Search result for

browse

(61 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -browse-, *browse*
English-Thai: Longdo Dictionary
browser(n ) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (web browser) ตัวอย่าง เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Konqueror, Google Chrome, Netscape เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
browse[N] การอ่านคร่าวๆ, Syn. skim
browse[VT] มองไปรอบ ๆ, See also: ดูผ่านๆ
browse[VT] เล็ม, See also: และเล็ม, Syn. graze
browse[N] การเล็ม, See also: การและเล็ม
browser[N] โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต
browse on[PHRV] (สัตว์) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร, See also: กิน
browse among[PHRV] อ่านเพลินๆ, See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน, Syn. browse through
browse through[PHRV] อ่านเพลินๆ, See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน, Syn. browse among

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browse(เบราซ) {browsed,browsing,browses} v. กินหญ้า,กิน,แทะ,เลี้ยงตามทุ่งหญ้า,มองเผิน,อ่านอย่างเผิน. n. หน่อไม้หรือกิ่งไม้สำหรับเป็นอาหารวัว, Syn. skim
browser(บราว' เซอร์) n. เรียกข้อมูลขึ้นมาดูเฉพาะส่วนอย่างรวดเร็ว
web browserเว็บบราวเซอร์ <คำอ่าน>เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) บนเวิลด์ไวด์เว็บได้ โปรแกรมที่มีชื่อที่เป็นที่นิยมในขณะนี้คือ Nestcape และ Microsoft Internet Explorerดู world wide web ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
browseค้นดู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
browseค้นดู [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Browser (Computer program)เบราเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Browsers (Computer programs)บราวเซอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
IN YOUR WEB BROWSER FOR SEARCH HISTORY.ไปดูที่ประวัติการเข้าเว็บของเธอ Zoe's Reprise (2009)
Excuse me, can I browse around?เราเสียใจที่รบกวนคุณ แต่ฉันอาจมองไปรอบ ๆ ? Postman to Heaven (2009)
Browse around. Maybe it's someone you just met at a party.ลิ๊งเวบต่างๆ อาจเป้นแค่คนที่นายเจอที่ปาร์ตี้ The Social Network (2010)
I'm going to have a browse.ฉันจะเดินดูอะไรหน่อย Questions and Antlers (2010)
Everybody knows that you go to Tiffany's to browse, not buy.ใครๆก็รู้ว่าเข้าร้านเพชรไปก็แค่เดินดู ไม่ได้คิดจะซื้อ Chuck Versus the Living Dead (2010)
I browsed, yeah.ลุงก็ค้นคว้าเจอ ใช่แล้ว Miss Mystic Falls (2010)
Baby, go say your prayers. I'm gonna browse a bit.อย่าลืมอฐิษฐานก่อนนอนนะ TS-19 (2010)
Feel free to browse.เชิญหยิบดูได้ตามสบาย The Plimpton Stimulation (2010)
Browsers open!เปิดบราวเซอร์! Dark Matter (2010)
We're going to browse. Okay, sure.เราจะไปหาร้านอื่น ok ไม่มีปัญหา Bridesmaids (2011)
Kurt's been blackmailing me ever since he saw my browser history.ตั้งแต่เห็นประวัติการเข้าเว็บของฉัน Blame It on the Alcohol (2011)
He browses the classifieds.แห่งอิเตอร์เน็ต / เค้าเลยได้สิทธิพิเศษ The Stranger (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
browseI switch on my laptop, start up the browser, and type in the address I've already learnt by heart.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
และเล็ม[V] nibble, See also: browse, Syn. เล็ม, แทะเล็ม, แทะ, Example: ฝูงวัวและเล็มหญ้าอยู่ตามชายทุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter

CMU English Pronouncing Dictionary
BROWSE    B R AW1 Z
BROWSED    B R AW1 Z D
BROWSER    B R AW1 Z ER0
BROWSERS    B R AW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
browse    (v) (b r au1 z)
browsed    (v) (b r au1 z d)
browses    (v) (b r au1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
インターネット閲覧ソフト[インターネットえつらんソフト, inta-netto etsuran sofuto] (n) {comp} Web browser; Web-browsing software [Add to Longdo]
ウェブブラウザー;ウェブブラウザ[, uebuburauza-; uebuburauza] (n) {comp} web browser; web-browsing software [Add to Longdo]
オブジェクトブラウザ[, obujiekutoburauza] (n) {comp} object browser [Add to Longdo]
クッキー[, kukki-] (n) (1) cookie; biscuit; (2) {comp} cookie (browser-related file sent from a WWW server); (P) [Add to Longdo]
バロース[, baro-su] (n) {comp} browse [Add to Longdo]
ブラウザ;ブラウザー[, burauza ; burauza-] (n) {comp} (web) browser [Add to Longdo]
ブラウザクラッシャー[, burauzakurassha-] (n) {comp} browser crasher; browser crusher [Add to Longdo]
ブラウザヘルパーオブジェクト[, burauzaherupa-obujiekuto] (n) {comp} browser helper object [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] (n) {comp} browser war [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浏览器[liú lǎn qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] browser (software) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バロース[ばろーす, baro-su] browse [Add to Longdo]
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Browse \Browse\, v. t. [imp. & p. p. {Browsed} (brouzd); p. pr.
   & vb. n. {Browsing}.] [For broust, OF. brouster, bruster, F.
   brouter. See {Browse}, n., and cf. {Brut}.]
   1. To eat or nibble off, as the tender branches of trees,
    shrubs, etc.; -- said of cattle, sheep, deer, and some
    other animals.
    [1913 Webster]
 
       Yes, like the stag, when snow the plasture sheets,
       The barks of trees thou browsedst.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To feed on, as pasture; to pasture on; to graze.
    [1913 Webster]
 
       Fields . . . browsed by deep-uddered kine.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To look casually through (a book, books, or a set of
    documents), reading those parts which arouse one's
    interest. Contrasted with {scan}, in which one typically
    is searching for something specific.
    [PJC]
 
   3. (Computers) To look at a series of electronic documents on
    a computer screen by means of a {browser[2]}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Browse \Browse\ (brouz), n. [OF. brost, broust, sprout, shoot,
   F. brout browse, browsewood, prob. fr. OHG. burst, G. borste,
   bristle; cf. also Armor. brousta to browse. See {Bristle},
   n., {Brush}, n.]
   The tender branches or twigs of trees and shrubs, fit for the
   food of cattle and other animals; green food. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Sheep, goats, and oxen, and the nobler steed,
      On browse, and corn, and flowery meadows feed.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Browse \Browse\ (brouz), v. i.
   1. To feed on the tender branches or shoots of shrubs or
    trees, as do cattle, sheep, and deer.
    [1913 Webster]
 
   2. To pasture; to feed; to nibble; to graze. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To look casually through a book, books, or a set of
    documents, reading those parts which arouse one's
    interest.
    [PJC]
 
   4. To search through a group of items to find something, not
    previously specified, which may be of interest.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 browse
   n 1: vegetation (such as young shoots, twigs, and leaves) that
      is suitable for animals to eat; "a deer needs to eat twenty
      pounds of browse every day"
   2: reading superficially or at random [syn: {browse},
     {browsing}]
   3: the act of feeding by continual nibbling [syn: {browse},
     {browsing}]
   v 1: shop around; not necessarily buying; "I don't need help,
      I'm just browsing" [syn: {shop}, {browse}]
   2: feed as in a meadow or pasture; "the herd was grazing" [syn:
     {crop}, {browse}, {graze}, {range}, {pasture}]
   3: look around casually and randomly, without seeking anything
     in particular; "browse a computer directory"; "surf the
     internet or the world wide web" [syn: {browse}, {surf}]
   4: eat lightly, try different dishes; "There was so much food at
     the party that we quickly got sated just by browsing" [syn:
     {browse}, {graze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top