ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maxim

M AE1 K S AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maxim-, *maxim*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maxim(n) ข้อเขียนที่เป็นความจริง, See also: หลักการ, หลักปฏิบัติ, หลักคำสอน, Syn. aphorism, adage, saying
maxima(n) คำนามพหูพจน์ของ maximum
maximal(adj) สูงสุด
maximum(n) จำนวนสูงสุด, See also: จำนวนมากที่สุด, จุดที่สูงสุด, ค่าสูงสุด, ค่ามากที่สุด, Syn. supremacy, height
maximum(adj) สูงสุด, See also: มากที่สุด, ใหญ่สุด, Syn. supreme, highest, most
maximise(vt) ทำให้มีสูงสุด
maximize(vt) ทำให้มีสูงสุด
maximally(adv) อย่างสูงสุด
maximizer(n) ผู้ทำให้สูงสุด
maximisation(n) การมีจำนวนสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maxim(แมค'ซิม) n. ข้อเขียนที่เป็นความจริง, หลักการ, คติพจน์, ความจริง, หลักปฏิบัติ, Syn. aphorism
maxima(แมค'ซะมะ) n. พหูพจน์ของ maximum
maximal(แมค'ซะเมิล) adj. มากสุด, สูงสุด, ใหญ่สุด., See also: maximally adv., Syn. highest
maximise(แมค'ซะไมซ) vt. ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, See also: maximisation n. maximiszation. n. masimiser n. masimiszer n.
maximisze(แมค'ซะไมซ) vt. ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, See also: maximisation n. maximiszation. n. masimiser n. masimiszer n.
maximum(แมค'ซะมัม) n.จำนวนที่มากที่สุด, ค่าสูงสุด, ค่ามากที่สุด. adj. มากสุด, สูงสุด, ใหญ่สุด, เกี่ยวกับจำนวนหรือค่าที่สูดสุด. pl. maximums, maxima
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
maxim(n) คติพจน์, หลัก, เกณฑ์, กฎ, ความจริง
maximum(adj) มากที่สุด, ขั้นสูง, สูงสุด, ใหญ่สุด
maximum(n) จำนวนมากที่สุด, ค่าสูงสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maximคติบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximคติบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximal breathing capacityสมรรถภาพหายใจสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximal member of a setสมาชิกใหญ่สุดของเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
maximal tubular excretory capacityสมรรถภาพขับถ่ายสูงสุดของหลอดไตฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxims of equity๑. หลักกฎหมายสมธรรม, หลักความเที่ยงธรรม๒. ภาษิตสมธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximum๑. สูงสุด๒. ค่าสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
maximum continuous hand-welding currentกระแสเชื่อมต่อเนื่องสูงสุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
maximum doseขนาดสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximum likelihoodความควรจะเป็นสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maximalขนาดสูงสุด, ดีมาก [การแพทย์]
Maximumสูงสุด [การแพทย์]
maximum floodmaximum flood, น้ำหลากสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Maximum gust lapse (l m)ค่าแตกต่างของลม กระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum gust lapse interval (t m)ช่วงระหว่างค่าแตก ต่างของลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum gust lapse time (t l)ระยะเวลาระหว่างค่า แตกต่างของลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum Outputเพิ่มเร็วมากและระดับสูงมาก [การแพทย์]
maximum probable floodmaximum probable flood, ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
maximum probable precipitationmaximum probable precipitation, ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
maximum probable rainfallmaximum probable rainfall, ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่ Rebecca (1940)
Don't you know? I should have thought Maxim would have told you.นี่คุณไม่รู้หรอกรึ ฉันนึกว่าเเม็กซิมเล่าให้คุณฟังหมดเเล้ว Rebecca (1940)
What does Maxim say about it? Does he like it like that?เเล้วแม็กซิมว่ายังไง เขาชอบให้เป็นเเบบนี้หรือ Rebecca (1940)
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก Rebecca (1940)
You mustn't worry about old Maxim and his moods.คุณเลยไม่ต้องกังวลกับเเม็กซิมคนเก่าเจ้าอารมณ์ Rebecca (1940)
And I must congratulate you upon the way Maxim looks. We were very worried about him this time last year.ดูหน้าตาแม็กซิมมีความสุขขึ้น ต้องขอบคุณคุณจริงๆ ช่วงนี้ของเมื่อปีก่อนเราเป็นห่วงเขามาก Rebecca (1940)
I think if Maxim wanted anything done about it, he'd tell me.ผมว่าถ้าเเม็กซิมอยากให้ทํา ก็คงสั่งผมเเล้ว Rebecca (1940)
Maxim went up to identify her. It was horrible for him.เเม็กซิมเดินทางไปชี้ศพ มันเลวร้ายมากสําหรับเขา Rebecca (1940)
We, none of us want to live in the past, Maxim least of all.ไม่มีใครอยากจะจมอยู่ในอดีตหรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม็กซิม Rebecca (1940)
- Frank, have you seen Maxim anywhere?- แฟรงค์ คุณเห็นแม็กซิมบ้างมั้ยค่ะ Rebecca (1940)
I think you'd better go before Maxim gets back.ฉันว่าคุณไปเสียดีกว่าก่อนที่เเม็กซิมจะกลับมา Rebecca (1940)
Maxim Horvath! You are one smoking man of...แม็กซิม ฮอร์วาธ คุณคือหนึ่งในสุดยอดตำนานของ... The Sorcerer's Apprentice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maximHe worked in his favorite maxim.
maximI got 80 marks out of a maximum of 100.
maximLittering in this facility is subject to a maximum fine of $500.
maximMake maximum efforts.
maximMark your maximum efforts.
maximMaximum length: 200 words.
maximThanks to the innovation, the maximum output of the factory has doubled.
maximThe bus can carry a maximum of 40 people.
maximThis hall holds a maximum of 1, 000 people.
maximWhat is the maximum dosage for an adult?
maximYou may spend a maximum of 100 dollars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีดสุด(n) peak, See also: maximum, Syn. จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, จุดสุดยอด, Example: ราคาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นพุ่งขึ้นถึงขีดสุดในรอบปีที่ผ่านมา, Thai Definition: ส่วนสูงสุดที่เต็มที่เต็มกำลังหรือมีปริมาณมากที่สุด
คติพจน์(n) motto, See also: maxim, Example: เธอเป็นคนมีคติพจน์ประจำใจอย่างยึดแน่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม, Thai Definition: ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์สอนใจ
ค่าสูงสุด(n) maximum score, See also: maximum value
ที่สุด(adj) most, See also: maximum, greatest, largest, utmost
ที่สุด(adv) most, See also: maximally, greatest

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นสูง[chan sūng] (adj) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking  FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
จำนวนจุผู้โดยสาร[jamnūan ju phū dōisān] (n, exp) FR: nombre maximum de passagers [ m ] ; capacité maximale d'accueil [ f ]
การขยายผลกำไร[kān khayāi phon kamrai] (n, exp) EN: profit maximization  FR: maximisation du profit. le profit
การสร้างกำไรสูงสุด[kān sāng kamrai sūngsut] (n, exp) EN: profit maximization  FR: maximisation du profit [ f ]
คำพังเพย[kham phangpoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; adage [ m ]
คติพจน์[khatiphot] (n) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword  FR: devise [ f ] ; mot d'ordre [ m ]
คติเตือนใจ[khati teūoenjai] (n, exp) EN: maxim
ความดันโลหิตสูง[khwāmdan lōhit sūng] (n, exp) EN: high blood pressure  FR: tension (artérielle) maximale [ f ] ; tension (artérielle) supérieure [ f ]
ความเร็วสูงสุด[khwāmreo sūng sut] (n, exp) FR: vitesse maximale [ f ]
พังเพย[phangphoēi] (n) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto  FR: proverbe [ m ] ; dicton [ m ] ; citation [ f ] ; aphorisme [ m ] ; maxime [ f ] ; devise [ f ] ; adage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAXIM M AE1 K S AH0 M
MAXIMS M AE1 K S AH0 M Z
MAXIME M AE0 K S IY1 M
MAXIMA M AE1 K S AH0 M AH0
MAXIMAL M AE1 K S AH0 M AH0 L
MAXIMUS M AE1 K S IH2 M AH0 S
MAXIMUM M AE1 K S AH0 M AH0 M
MAXIMIZE M AE1 K S AH0 M AY2 Z
MAXIMIZED M AE1 K S AH0 M AY2 Z D
MAXIMIZES M AE1 K S AH0 M AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maxim (n) mˈæksɪm (m a1 k s i m)
maxima (n) mˈæksɪmə (m a1 k s i m @)
maxims (n) mˈæksɪmz (m a1 k s i m z)
maximal (j) mˈæksɪml (m a1 k s i m l)
maximum (n) mˈæksɪməm (m a1 k s i m @ m)
maximize (v) mˈæksɪmaɪz (m a1 k s i m ai z)
maximums (n) mˈæksɪməmz (m a1 k s i m @ m z)
maximally (a) mˈæksɪməliː (m a1 k s i m @ l ii)
maximized (v) mˈæksɪmaɪzd (m a1 k s i m ai z d)
maximizes (v) mˈæksɪmaɪzɪz (m a1 k s i m ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极大[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ, / ] maximum; enormous, #2,722 [Add to Longdo]
格言[gé yán, ㄍㄜˊ ㄧㄢˊ, ] maxim, #28,098 [Add to Longdo]
极大值[jí dà zhí, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄓˊ, / ] maximum value, #77,957 [Add to Longdo]
最大能力[zuì dà néng lì, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] maximum capacity [Add to Longdo]
最大速率[zuì dà sù lǜ, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, ] maximum speed; maximum velocity [Add to Longdo]
极值[jí zhí, ㄐㄧˊ ㄓˊ, / ] maxima and minima [Add to Longdo]
深度非词[shēn dù fēi cí, ㄕㄣ ㄉㄨˋ ㄈㄟ ㄘˊ, / ] maximal nonword [Add to Longdo]
马克沁机枪[Mǎ kè qìn jī qiāng, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄑㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄑㄧㄤ, / ] Maxim machine gun [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundsatz { m }; Maxime { f } | Grundsätze { pl }maxim | maxims [Add to Longdo]
Maximalmelder { m }static detector [Add to Longdo]
Maximalwert { m }maximum value; peak value [Add to Longdo]
Maximierung { f }maximization [Add to Longdo]
Maximum { n } | Maxima { pl } | lokales Maximum [ math. ] | globales Maximum [ math. ]maximum | maxima; maximums | local maximum | global maximum [Add to Longdo]
maximal { adj }maximal [Add to Longdo]
maximal erreichento top [Add to Longdo]
maximal; höchster { adj }maximum [Add to Longdo]
maximale Schadenersatzleistung { f }aggregate indemnity [Add to Longdo]
maximieren | maximierend | maximiertto maximize | maximizing | maximized [Add to Longdo]
Maximilianpapagei { m } [ ornith. ]Scaly-headed Parrot [Add to Longdo]
maximale Betriebsmaße { f }maximum tyre dimensions in service [Add to Longdo]
maximaler Betriebsdurchmessermaximum overall tyre; diameter in service [Add to Longdo]
maximaler Kraftschlussbeiwertdriving traction coefficient [Add to Longdo]
maximale Verzögerung { f }absolute braking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンドウを最大化する[ウィンドウをさいだいかする, uindou wosaidaikasuru] (exp, vs-i) { comp } (See 最大化ボタン) to maximize a window's size; to maximise a window's size [Add to Longdo]
ウィンドウを最大表示する[ウィンドウをさいだいひょうじする, uindou wosaidaihyoujisuru] (exp, vs-i) { comp } to maximize a window [Add to Longdo]
カウンターストップ[kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei [Add to Longdo]
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell) [Add to Longdo]
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
ストップ高[ストップだか, sutoppu daka] (n) (See ストップ安・ストップやす) maximum allowable single-day gain (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[スペクトルはんねはば, supekutoru hannehaba] (n) { comp } FWHM; full width half maximum; spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[スペクトルはば, supekutoru haba] (n) { comp } FWHM; full width half maximum; spectral width [Add to Longdo]
パナマックス[panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal) [Add to Longdo]
ベーシックイングリッシュ[be-shikkuingurisshu] (n) Basic English; version of English with a maximum of 850 basic words [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size [Add to Longdo]
最大ビット長[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] maximum bit length [Add to Longdo]
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size [Add to Longdo]
最大化[さいだいか, saidaika] maximization [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
最大[さいだい, saidai] Maximum, groesste, hoechste [Add to Longdo]
最高[さいこう, saikou] Maximum, hoechste, oberste, beste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maxim \Max"im\, n. [F. maxime, L. maxima (sc. sententia), the
   greatest sentence, proposition, or axiom, i. e., of the
   greatest weight or authority, fem. fr. maximus greatest,
   superl. of magnus great. See {Magnitude}, and cf. {Maximum}.]
   [1913 Webster]
   1. An established principle or proposition; a condensed
    proposition of important practical truth; an axiom of
    practical wisdom; an adage; a proverb; an aphorism.
    [1913 Webster]
 
       'T is their maxim, Love is love's reward. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The longest note formerly used, equal to two longs,
    or four breves; a large.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Axiom; aphorism; apothegm; adage; proverb; saying. See
     {Axiom}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maxim
   n 1: a saying that is widely accepted on its own merits [syn:
      {maxim}, {axiom}]
   2: English inventor (born in the United States) who invented the
     Maxim gun that was used in World War I (1840-1916) [syn:
     {Maxim}, {Sir Hiram Stevens Maxim}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top