หรือคุณหมายถึง scantineß?
Search result for

scantiness

(6 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scantiness-, *scantiness*, scantines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scantiness[N] ความขัดสน, See also: ความขาดแคลน, Syn. dearth, lack, smallness

English-Thai: Nontri Dictionary
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด

CMU English Pronouncing Dictionary
SCANTINESS    S K AE1 N T IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scantiness    (n) (s k a1 n t i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scantiness \Scant"i*ness\, n.
   Quality or condition of being scanty.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scantiness
   n 1: the quality of being meager; "an exiguity of cloth that
      would only allow of miniature capes"-George Eliot [syn:
      {meagerness}, {meagreness}, {leanness}, {poorness},
      {scantiness}, {scantness}, {exiguity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top