ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maxim

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maxim-, *maxim*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maxim(n) ข้อเขียนที่เป็นความจริง, See also: หลักการ, หลักปฏิบัติ, หลักคำสอน, Syn. aphorism, adage, saying
maxima(n) คำนามพหูพจน์ของ maximum
maximal(adj) สูงสุด
maximum(n) จำนวนสูงสุด, See also: จำนวนมากที่สุด, จุดที่สูงสุด, ค่าสูงสุด, ค่ามากที่สุด, Syn. supremacy, height
maximum(adj) สูงสุด, See also: มากที่สุด, ใหญ่สุด, Syn. supreme, highest, most
maximise(vt) ทำให้มีสูงสุด
maximize(vt) ทำให้มีสูงสุด
maximally(adv) อย่างสูงสุด
maximizer(n) ผู้ทำให้สูงสุด
maximisation(n) การมีจำนวนสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maxim(แมค'ซิม) n. ข้อเขียนที่เป็นความจริง, หลักการ, คติพจน์, ความจริง, หลักปฏิบัติ, Syn. aphorism
maxima(แมค'ซะมะ) n. พหูพจน์ของ maximum
maximal(แมค'ซะเมิล) adj. มากสุด, สูงสุด, ใหญ่สุด., See also: maximally adv., Syn. highest
maximise(แมค'ซะไมซ) vt. ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, See also: maximisation n. maximiszation. n. masimiser n. masimiszer n.
maximisze(แมค'ซะไมซ) vt. ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, See also: maximisation n. maximiszation. n. masimiser n. masimiszer n.
maximum(แมค'ซะมัม) n.จำนวนที่มากที่สุด, ค่าสูงสุด, ค่ามากที่สุด. adj. มากสุด, สูงสุด, ใหญ่สุด, เกี่ยวกับจำนวนหรือค่าที่สูดสุด. pl. maximums, maxima
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
maxim(n) คติพจน์, หลัก, เกณฑ์, กฎ, ความจริง
maximum(adj) มากที่สุด, ขั้นสูง, สูงสุด, ใหญ่สุด
maximum(n) จำนวนมากที่สุด, ค่าสูงสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maximคติบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximคติบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximal breathing capacityสมรรถภาพหายใจสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximal member of a setสมาชิกใหญ่สุดของเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
maximal tubular excretory capacityสมรรถภาพขับถ่ายสูงสุดของหลอดไตฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxims of equity๑. หลักกฎหมายสมธรรม, หลักความเที่ยงธรรม๒. ภาษิตสมธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximum๑. สูงสุด๒. ค่าสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
maximum continuous hand-welding currentกระแสเชื่อมต่อเนื่องสูงสุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
maximum doseขนาดสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximum likelihoodความควรจะเป็นสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maximalขนาดสูงสุด, ดีมาก [การแพทย์]
Maximumสูงสุด [การแพทย์]
maximum floodmaximum flood, น้ำหลากสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Maximum gust lapse (l m)ค่าแตกต่างของลม กระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum gust lapse interval (t m)ช่วงระหว่างค่าแตก ต่างของลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum gust lapse time (t l)ระยะเวลาระหว่างค่า แตกต่างของลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum Outputเพิ่มเร็วมากและระดับสูงมาก [การแพทย์]
maximum probable floodmaximum probable flood, ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
maximum probable precipitationmaximum probable precipitation, ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
maximum probable rainfallmaximum probable rainfall, ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

WordNet (3.0)
Maxim(n) English inventor (born in the United States) who invented the Maxim gun that was used in World War I (1840-1916), Syn. Sir Hiram Stevens Maxim
maxim(n) a saying that is widely accepted on its own merits, Syn. axiom
maximal(adj) the greatest or most complete or best possible, Syn. maximum, Ant. minimal, minimum
maximally(adv) to a maximal degree, Ant. minimally
Maximian(n) Roman Emperor from 286 until he abdicated in 305; when Diocletian divided the Roman Empire in 286 Maximian became emperor in the west (died in 311), Syn. Herculius, Marcus Aurelius Valerius Maximianus
maximization(n) the mathematical process of finding the maximum value of a function
maximization(n) the act of raising to the highest possible point or condition or position, Syn. maximisation, maximation, Ant. minimization
maximize(v) make as big or large as possible, Syn. maximise, Ant. minimize, minimise
maximize(v) make the most of, Syn. maximise
maximum(n) the largest possible quantity, Syn. upper limit, Ant. minimum

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Maxim

n. [ F. maxime, L. maxima (sc. sententia), the greatest sentence, proposition, or axiom, i. e., of the greatest weight or authority, fem. fr. maximus greatest, superl. of magnus great. See Magnitude, and cf. Maximum. ] [ 1913 Webster ]

1. An established principle or proposition; a condensed proposition of important practical truth; an axiom of practical wisdom; an adage; a proverb; an aphorism. [ 1913 Webster ]

'T is their maxim, Love is love's reward. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. (Mus.) The longest note formerly used, equal to two longs, or four breves; a large. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Axiom; aphorism; apothegm; adage; proverb; saying. See Axiom. [ 1913 Webster ]

Maxim gun

A kind of machine gun; -- named after its inventor, Hiram S. Maxim. [ Webster 1913 Suppl. ]

Maximilian

n. [ From the proper name. ] A gold coin of Bavaria, of the value of about 13s. 6d. sterling, or about three dollars and a quarter. [ 1913 Webster ]

maximisation

n. 1. Maximization. [ Chiefly Brit. ] [ WordNet 1.5 ]

Maximization

n. The act or process of increasing to the highest degree. Bentham. [ 1913 Webster ]

Maximize

v. t. [ L. maximus greatest. ] To increase to the highest degree. Bentham. [ 1913 Webster ]

maximizing

adj. Making as great as possible; increasing tothe highest degree. [ WordNet 1.5 ]

Maximum

a. Greatest in quantity or highest in degree attainable or attained; as, a maximum consumption of fuel; maximum pressure; maximum heat. [ 1913 Webster ]

Maximum

n.; pl. Maxima [ L., neut. from maximus the greatest. See Maxim. ] The greatest quantity or value attainable in a given case; or, the greatest value attained by a quantity which first increases and then begins to decrease; the highest point or degree; -- opposed to minimum. [ 1913 Webster ]

Good legislation is the art of conducting a nation to the maximum of happiness, and the minimum of misery. P. Colquhoun. [ 1913 Webster ]


Maximum thermometer, a thermometer that registers the highest degree of temperature attained in a given time, or since its last adjustment.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, Maxim.- ค่ะ เเม็กซิม Rebecca (1940)
Thank you, Maxim.ขอบคุณคะ เเม็กซิม Rebecca (1940)
Oh, Maxim, come in.โอ้ แม็กซิม เข้ามาสิคะ Rebecca (1940)
Oh, Maxim, how lovely.โอ้ แม็กซิม น่ารักจัง Rebecca (1940)
I'll do my best, Maxim.ฉันจะพยายามค่ะ เเม็กซิม Rebecca (1940)
My name's Crawley. I manage the estate for Maxim.ผมชื่อครอว์ลี่ย์ เป็นคนคอยจัดการเรื่องทรัพย์สินให้เเม็กซิม Rebecca (1940)
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่ Rebecca (1940)
- Goodbye, Maxim.- ลาก่อน เเม็กซิม Rebecca (1940)
How do you do? I'm Maxim's wife.- สวัสดีค่ะ ฉันเป็นภรรยาของเเม็กซิม Rebecca (1940)
Well, I'll try and find Maxim, shall I?- งั้นผมไปตามหาเเม็กซิมดีกว่า Rebecca (1940)
Don't you know? I should have thought Maxim would have told you.นี่คุณไม่รู้หรอกรึ ฉันนึกว่าเเม็กซิมเล่าให้คุณฟังหมดเเล้ว Rebecca (1940)
Nothing else to do around here. Maxim, when are you going to have parties here again, like the old days?เเม็กซิม เมื่อไรจะจัดงานเลี้ยงเหมือนเมื่อก่อนอีกล่ะ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maximHe worked in his favorite maxim.
maximI got 80 marks out of a maximum of 100.
maximLittering in this facility is subject to a maximum fine of $500.
maximMake maximum efforts.
maximMark your maximum efforts.
maximMaximum length: 200 words.
maximThanks to the innovation, the maximum output of the factory has doubled.
maximThe bus can carry a maximum of 40 people.
maximThis hall holds a maximum of 1, 000 people.
maximWhat is the maximum dosage for an adult?
maximYou may spend a maximum of 100 dollars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีดสุด(n) peak, See also: maximum, Syn. จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, จุดสุดยอด, Example: ราคาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นพุ่งขึ้นถึงขีดสุดในรอบปีที่ผ่านมา, Thai Definition: ส่วนสูงสุดที่เต็มที่เต็มกำลังหรือมีปริมาณมากที่สุด
คติพจน์(n) motto, See also: maxim, Example: เธอเป็นคนมีคติพจน์ประจำใจอย่างยึดแน่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม, Thai Definition: ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์สอนใจ
ค่าสูงสุด(n) maximum score, See also: maximum value
ที่สุด(adj) most, See also: maximum, greatest, largest, utmost
ที่สุด(adv) most, See also: maximally, greatest

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นสูง[chan sūng] (adj) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking  FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
จำนวนจุผู้โดยสาร[jamnūan ju phū dōisān] (n, exp) FR: nombre maximum de passagers [ m ] ; capacité maximale d'accueil [ f ]
การขยายผลกำไร[kān khayāi phon kamrai] (n, exp) EN: profit maximization  FR: maximisation du profit. le profit
การสร้างกำไรสูงสุด[kān sāng kamrai sūngsut] (n, exp) EN: profit maximization  FR: maximisation du profit [ f ]
คำพังเพย[kham phangpoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; adage [ m ]
คติพจน์[khatiphot] (n) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword  FR: devise [ f ] ; mot d'ordre [ m ]
คติเตือนใจ[khati teūoenjai] (n, exp) EN: maxim
ความดันโลหิตสูง[khwāmdan lōhit sūng] (n, exp) EN: high blood pressure  FR: tension (artérielle) maximale [ f ] ; tension (artérielle) supérieure [ f ]
ความเร็วสูงสุด[khwāmreo sūng sut] (n, exp) FR: vitesse maximale [ f ]
พังเพย[phangphoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; devise [ f ] ; adage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
maxim
maxima
maxime
maxims
maximal
maximum
maximus
maximize
maximized
maximizes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maxim
maxima
maxims
maximal
maximum
maximize
maximums
maximally
maximized
maximizes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极大[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ,   /  ] maximum; enormous #2,722 [Add to Longdo]
格言[gé yán, ㄍㄜˊ ㄧㄢˊ,  ] maxim #28,098 [Add to Longdo]
极大值[jí dà zhí, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄓˊ,    /   ] maximum value #77,957 [Add to Longdo]
最大能力[zuì dà néng lì, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ,    ] maximum capacity [Add to Longdo]
最大速率[zuì dà sù lǜ, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ,    ] maximum speed; maximum velocity [Add to Longdo]
极值[jí zhí, ㄐㄧˊ ㄓˊ,   /  ] maxima and minima [Add to Longdo]
深度非词[shēn dù fēi cí, ㄕㄣ ㄉㄨˋ ㄈㄟ ㄘˊ,     /    ] maximal nonword [Add to Longdo]
马克沁机枪[Mǎ kè qìn jī qiāng, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄑㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄑㄧㄤ,      /     ] Maxim machine gun [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundsatz { m }; Maxime { f } | Grundsätze { pl }maxim | maxims [Add to Longdo]
Maximalmelder { m }static detector [Add to Longdo]
Maximalwert { m }maximum value; peak value [Add to Longdo]
Maximierung { f }maximization [Add to Longdo]
Maximum { n } | Maxima { pl } | lokales Maximum [ math. ] | globales Maximum [ math. ]maximum | maxima; maximums | local maximum | global maximum [Add to Longdo]
maximal { adj }maximal [Add to Longdo]
maximal erreichento top [Add to Longdo]
maximal; höchster { adj }maximum [Add to Longdo]
maximale Schadenersatzleistung { f }aggregate indemnity [Add to Longdo]
maximieren | maximierend | maximiertto maximize | maximizing | maximized [Add to Longdo]
Maximilianpapagei { m } [ ornith. ]Scaly-headed Parrot [Add to Longdo]
maximale Betriebsmaße { f }maximum tyre dimensions in service [Add to Longdo]
maximaler Betriebsdurchmessermaximum overall tyre; diameter in service [Add to Longdo]
maximaler Kraftschlussbeiwertdriving traction coefficient [Add to Longdo]
maximale Verzögerung { f }absolute braking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
最大[さいだい, saidai] (n, adj-no) greatest; largest; maximum; (P) #909 [Add to Longdo]
[ほど, hodo] (n-adv, n) (1) degree; extent; bounds; limit; (prt) (2) (uk) indicates approx. amount or maximum; upper limit; (P) #2,732 [Add to Longdo]
マックス[makkusu] (n) (1) (abbr) (See マキシマム) maximum; max; (2) (See マルチプレクサ) mux (multiplexor); (P) #6,892 [Add to Longdo]
[く, ku] (n, n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) { ling } phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P) #7,280 [Add to Longdo]
上限[じょうげん, jougen] (n, adj-no) { math } upper limit; maximum; (P) #9,805 [Add to Longdo]
極度[きょくど, kyokudo] (adj-na, n) maximum; extreme; utmost; curvature; (P) #16,177 [Add to Longdo]
最大限[さいだいげん, saidaigen] (n) maximum; (P) #16,571 [Add to Longdo]
蓬;蕭;艾;蒿[よもぎ, yomogi] (n) (1) Japanese mugwort (Artemisia princeps, Artemisia indica var. maximowiczii); (2) general term for plants in the Artemisia genus; mugwort; sagebrush; wormwood #17,890 [Add to Longdo]
ウィンドウを最大化する[ウィンドウをさいだいかする, uindou wosaidaikasuru] (exp, vs-i) { comp } (See 最大化ボタン) to maximize a window's size; to maximise a window's size [Add to Longdo]
ウィンドウを最大表示する[ウィンドウをさいだいひょうじする, uindou wosaidaihyoujisuru] (exp, vs-i) { comp } to maximize a window [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size [Add to Longdo]
最大ビット長[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] maximum bit length [Add to Longdo]
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size [Add to Longdo]
最大化[さいだいか, saidaika] maximization [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
最大[さいだい, saidai] Maximum, groesste, hoechste [Add to Longdo]
最高[さいこう, saikou] Maximum, hoechste, oberste, beste [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top