Search result for

dirt

(112 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dirt-, *dirt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dirt[N] ดิน, See also: โคลน, Syn. soil, clay, loam
dirt[N] เรื่องสกปรก, See also: เรื่องซุบซิบนินทา, เรื่องอื้อฉาว, Syn. gossip, rumor
dirt[N] สิ่งสกปรก
dirty[VT] ทำให้สกปรก, See also: ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. begrimme, muck, Ant. clean, cleanse
dirty[ADJ] ไม่พอใจ, See also: ขุ่นเคือง
dirty[ADJ] ลามก
dirty[ADJ] สกปรก, See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์, Syn. uncleaned, unwashed, Ant. clean, washed
dirty up[PHRV] ทำให้สกปรกมาก, See also: ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. foul up, mess up, muck up
dirtiness[N] ความสกปรก, See also: ความไม่สะอาด, ความไม่บริสุทธิ์
dirt cheap[IDM] (ราคา) ถูกที่สุด, See also: ถูกมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dirt(เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา), Syn. filth,obscenity
dirt linenn. เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว,เรื่องไม่ดีภายในครอบครัว
dirt poorn. จนมากที่สุด (poverty-stricken)
dirt-cheapn. (เดิร์ท'ชีพ') adj. ถูกมาก
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled

English-Thai: Nontri Dictionary
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
dirty(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วช้า,เลวทราม,ลามก
dirty(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dirt bandชั้นเศษหินในน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dirtlike ดินขยะ
ขยะที่แปรสภาพจากการฝังกลบ มีลักษณะคล้ายดิน สามารถอัดได้ รับน้ำหนักได้ดี ขุดและกลบง่าย [สิ่งแวดล้อม]
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
Dirty Dozen 9 สารสกปรก
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์จำนวน 9 ชนิด จากทั้งหมด 18 ชนิด ที่ถูกกำหนดโดย The Pesticide Action Network (PAN) ว่า เป็นสารที่มีพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์มากกว่าสารเคมีชนิดอื่น ๆ สารเคมีทั้ง 12 ชนิดดังกล่าว ประกอบด้วย 1) campheclor (toxaphene) 2) chlordane 3) heptachlor 4) chlordimeform 5) DDT 6) dibromochlorophenol 7) the drins (aldrin, dieldrin, endrin) 8) lindane 9) ethyl parathion 10) paraquat 11) pentachlorophenol 12) 2, 4, 5-T [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dirtproof[เดิร์ทพรูฟ] (n ) ป้องกันสิ่งสกปรก
Dirtproof[เดิร์ทพรูฟ] (n ) ป้องกันสิ่งสกปรก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you, dad. You know, cedric would get dirty.ขอบคุณครับพ่อ ลูกก็รู้เซดริกต้องเล่นสกปรก Chuck in Real Life (2008)
You can do your own dirty work.เธอก็ได้ทำงานสกปรกของเธอ Chuck in Real Life (2008)
In bedding down with some dirty manhattan hipsterกับชาวแมนฮัตตันที่ฉลาดแกมโกง There Might be Blood (2008)
She talk dirty, or make you rely on vague hand signals?เธอพูดลามกหรือคุณพูดลามก ส่งสัญญานด้วยมือ Lucky Thirteen (2008)
Until he catches a post-surgical infection in his dirty apartment and finds out we tricked him and winds up owning the hospital.จนกระทั่งเขาได้รับเชื้อและมีการติดเชื้อหลังการผ่าตัด ในห้องที่สกปรกของเขา และพบว่าเรามีลูกเล่นกับเขา และมันจะเปิดเผยตัวเอง โรงพยาบาล The Itch (2008)
Tell your dirtbag buddies... they camp out here, they get some of this.ให้พวกมันออกมานี่กัน ให้มาเอาไอ้หมัดนี้ไป Pilot (2008)
You tell your dirtbag buddies, they steal from Sam Crow, they get some of this. I got him!บอกเพื่อนสถุนของแก มันขโมย มาจาก Sam Crowl พวกมันต้องได้เจอแบบนี้ ฉันจัดการมันเอง Pilot (2008)
Kakarrot! You dirty- Oh come on, Vegeta-คาคาร็อท เล่นไม่ซื่อนี่... Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Tell us what we want to know right now, or I will gut you like a rokarian dirt fishบอกสิ่งที่เราต้องการรู้มา เดี๋ยวนี้ หรือจะให้ข้าควักไส้เจ้าออกมา เหมือนอย่างปลาโรคาเรี่ยน Cloak of Darkness (2008)
Get your dirty hands off!เอามือสกปรกๆของแกออกไป Portrait of a Beauty (2008)
We should let him know how dirty the blood in his vein isข้าจะทำให้มันสำนึก Iljimae (2008)
Smut, smut and more smut. (pornography, dirt)หนังโป๊ หนังโป๊ และก็หนังโป๊ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dirtThe towels are dirty.
dirtThe suitcase contained nothing but dirty clothes.
dirtThe bigger a city grows, the dirtier the air and water become.
dirtTony looked down at his dirty old shoes.
dirtYour feet are dirty.
dirtHe plays dirty pool.
dirtI bought this bicycle dirt-cheap.
dirtSoap helps remove the dirt.
dirtHe doesn't care if his car is dirty.
dirtShe washed her dirty hands before the meal.
dirtThey not only washed off the sweat, dirt and cares of the day in the hot water, but also enjoyed gossiping about everyday affairs.
dirtThe dirty boy turned out to be a prince in disguise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้มือ[N] dirt on hands, Ant. ขี้ตีน, Example: พวกเด็กๆ ต้องไปล้างมือก่อนกินข้าวนะ ดูซิขี้มือเต็มไปหมดเลย, Thai definition: รอยเปื้อนจากการถูกมือจับ, ความสกปรกจากมือ
ซกมก[ADJ] dirty, See also: filthy, foul, soiled, unclean, Syn. สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง, Notes: (ปาก)
ปนเปื้อน[ADJ] contaminated, See also: dirty, infected, polluted, Example: จะมีใครสักกี่คนรู้ว่า เบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ อาจจะมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่มากมาย, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
มอมแมม[ADV] shabbily, See also: dirtily, poorly (dressed), Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: เขาแต่งตัวมอมแมมมากเกินกว่าที่จะเป็นศิลปิน, Thai definition: ี่อย่างสกปรกไม่สะอาดหมดจด
เปรอะ[ADJ] stained, See also: dirty, foul, Syn. เปื้อน, สกปรก, เลอะ, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, เขรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฉันไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่เปรอะเข้ามาในห้องที่เพิ่งทำความสะอาด, Thai definition: เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
เปรอะเปื้อน[ADJ] stained, See also: dirty, foul, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฆาตกรรีบล้างมือที่เปรอะเปื้อนเลือดหลังจากสังหารเหยื่อแล้ว, Thai definition: ที่เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
ปฏิกูล[N] refuse, See also: dirt, excretion, rubbish, Syn. สิ่งปฏิกูล, ของเน่าเสีย, ขยะ, Example: แม่น้ำเน่าเสียเกิดจากผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ
เลอะ[ADJ] dirty, See also: soiled, unclean, filthy, stained, foul, grubby, messy, mucky, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: แม่สั่งไม่ให้เอาเสื้อตัวที่เลอะไปซักรวมกับเสื้อตัวอื่น, Thai definition: ที่เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ
เปื้อนเปรอะ[V] dirty, See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain, Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ, Example: ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ, Thai definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
ข่าวไม่มีมูล[N] rumour, See also: dirt, unfounded news, senseless gossip, groundless news, slander, buzz, Syn. ข่าวโคมลอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ดิน[n.] (din) EN: dirt   FR: saleté [f]
ฝุ่นธุลี[n.] (funthulī) EN: dust ; dirt ; powder   FR: poussière [f]
จักรยานวิบาก[n. exp.] (jakkrayān wibāk) EN: dirt bike   FR: vélo tout-terrain [m] ; mountainbike [m]
คำพูดสัปดน[n. exp.] (khamphūt sappadon) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language   FR: langage obscène [m]
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
ขี้มือ[n.] (khīmeū) EN: dirt on hands   FR: saletés sur les mains [fpl]
ความสกปรก[n.] (khwām sokkaprok) EN: dirt ; impurity ; foulness   FR: saleté [f] ; crasse [f]
ละออง[n.] (la-øng) EN: dust ; particle ; dirt ; powder ; sprinkling   FR: poussière [f] ; particule [f]
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRT    D ER1 T
DIRTY    D ER1 T IY0
DIRT'S    D ER1 T S
DIRTIER    D ER1 T IY0 ER0
DIRTIEST    D ER1 T IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dirt    (n) (d @@1 t)
dirty    (v) (d @@1 t ii)
dirtied    (v) (d @@1 t i d)
dirtier    (j) (d @@1 t i@ r)
dirties    (v) (d @@1 t i z)
dirtily    (a) (d @@1 t i l ii)
dirtiest    (j) (d @@1 t i i s t)
dirtying    (v) (d @@1 t i i ng)
dirt-cheap    (j) - (d @@1 t - ch ii p)
dirt-track    (n) - (d @@1 t - t r a k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āi, , ] dirt; dust; angstrom, #2,905 [Add to Longdo]
[zāng, ㄗㄤ, / ] dirty; filthy, #7,432 [Add to Longdo]
[wū, , ] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth, #10,619 [Add to Longdo]
肮脏[āng zāng, ㄤ ㄗㄤ, / ] dirty; filthy, #15,403 [Add to Longdo]
[āng, , / ] dirty; filthy, #23,027 [Add to Longdo]
[gòu, ㄍㄡˋ, ] dirt; disgrace, #24,559 [Add to Longdo]
龌龊[wò chuò, ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] dirty; filthy; vile; despicable; narrow-minded; petty, #27,190 [Add to Longdo]
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, / ] dirty; filthy; base; mean; narrow-minded; petty, #28,118 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, / ] dirty; small-minded, #36,009 [Add to Longdo]
污浊[wū zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] dirty; muddy; foul (sewer), #36,540 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aschenbahn {f} [sport]dirt track [Add to Longdo]
(breiter) Feldweg {m}; unbefestigte Straße {f}dirt road [Add to Longdo]
(schmaler) Feldweg {m}dirt path; dirt track [Add to Longdo]
Kleinbauer {m}dirt fartmer [Am.] [Add to Longdo]
Sandbahn {f}dirt track [Add to Longdo]
Schmutzfänger {m}dirt trap [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
ばっちい[, bacchii] (adj-i) (sl) dirty (word used by kids); unclean [Add to Longdo]
むさい[, musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid [Add to Longdo]
やっつけ仕事;遣っ付け仕事[やっつけしごと, yattsukeshigoto] (n) rush job; quick-and-dirty work [Add to Longdo]
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher [Add to Longdo]
ダーティー[, da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dirt \Dirt\ (d[~e]rt), n. [OE. drit; kin to Icel. drit
   excrement, dr[imac]ta to dung, OD. drijten to dung, AS.
   gedr[imac]tan.]
   1. Any foul of filthy substance, as excrement, mud, dust,
    etc.; whatever, adhering to anything, renders it foul or
    unclean; earth; as, a wagonload of dirt.
    [1913 Webster]
 
       Whose waters cast up mire and dirt.  --Is. lvii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   2. Meanness; sordidness.
    [1913 Webster]
 
       Honors . . . thrown away upon dirt and infamy.
                          --Melmoth.
    [1913 Webster]
 
   3. In placer mining, earth, gravel, etc., before washing.
    [1913 Webster]
 
   {Dirt bed} (Geom.), a layer of clayey earth forming a stratum
    in a geological formation. Dirt beds are common among the
    coal measures.
 
   {Dirt eating}.
    (a) The use of certain kinds of clay for food, existing
      among some tribes of Indians; geophagism. --Humboldt.
    (b) (Med.) Same as {Chthonophagia}.
 
   {Dirt pie}, clay or mud molded by children in imitation of
    pastry. --Otway (1684).
 
   {To eat dirt}, to submit in a meanly humble manner to
    insults; to eat humble pie.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dirt \Dirt\, v. t.
   To make foul of filthy; to dirty. --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dirt
   adj 1: (of roads) not leveled or drained; unsuitable for all
       year travel [syn: {dirt}, {ungraded}]
   n 1: the part of the earth's surface consisting of humus and
      disintegrated rock [syn: {soil}, {dirt}]
   2: the state of being covered with unclean things [syn: {dirt},
     {filth}, {grime}, {soil}, {stain}, {grease}, {grunge}]
   3: obscene terms for feces [syn: {crap}, {dirt}, {shit},
     {shite}, {poop}, {turd}]
   4: disgraceful gossip about the private lives of other people
     [syn: {scandal}, {dirt}, {malicious gossip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top