ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -堪-, *堪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[堪, kān, ㄎㄢ] to endure; adequate, capable, worthy
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  甚 (shén ㄕㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] One with a considerable amount 甚 of land 土,  Rank: 1,811

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kān, ㄎㄢ, ] endure; may; can, #6,094 [Add to Longdo]
[bù kān, ㄅㄨˋ ㄎㄢ, ] cannot bear; cannot stand; utterly; extremely, #8,360 [Add to Longdo]
[nán kān, ㄋㄢˊ ㄎㄢ, / ] hard to take; embarrassing, #17,033 [Add to Longdo]
狼狈不[láng bèi bù kān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, / ] battered and exhausted; stuck in a dilemma, #42,100 [Add to Longdo]
入目[bù kān rù mù, ㄅㄨˋ ㄎㄢ ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ, ] unbearable to look at; an eyesore, #44,251 [Add to Longdo]
培拉[Kān péi lā, ㄎㄢ ㄆㄟˊ ㄌㄚ, ] Canberra, capital of Australia, #45,459 [Add to Longdo]
萨斯州[Kān sà sī zhōu, ㄎㄢ ㄙㄚˋ ㄙ ㄓㄡ, / ] Kansas, US state, #67,167 [Add to Longdo]
萨斯[kān sà sī, ㄎㄢ ㄙㄚˋ ㄙ, / ] Kansas (US state), #76,143 [Add to Longdo]
的纳维亚[Sī kān de nà wéi yà, ㄙ ㄎㄢ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, / ] Scandinavia, #77,153 [Add to Longdo]
的纳维亚[Sī kān dì nà wéi yà, ㄙ ㄎㄢ ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, / ] Scandinavia, #77,153 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えない[たえない, taenai] (exp) (1) (See える) unable to suppress one's emotions; (2) unable to cope with one's responsibilities [Add to Longdo]
えられない[こたえられない, kotaerarenai] (exp) really good; irresistible [Add to Longdo]
え兼ねる;耐兼ねる;えかねる[たえかねる, taekaneru] (v1,vi) to be unable to endure; to be unable to stand (something); to lose patience [Add to Longdo]
え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience [Add to Longdo]
え忍ぶ;耐え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] (v5b,vt) to put up with; to endure; to bear patiently [Add to Longdo]
ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of らない) (See らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible [Add to Longdo]
へる[たへる(ok), taheru (ok)] (v1,vi,vt) (See える) to bear; to stand; to endure; to put up with [Add to Longdo]
らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P) [Add to Longdo]
り兼ねる[たまりかねる, tamarikaneru] (v1,vi) to be unable to bear (something) any longer; to be unable to put up with (something) any longer [Add to Longdo]
る;まる[たまる, tamaru] (v5r) (uk) (See らない) to bear (often adds emphasis); to endure [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Not just for the sake of the ecology, a natural living environment is necessary.エコロジーのためにえ忍ぶのではなく、自然と調和した住環境の快適性が必要である。
This watch is proof against strong shock.この時計は強い衝撃にもえます。
This ship is not fit for an ocean voyage.この船は遠洋航海にはえない。
I could not bear to see the scene.その光景は見るにえなかった。
The board is strong enough to bear the weight.その板は重さにえるに十分な強度がある。
It was bad enough that he usually came to work late, but coming in drunk was the last straw, and I'm going to have to let him go.ただでさえ奴は普段から仕事に遅れて来るくせに、酒まで飲んで来るなんて忍袋の緒が切れた。もう会社を辞めてもらうしかない。
I got quite an eyeful at the Van Dorgen Exhibition.ファン・ドーゲンの展覧会を十分能してきたよ。
I can bear this broken heart no longer.もうこの失恋の痛みにえることができない。
I can't take this anymore. I've lost my temper completely.もう我慢できん。忍袋の緒が切れた。
If you want to be fluent in English, you've got to keep at it.英会話に能になりたかったから、根気よく続けてやらないと駄目だ。
Proficient in English, he is looked on as a good teacher.英語が能なのでいい先生だとみなされている。
My patience has come to the breaking point.忍袋の緒が切れる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stretch him out. Hold them[JA] 引っ張るんだ えろ The Fate of the Furious (2017)
This is Pad 5, we're being overrun. Help us![JA] パッド5だ これ以上持ちえれない 助けてくれ Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Oh, I'm holding up.[JA] ああ 私は持ちえた Sully (2016)
That was rather an awkward situation over that girl.[CN] 这对那位姑娘可有点难 The Lady Vanishes (1938)
Saying awful things.[CN] 說一些不的話 Applause (1929)
- It's embarrassing.[JA] - 見るにえん The Nice Guys (2016)
Not just now. Melanie, I'm so tired.[CN] 但内心沉痛不 Gone with the Wind (1939)
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.[CN] 那间小屋看起来破旧不 Rebecca (1940)
How are you holding up?[JA] どうやって持ちえたの? Sully (2016)
-Oh, you mean we'll get to hear... -"Forgive me."[JA] "忍して"とか Scissorhands (2016)
I can't watch.[JA] 見るにえないわ A New Mission (2016)
If she succeeds, the consequences will be disastrous.[CN] 如果她成功了 后果不设想 Ninotchka (1939)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
えかねる[たえかねる, taekaneru] nicht_ertragen_koennen [Add to Longdo]
える[たえる, taeru] aushalten [Add to Longdo]
え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] geduldig_ertragen [Add to Longdo]
[かんにん, kannin] Geduld, Langmut, das_Verzeihen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top