ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -薄-, *薄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[薄, báo, ㄅㄠˊ] thin, slight; meager, weak; poor, stingy
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  溥 (pǔ ㄆㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 1,433

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[báo, ㄅㄠˊ, ] thin; cold in manner; indifferent; weak; light; infertile, #2,971 [Add to Longdo]
[, ㄅㄛˊ, ] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo, #2,971 [Add to Longdo]
[wēi bó, ㄨㄟ ㄅㄛˊ, ] scanty; meager, #6,554 [Add to Longdo]
[bó ruò, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄛˋ, ] weak; frail, #8,336 [Add to Longdo]
[bó mó, ㄅㄛˊ ㄇㄛˊ, ] membrane; film, #13,274 [Add to Longdo]
[qīng bó, ㄑㄧㄥ ㄅㄛˊ, / ] light; frivolous; a philanderer, #14,050 [Add to Longdo]
[bò he, ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙, ] field mint; peppermint, #16,129 [Add to Longdo]
[dàn bó, ㄉㄢˋ ㄅㄛˊ, ] thin; light; flagging; faint, #20,385 [Add to Longdo]
熙来[Bó Xī lái, ㄅㄛˊ ㄒㄧ ㄌㄞˊ, / ] Bo Xilai (1949-), PRC politician, Minister of Commerce from 2004, Politburo member from 2007, #23,691 [Add to Longdo]
[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, ] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions, #26,028 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うすい, usui] (adj) บาง, (รสชาติ)อ่อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うす, usu] (pref) light (e.g. colour, color) [Add to Longdo]
;芒[すすき, susuki] (n) Japanese pampas grass (Miscanthus sinensis); silver grass; zebra grass [Add to Longdo]
々;[うすうす, usuusu] (adv) thinly; slightly; vaguely; a little [Add to Longdo]
[うすい, usui] (adj-i) (1) thin; (2) pale; light; (3) watery; dilute; sparse; (4) weak (taste, etc.); (5) slim (probability, etc.); small; (P) [Add to Longdo]
い色[うすいいろ, usuiiro] (n) light color; light colour [Add to Longdo]
い板[うすいいた, usuiita] (n) sheet; thin plate [Add to Longdo]
っぺら[うすっぺら, usuppera] (adj-na,n) very thin; flimsy; cheap; shallow [Add to Longdo]
っぺらい[うすっぺらい, usupperai] (adj-i) (See っぺら・うすっぺら) very thin; flimsy; cheap; shallow [Add to Longdo]
まる[うすまる, usumaru] (v5r,vi) to become weak; (P) [Add to Longdo]
める[うすめる, usumeru] (v1,vt) to dilute; to water down; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is always in the background.あの人は影がい。
I'd like my coffee weak.コーヒーはいのが好きです。
This soup is too thin for me.このスープはすぎます。
This knife is just good for slicing a loaf.このナイフはパンを切りにするのにちょうどよい。
This thin book is mine.このい本は私のです。
This ice is too thin to bear your weight.この氷はすぎて君の体を支えきれないだろう。 [M]
Just as all kinds of communications methods are increasing the human relationships are becoming weak. A perfect case of mistaking means for ends.コミュニケーションの方法が多種にわたって増加する一方で人間関係が希なものになりつつある。まさに本末転倒だ。
It's impossible to work in a room this dim.こんな暗い部屋では仕事にならない。
Do not read books in such a dim room.こんな暗い部屋で本を読んではいけない。
There was eternal twilight in the place.そこには消えることのない明かりがあった。
The ice on the lake is too thin to bear your weight.その湖の氷はすぎて、君の体重を支えられない。 [M]
The beautiful color of the sky soon faded away.その美しい空の色はすぐらいでいった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The mouth was thin and mean, like it never laughed.[JA] 笑わないような くて意地悪そうな口だった He Walked by Night (1948)
Yeah. Comfortable and crummy.[JA] 汚いけどな Hollow Triumph (1948)
I do not hold your frivolity against you.[CN] 我并没有 因为你的轻而反对你 Ninotchka (1939)
Thin cuts.[CN] -截面. DNR (2005)
Not bad for this family.[CN] 对这个家族不 The Scarlet Empress (1934)
- The last few days she's turned sour... like milk that's been standing too long.[CN] 最近几天她变得很尖酸刻 就像放了太久的牛奶 The Scarlet Empress (1934)
- Thin?[CN] - ? Bart Got a Room (2008)
- only this time, thin it out a little.[JA] - 少しめなのを He Walked by Night (1948)
Mrs. Lambert heard you I will not deny it, Sam.[JA] 壁はい 大家に聞こえてた The Intruder (1962)
- Of blinis and sour cream. - The Russia of pirozhki.[CN] 俄式煎饼和酸奶油 俄国的小馅饼 Ninotchka (1939)
I'll have you married to Marfutka the fool! I'll castrate you![JA] 馬鹿マルファと結婚させる 貴様の金タマを抜いてやる Tikhiy Don (1957)
I thought for a minute you were just doing it to be mean.[CN] 我想你就是太刻 Bordertown (1935)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
膜トランジスタ[うすまくトランジスタ, usumaku toranjisuta] Thin Film Transistor (TFT) [Add to Longdo]
膜トランジスター[うすまくトランジスター, usumaku toranjisuta-] TFT, Thin Film Transistor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うすい, usui] -duenn, -schwach, leicht, hell, hellfarbig [Add to Longdo]
まる[うすまる, usumaru] duenner_werden [Add to Longdo]
める[うすめる, usumeru] verduennen [Add to Longdo]
らぐ[うすらぐ, usuragu] duenner_werden [Add to Longdo]
れる[うすれる, usureru] duenner_werden [Add to Longdo]
化粧[うすげしょう, usugeshou] leichte_Schminke [Add to Longdo]
[はくじゃく, hakujaku] Schwachheit, Schwaeche [Add to Longdo]
[はくじょう, hakujou] kaltherzig, hartherzig, gefuehllos, herzlos [Add to Longdo]
[はくめい, hakumei] Daemmerung, Zwielicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top