ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

outrage

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outrage-, *outrage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outrage(n) การกระทำที่โหดเหี้ยม, See also: การกระทำที่รุนแรง, Syn. violation, violence
outrage(n) ความโกรธอย่างรุนแรง, See also: ความโมโหอย่างรุนแรง, Syn. indignation, anger, fury
outrage(vt) ทำให้โกรธอย่างรุนแรง, Syn. affront, offend
outrage(vt) ข่มขืน, See also: ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. rape, ravish, violate
outrageous(adj) ซึ่งฝ่าฝืน, Syn. offensive, intoreable, heinous, Ant. acceptable, moderate
outrageously(adv) โดยฝ่าฝืน, Syn. horribly, shamefully
outrageousness(n) การฝ่าฝืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outrage(เอาทฺ'เรจฺ) vt., n. (การ) ทำให้เจ็บแค้นใจ, ทำให้โกรธ, ก้าวร้าว, ทำร้าย, ข่มขืนกระทำชำเรา
outrageous(เอาทฺเร'เจิส) adj. รุนแรง, ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ, รุนแรง, เหลือทน, เกะกะระราน., See also: outrageousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
outrage(n) การข่มขืน, การทำร้าย, การทำลาย
outrage(vt) ข่มขืน, ทำลาย, ก้าวร้าว
outrageous(adj) ซึ่งทำให้เจ็บใจ, ซึ่งทำให้เจ็บแค้น, ระราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outrageการทำร้ายอย่างรุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Outragev. t. [ Out + rage. ] To rage in excess of. [ R. ] Young. [ 1913 Webster ]

Outragen. [ F. outrage; OF. outre, oltre, beyond (F. outre, L. ultra) + -age, as, in courage, voyage. See Ulterior. ] 1. Injurious violence or wanton wrong done to persons or things; a gross violation of right or decency; excessive abuse; wanton mischief; gross injury. Chaucer. [ 1913 Webster ]

He wrought great outrages, wasting all the country. Spenser. [ 1913 Webster ]

2. Excess; luxury. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Affront; insult; abuse. See Affront. [ 1913 Webster ]

Outragev. t. [ imp. & p. p. Outragen p. pr. & vb. n. Outraging ] [ F. outrager. See Outrage, n. ] [ 1913 Webster ]

1. To commit outrage upon; to subject to outrage; to treat with violence or excessive abuse. [ 1913 Webster ]

Base and insolent minds outrage men when they have hope of doing it without a return. Atterbury. [ 1913 Webster ]

This interview outrages all decency. Broome. [ 1913 Webster ]

2. Specifically, to violate; to commit an indecent assault upon (a female). [ 1913 Webster ]

3. To cause to become very angry; as, the burning of the flag outraged the small conservative town. [ PJC ]

Outragev. i. To be guilty of an outrage; to act outrageously. [ 1913 Webster ]

outragedadj. deeply angered at something unjust or wrong; incensed; as, a look of outraged disbelief.
Syn. -- indignant, incensed, umbrageous. [ WordNet 1.5 ]

Outrageousa. [ OF. outrageus, F. outrageux. See Outrage, n. ] Of the nature of an outrage; exceeding the limits of right, reason, or decency; such as to cause outrage; involving or doing an outrage; furious; violent; atrocious. “Outrageous weeping.” Chaucer. “The most outrageous villainies.” Sir P. Sidney. “The vile, outrageous crimes.” Shak. “Outrageous panegyric.” Dryden. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Violent; furious; exorbitant; excessive; atrocious; monstrous; wanton; nefarious; heinous. [ 1913 Webster ]

-- Out*ra"geous*ly adv. -- Out*ra"geous*ness, n. [ 1913 Webster ]

WordNet (3.0)
outrage(n) a wantonly cruel act
outrageously(adv) in a very offensive manner
outrageously(adv) to an extravagant or immoderate degree, Syn. atrociously
outrageousness(n) the quality of being outrageous, Syn. enormity
desecrate(v) violate the sacred character of a place or language, Syn. outrage, violate, profane
indignation(n) a feeling of righteous anger, Syn. outrage
rape(v) force (someone) to have sex against their will, Syn. ravish, dishonour, outrage, dishonor, violate, assault
scandal(n) a disgraceful event, Syn. outrage
scandalization(n) the act of scandalizing, Syn. outrage, scandalisation
shock(v) strike with disgust or revulsion, Syn. scandalise, appall, appal, outrage, offend, scandalize

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's using fake outrage to justify leaving. Fake outrage?เขากำลังเฟคว่าโกรธเพื่อหาทางปลีกตัวออกไป Environmental Science (2009)
Outrage in Egypt tonight as it was discovered that the Great Pyramid of Giza had been stolen and replaced by a giant inflatable replica.คืนที่โหดร้ายของอียิปต์ในคืนนี้ ที่ได้ถูกค้นพบ ปิรามิตที่ดีที่สุดของกิซ่า ได้ถูกขโมยไป และแทนที่ด้วยแบบจำลองพองยักษ์ Despicable Me (2010)
Where's your outrage about that, Mr. Ryan?ทำไมไม่โมโหเรื่องนี้บ้าง? Dream On (2010)
It caused an outrage and they had to cancel the show.เพราะเกิดความรุนแรง จนต้องยกเลิกการแสดง The Rocky Horror Glee Show (2010)
Hey, Jane, I swallowed my pride and outrage and did what you asked.นี่ เจน ฉันต้องกล้ำกลืนศักดิ์ศรีของฉัน และสิ่งที่คุณต้องการ The Fasting and the Furious (2011)
So you can keep your moral outrage intact.เธอจะได้เก็บศีลธรรมแสนดี ของเธอไว้ได้ Prom (2012)
- Hey, Odd... my blood has got cholesterol molecules the size of marshmallows in it... and if it wasn't for a little righteous outrage every now and again my arteries would completely collapse.เลือดฉันมีแต่คอเรสเตอรอลก้อนเป้งๆ เต็มไปหมด ถ้าต้องคอยปรี๊ดแตกหยุมหยิม อยู่อย่างนี้ทั้งวี่ทั้งวันล่ะก็... Odd Thomas (2013)
No more firsthand accounts of witches or founding fathers or donut tax outrage unless you want to be sent back to the asylum.ไม่ต้องเล่าเรื่องเหล่าแม่มดจากประสบการณ์จริงอีก หรือตามหาหลวงพ่อ หรือโวยวายเรื่องภาษีโดนัท Blood Moon (2013)
If you don't mind, I'll reserve my moral outrage for the true villains of this piece.ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ผมจะสำรองการทำลายศีลธรรม ไว้สำหรับผู้ร้ายตัวจริงในเรื่องนี้ Viper (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outrageIt is outrageous that you should spend so much money.
outrageNo scam too outrageous.
outrageThe outraged employee resigned at once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุกอาจ(adj) outrageous, See also: offensive, aggressive, Syn. รุกราน, เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: คนร้ายก่อคดีอุกอาจปล้นธนาคาร และกระหน่ำยิงยามรักษาการณ์, Thai Definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด
อุกอาจ(adv) outrageously, See also: offensively, aggressively, Syn. เหี้ยมหาญ, Ant. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว, Example: การก่อคดีปล้นอย่างอุกอาจยังไม่จางหายไปจากสังคมเมืองกรุง, Thai Definition: กล้าทำความผิดโดยไม่เกรงกลัว, กล้าละเมิดโดยไม่กลัวความผิด, บังอาจล่วงละเมิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดใจ[khatjai] (v) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease  FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
ข้อขัดใจ[khø khatjai] (n, exp) FR: offense [ f ] ; outrage [ m ]
สบประมาท[soppramāt] (v) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight  FR: offenser ; outrager
อุกอาจ[uk-āt] (v) EN: be outrageous ; be offensive
อุกอาจ[uk-āt] (adj) EN: outrageous ; offensive ; aggressive  FR: audacieux ; téméraire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
outrage
outraged
outrages
outrageous
outrageously
outrageousness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outrage
outraged
outrages
outrageous
outrageously

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悍然[hàn rán, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ,  ] outrageous; brazen; flagrant #38,579 [Add to Longdo]
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ,     /    ] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc) #196,434 [Add to Longdo]
使愤慨[shǐ fèn kǎi, ㄕˇ ㄈㄣˋ ㄎㄞˇ, 使   / 使  ] outrage [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freveltat { f }; Gewalttat { f } | Freveltaten { pl }outrage | outrages [Add to Longdo]
Gewalttätikeit { f } | Gewalttätigkeiten { pl }outrage | outrages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暴行[ぼうこう, boukou] (n, vs) assault; outrage; act of violence; (P) #8,843 [Add to Longdo]
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na, n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P) #12,888 [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
アウトレイジ[autoreiji] (n) outrage [Add to Longdo]
トンデモ[tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong [Add to Longdo]
怪しからん[けしからん, keshikaran] (exp) outrageous; rude; inexcusable [Add to Longdo]
奇怪(P);奇っ怪[きかい(奇怪)(P);きっかい, kikai ( kikai )(P); kikkai] (adj-na, n) strange; wonderful; weird; outrageous; mysterious; (P) [Add to Longdo]
奇怪千万[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n, adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous [Add to Longdo]
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na, n, adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top