ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丑事

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丑事-, *丑事*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丑事[chǒu shì, ㄔㄡˇ ㄕˋ, / ] scandal, #49,168 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What a scandal awaits me at home![CN] 在家里等着我的该是什么样的丑事一桩啊 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
And our ugly little story will appear in daily installments on millions of breakfast tables.[CN] 我们的丑事 也会成为人们茶余饭后的话题 And our ugly little story will appear in daily installments on millions of breakfast tables. Victim (1961)
I'm gonna spread this reeking business in every newspaper... on every network, group and affiliate in this country![CN] 我会把这件丑事散播给全国 各家报社、电视台还有它们的子公司! Network (1976)
One scandal after another.[CN] 搞出一桩又一桩丑事 On Her Majesty's Secret Service (1969)
But the same evening we unluckily saw him... with a girl... in a manner not fit to be mentioned.[CN] 但同一天晚上 我们偶然看到同一个女的一起 这样的丑事我都不想提起 Tom Jones (1963)
You're accusing your mother and me of a horrible crime... to maintain your innocence... to hide the filth we've tried to cover like cats purring over their own excrement[CN] 你指控你妈妈和我干了可怕的罪行 好证明你的清白 好掩盖丑事 我们尽力为你隐瞒 Sandra (1965)
How could I have blurted this out![CN] 我怎么把这种丑事说出来 Chat sup yee ga fong hak (1973)
- Mitch was gonna marry her! He's not gonna marry her now![CN] 我明明知道她的那些丑事,怎么能不告诉我最好的朋友 眼睁睁看着她骗他? A Streetcar Named Desire (1951)
I have a story to sell to you or a newspaper, a dirty little story about someone in your family.[CN] 我有个故事想卖给你 不然就卖给报纸哦 你家庭一员的小小丑事 A Lizard in a Woman's Skin (1971)
Either way, it's a crummy story.[CN] 无所谓 都是丑事一桩 Sex and the Single Girl (1964)
You can't give up now. I know it's a dirty story.[CN] 你现在不能甩手不干 我知道丑事不可外扬 So Sweet, So Dead (1972)
We'll try to keep your name out of this dirty story.[CN] 我们会试着让你的名字不卷进那栋房子的丑事 Calling All Police Cars (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top