน
scanty[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. scant, scarce, sparse
scandal[N] สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scan(สแคน) vt.,vi. ตรวจอย่างละเอียด,มองกวาด,ดูผ่าน ๆ ตา,วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี,อ่านบทกวีโดยพิจารณาเสียงสัมผัส, (โทรทัศน์,เรดาร์) กวาดภาพ ปรากฎภาพ., See also: scannable adj. scanner n., Syn. inspect,scrutinize,peruse,glan
scandal(สแคน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) เรื่องอื้อฉาว,เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอัปยศอดสู,เรื่องน่าอาย,การนินทาป้ายร้าย., Syn. disgrace,shame
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful,odious
scandinavian(สแคนดิเน'เวียน) adj.,n. เกี่ยวกับ (ประเทศแถบสแกนดิเนเวียน,ประชาชน หรือภาษาที่ใช้กัน) .
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
scant(สแคนทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่มี. vt. ทำให้ขาดแคลน,ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ,กระทำอย่างไม่เพียงพอ, See also: scantly adv. scantness n., Syn. scanty,meager,sparse,restrict
scanties(สแคน'ทีซ) n.,pl. กางเกงในสั้นที่สุดของสตรี,กางเกงในขนาดจิ๋วของสตรี
scanty(สแคน'ที) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่พอ., See also: scantily adv. scantiness n., Syn. few,scarce
athabascan(แอธธะแบส'แคน) n.,adj. =Athapaskan

English-Thai: Nontri Dictionary
scan(vt) วิเคราะห์,พิจารณา,ดูผ่านตา
scandal(n) เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอื้อฉาว,การกล่าวร้าย,คำนินทาว่าร้าย
scandalize(vt) ทำให้อื้อฉาว,ทำให้อัปยศ,ทำให้เสื่อมเสีย,นินทา
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย
scant(adj) ไม่เพียงพอ,ขาดแคลน,มีน้อย
scant(vt) ตัดทอน,จำกัด,ทำให้ขาดแคลน
scantily(adv) อย่างมีน้อย,อย่างขาดแคลน,อย่างจำกัด
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด
scantling(n) ไม้ชิ้นเล็กๆ
scanty(adj) น้อยมาก,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,จำกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scan๑. กราดตรวจ๒. กราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scan๑. กราดตรวจ๒. กราดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scan conversionการแปลงรูปแบบสัญญาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scan periodคาบการกราดตรวจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scandalเรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าบัดสี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scandalous statementข้อความถากถาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scandentรอเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scandent shrubไม้พุ่มรอเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scanner๑. เครื่องกราดตรวจ๒. เครื่องกราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scanner๑. เครื่องกราดตรวจ๒. เครื่องกราดภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scandinaviaกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย [TU Subject Heading]
Scandinavian Airlines Systemสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ซิสเต็ม [TU Subject Heading]
Scandinaviansชาวสแกนดิเนเวียน [TU Subject Heading]
Scannerเครื่องกราดตรวจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Scannerเครื่องสแกนเนอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
scannerสแกนเนอร์,เครื่องกราดตรวจ
อุปกรณ์สำหรับอ่านข้อมูลประเภทหนึ่งซึ่งมีหลายลักษณะ ลักษณะหนึ่งคล้ายปืนแสงมีใช้ตามห้างสรรสินค้าขนาดใหญ่ หรือร้านขายของที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกการขาย พนักงานเก็บเงินใช้ปืนแสงยิงลำแสงสีเขียวไปยังรหัสแท่ง (bar code) ที่ติดอยู่บนฉลากสินค้า แสงจะสะท้อนกลับไปและทำให้สแกนเนอร์รู้ว่าฉลากสินค้านั้นพิมพ์หมายเลขอะไรไว้ อีกลักษณะหนึ่งคล้ายกับแบบแรกแต่ไม่มีแสงเลเซอร์ยิงออกมาและใช้วางทาบกับเอกสารเพื่ออ่าน ภาพลักษณ์ หรือ Image ของเอกสารเข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ภาพลักษณ์นี้จะเปลี่ยนเป็นข้อความได้ก็โดยใช้โปรแกรม OCR และอีกลักษณะหนึ่งเป็นเหมือนกล่องแบนๆ เล็กๆ ขนาดเท่ากับกระดาษ A4 เมื่อต้องการอ่านภาพลักษณ์ของเอกสารแผ่นใดก็ให้นำเอกสารนั้นวางคว่ำหน้าลงกล่อง ปิดฝาแล้วกดปุ่ม เครื่องฉายจะกราดแสงไปบนเอกสารแล้วรับภาพสะท้อนนั้นไปเก็บในคอมพิวเตอร์เป็น ภาพลักษณ์ [คอมพิวเตอร์]
scannerสแกนเนอร์, อุปกรณ์รับเข้าข้อมูล ซึ่งทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยส่งแสงไปที่เอกสารเพื่อให้ตัวรับแสง อ่านเอกสารแล้วเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพดิจิทัล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scanning electron microscopyจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Scanning electron microscopyการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดตรวจ [TU Subject Heading]
Scanning systemsระบบการกราดตรวจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scan (n pron. )
scanlation[สแคนเลชั่น] (n ) เป็นการทำสำเนาการ์ตูนด้วยการสแกนโดยไม่ได้รับอนุญาต แปลเป็นภาษาของผู้ทำสำเนาและส่งต่อให้แก่ผู้อื่น ด้วยการให้ดาวน์โหลด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gossip girl here-- your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.กอสซิปเกิร์ลมาแล้ว แหล่งข่าวแห่งเดียว ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวคาวๆ ของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน พวกเขาจะยึดเงินเราหรอ The Ex-Files (2008)
I mean, a scandal will destroy her.ฉันหมายความว่า ... รองเท้าแตะอาจจะทำลายเธอ Never Been Marcused (2008)
Into the scandalous lives ofที่จะรายงานความเป็นไป\ ของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน The Dark Night (2008)
But when it comes to scandal, I'll take Manhattan every time.แต่เมื่อใดที่เกิดข่าวดังขึ้น ฉันก็จะมาบอกในแมนฮัตตัน Never Been Marcused (2008)
and a scandal bubbling.และเป็นเชมเปญที่แสนจะอื้อฉาว Never Been Marcused (2008)
Gossip Girl here-- your once and only source into the scandalous lives ofสาวช่างเม้าท์อยู่นี่แล้ว แหล่งข่าวที่เจาะลึกชีวิตอื้อฉาว Never Been Marcused (2008)
Into the scandalous lives of manhattan's elite.ที่นำเสนอเรื่องอื้อฉาวของไฮโซในแมนฮัตตัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
It's scandal.มันเป็นเรื่องอื้อฉาว O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan 's elite.ที่นำเสนอเรื่องอื้อฉาวของไฮโซในแมนฮัตตัน It's a Wonderful Lie (2008)
gossip girl here-- your once and only source into the scandalous lives of manhattan'slite.กอสสิป เกิร์ล มาแล้วจ๊ะ... . แหล่งข่าวเดียว The Magnificent Archibalds (2008)
Your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.-ที่เดียวที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลชีวิตที่อื้อฉาวของไฮโซชาวแมนฮัตตัน Bonfire of the Vanity (2008)
new scans. Good.นี่เป็นเลือดที่ออกบริเวณใต้ม้าม... Rise Up (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scanHe admits being involved in the scandal.
scanDespite their own scandals the police continue to make arrests as though nothing had happened at all.
scanHe set me up for the scandal.
scanHe had no part in the scandal.
scanHe had a great deal to do with the scandal.
scanHe was in scandalized silence.
scanThe insider trading scandal put a lot of people out of business.
scanThe Prime Minister's explanation of the scandal just wouldn't wash with the public.
scanHis clinic has lost many patients since the scandal.
scanThe scandal separated him from his friend.
scanAs far as I know, she has nothing to do with that scandal.
scanThat politician has come down in the world since the so-called "Recruit scandal" was publicized.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องอื้อฉาว[N] scandal, Syn. เรื่องฉาวโฉ่, Example: ตำรวจมือดีต้องมาทำงานเป็นพ่อครัวบนเรือ เพราะเรื่องอื้อฉาวที่ถูกใส่ร้าย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องไม่ดีไม่งามที่รู้กันไปทั่ว
ข้อครหา[N] scandal, See also: gossip, blame, Syn. คำครหา, เสียงครหา, ข้อติเตียน, Example: การเลือกตั้งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่พ้นข้อครหาในเรื่องผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกันระหว่างพรรคการเมืองกับผู้ที่หนุนหลัง
หร็อมแหร็ม[ADV] sparsely, See also: scantly, sparely, Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย, หย่อมๆ, Example: บริเวณสนามหลังบ้านมีหญ้าขึ้นหร็อมแหร็ม, Thai definition: มีเล็กน้อย, มีห่างๆ ไม่เป็นพวกเป็นหมู่
คาว[ADJ] scandal (n), Syn. เสื่อมเสีย, มัวหมอง, มลทิน, Example: ผู้หญิงกับวงการบันเทิงคงไม่พ้นเรื่องข่าวคาวๆ
ความอื้อฉาว[N] notoriety, See also: scandal, Syn. ความฉาวโฉ่, Example: ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสถาบันราชภัฏเกิดความอื้อฉาวหลายประการ ที่ครึกโครมมากที่สุดก็คือการซื้อขายเกรด, Thai definition: การรู้จักกันไปทั่วในเรื่องที่ไม่ดีงาม
อื้อฉาว[ADJ] scandalous, See also: notorious, Syn. ฉาวโฉ่, Example: การปลูกต้นปาล์มริมถนนในย่านรามอินทราเกิดเป็นกรณีอื้อฉาวโด่งดังไปทั่วในเรื่องการจัดซื้อที่ไม่โปร่งใส, Thai definition: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่อง หรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
ฉ่าฉาว[ADJ] scandalous, See also: rumoured, Syn. เกรียวกราว, เลื่องลือ, อื้ออึง, อื้อฉาว, Example: ข่าวนี้เป็นข่าวฉ่าฉาวมากในวงการบันเทิง
ฉาว[ADJ] scandalous, See also: rumoured, Syn. อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: เธอเป็นนางแบบที่มีข่าวฉาวที่สุดในวงการ
ฉาวโฉ่[ADJ] scandalous, See also: notorious, rumoured, Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: โครงการโรงกำจัดขยะของกทม. ได้ชื่อว่าเป็นโครงการฉาวโฉ่ที่สุดแห่งปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous   FR: scandaleux ; tapageur
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muang) EN: Purple heart ; Purple tradescantia   
กาบหอยเเครงแคระ [n. exp.] (kāphøi khraēngkhrae) EN: Boat-lily ; Oyster lily ; Candle lily ; White-flowered tradescantia ; Oyster plant   
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[n. exp.] (karanī eūchāo rap sinbon) EN: corruption scandal   
คดีอื้อฉาว[n. exp.] (khadī eūchāo) EN: scandal   
คดีรับสินบน[n. exp.] (khadī rap sinbon) EN: corruption scandal   
ขัดสน[v.] (khatson) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty   FR: manquer de ; être dans le besoin
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame   
ความละอาย[n.] (khwām la-āi) EN: shame ; embarrassment   FR: scandale [m] ; honte [f]
เหลือบมอง[v. exp.] (leūap møng) EN: glance ; look ; glimpse ; peek ; peep ; scan   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAN    S K AE1 N
SCANS    S K AE1 N Z
SCANT    S K AE1 N T
SCANIA    S K AA1 N IY0 AH0
SCANTY    S K AE1 N T IY0
SCANLIN    S K AE1 N L IH2 N
SCANNED    S K AE1 N D
SCANLON    S K AE1 N L AH0 N
SCANNER    S K AE1 N ER0
SCANDAL    S K AE1 N D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scan    (v) (s k a1 n)
scans    (v) (s k a1 n z)
scant    (v) (s k a1 n t)
Scania    (n) (s k a1 n i @)
scants    (v) (s k a1 n t s)
scanty    (j) (s k a1 n t ii)
scandal    (n) (s k a1 n d l)
scanned    (v) (s k a1 n d)
scanner    (n) (s k a1 n @ r)
scanted    (v) (s k a1 n t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scannento scan [Add to Longdo]
Scandium (Skandium) {n} [chem.]scandium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner [Add to Longdo]
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
イメージスキャナー;イメージスキャナ[, ime-jisukyana-; ime-jisukyana] (n) {comp} image scanner [Add to Longdo]
ウイルススキャンAPI[ウイルススキャンエーピーアイ, uirususukyan'e-pi-ai] (n) {comp} virus scanning API [Add to Longdo]
ウイルススキャンをする[, uirususukyan wosuru] (exp,vs-i) {comp} to run a virus scan program [Add to Longdo]
ウォーターゲート事件[ウォーターゲートじけん, uo-ta-ge-to jiken] (n) Watergate scandal [Add to Longdo]
エトルリア語[エトルリアご, etoruria go] (n) Etruscan (language) [Add to Longdo]
エトルリア人[エトルリアじん, etoruria jin] (n) Etruscan (person) [Add to Longdo]
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet [Add to Longdo]
オプティカルスキャナ[, oputeikarusukyana] (n) {comp} optical scanner [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
带丑闻[dài chǒu wén, ㄉㄞˋ ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandalous [Add to Longdo]
微薄[wēi bó, ㄨㄟ ㄅㄛˊ, ] scanty; meager [Add to Longdo]
扫描[sǎo miáo, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, / ] scan; raster [Add to Longdo]
扫描仪[sǎo miáo yí, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ ㄧˊ, / ] scanner (device) [Add to Longdo]
扫描器[sǎo miáo qì, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ ㄑㄧˋ, / ] scanner [Add to Longdo]
斯堪的纳维亚[Sī kān de nà wéi yà, ㄙ ㄎㄢ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, / ] Scandinavia [Add to Longdo]
斯堪的纳维亚[Sī kān dì nà wéi yà, ㄙ ㄎㄢ ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, / ] Scandinavia [Add to Longdo]
丑事[chǒu shì, ㄔㄡˇ ㄕˋ, / ] scandal [Add to Longdo]
丑闻[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandal [Add to Longdo]
[kàng, ㄎㄤˋ, / ] scandium Sc, transition metal, atomic number 21 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner [Add to Longdo]
スキャン[すきゃん, sukyan] scan (vs) [Add to Longdo]
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters [Add to Longdo]
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters [Add to Longdo]
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters [Add to Longdo]
ラスタスキャン[らすたすきゃん, rasutasukyan] raster scan [Add to Longdo]
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scan \Scan\ (sk[a^]n), v. t. [imp. & p. p. {Scanned} (sk[a^]nd);
   p. pr. & vb. n. {Scanning}.] [L. scandere, scansum, to climb,
   to scan, akin to Skr. skand to spring, leap: cf. F. scander.
   Cf. {Ascend}, {Descend}, {Scale} a ladder.]
   1. To mount by steps; to go through with step by step. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Nor stayed till she the highest stage had scand.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically (Pros.), to go through with, as a verse,
    marking and distinguishing the feet of which it is
    composed; to show, in reading, the metrical structure of;
    to recite metrically.
    [1913 Webster]
 
   3. To go over and examine point by point; to examine with
    care; to look closely at or into; to scrutinize.
    [1913 Webster]
 
       The actions of men in high stations are all
       conspicuous, and liable to be scanned and sifted.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. To examine quickly, from point to point, in search of
    something specific; as, to scan an article for mention of
    a particular person.
    [PJC]
 
   5. (Electronics) To form an image or an electronic
    representation of, by passing a beam of light or electrons
    over, and detecting and recording the reflected or
    transmitted signal.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scan
   n 1: the act of scanning; systematic examination of a prescribed
      region; "he made a thorough scan of the beach with his
      binoculars"
   2: an image produced by scanning; "he analyzed the brain scan";
     "you could see the tumor in the CAT scan" [syn: {scan}, {CAT
     scan}]
   v 1: examine minutely or intensely; "the surgeon scanned the
      X-ray"
   2: examine hastily; "She scanned the newspaper headlines while
     waiting for the taxi" [syn: {scan}, {skim}, {rake}, {glance
     over}, {run down}]
   3: make a wide, sweeping search of; "The beams scanned the night
     sky"
   4: conform to a metrical pattern
   5: move a light beam over; in electronics, to reproduce an image
   6: read metrically; "scan verses"
   7: obtain data from magnetic tapes; "This dictionary can be read
     by the computer" [syn: {read}, {scan}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SCAN
     Switched-Circuit Automatic Network
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top