Search result for

maxim

(145 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maxim-, *maxim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maxim[N] ข้อเขียนที่เป็นความจริง, See also: หลักการ, หลักปฏิบัติ, หลักคำสอน, Syn. aphorism, adage, saying
maxima[N] คำนามพหูพจน์ของ maximum
maximal[ADJ] สูงสุด
maximum[N] จำนวนสูงสุด, See also: จำนวนมากที่สุด, จุดที่สูงสุด, ค่าสูงสุด, ค่ามากที่สุด, Syn. supremacy, height
maximum[ADJ] สูงสุด, See also: มากที่สุด, ใหญ่สุด, Syn. supreme, highest, most
maximise[VT] ทำให้มีสูงสุด
maximize[VT] ทำให้มีสูงสุด
maximally[ADV] อย่างสูงสุด
maximizer[N] ผู้ทำให้สูงสุด
maximisation[N] การมีจำนวนสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maxim(แมค'ซิม) n. ข้อเขียนที่เป็นความจริง,หลักการ,คติพจน์,ความจริง,หลักปฏิบัติ, Syn. aphorism
maxima(แมค'ซะมะ) n. พหูพจน์ของ maximum
maximal(แมค'ซะเมิล) adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด., See also: maximally adv., Syn. highest
maximise(แมค'ซะไมซ) vt. ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, See also: maximisation n. maximiszation. n. masimiser n. masimiszer n.
maximisze(แมค'ซะไมซ) vt. ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, See also: maximisation n. maximiszation. n. masimiser n. masimiszer n.
maximum(แมค'ซะมัม) n.จำนวนที่มากที่สุด,ค่าสูงสุด,ค่ามากที่สุด. adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด,เกี่ยวกับจำนวนหรือค่าที่สูดสุด. pl. maximums,maxima
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ

English-Thai: Nontri Dictionary
maxim(n) คติพจน์,หลัก,เกณฑ์,กฎ,ความจริง
maximum(adj) มากที่สุด,ขั้นสูง,สูงสุด,ใหญ่สุด
maximum(n) จำนวนมากที่สุด,ค่าสูงสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
maximคติบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximคติบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximal breathing capacityสมรรถภาพหายใจสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximal member of a setสมาชิกใหญ่สุดของเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
maximal tubular excretory capacityสมรรถภาพขับถ่ายสูงสุดของหลอดไตฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxims of equity๑. หลักกฎหมายสมธรรม, หลักความเที่ยงธรรม๒. ภาษิตสมธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximum๑. สูงสุด๒. ค่าสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
maximum continuous hand-welding currentกระแสเชื่อมต่อเนื่องสูงสุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
maximum doseขนาดสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximum likelihoodความควรจะเป็นสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maximalขนาดสูงสุด, ดีมาก [การแพทย์]
Maximumสูงสุด [การแพทย์]
maximum floodmaximum flood, น้ำหลากสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Maximum gust lapse (l m)ค่าแตกต่างของลม กระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum gust lapse interval (t m)ช่วงระหว่างค่าแตก ต่างของลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum gust lapse time (t l)ระยะเวลาระหว่างค่า แตกต่างของลมกระโชกสูงสุด [อุตุนิยมวิทยา]
Maximum Outputเพิ่มเร็วมากและระดับสูงมาก [การแพทย์]
maximum probable floodmaximum probable flood, ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
maximum probable precipitationmaximum probable precipitation, ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
maximum probable rainfallmaximum probable rainfall, ปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Methylprednisolone to get the Sjögren's under control, and some artificial tears to maximize the visual impact of this moment.ยา เม็ทต้า เพนนิสซาโลน เพื่อกำจัดsjogren'sที่ควบคุมไม่ได้ และน้ำตาเทียมสักนิดหน่อย Lucky Thirteen (2008)
We'll split up our ships to maximize our defense area.เราจะแบ่งกองยานของเราเป็นส่วนๆ เพื่อขยายแนวป้องกัน Rising Malevolence (2008)
All ships, target the bridge, maximum firepower.ยานทุกลำ เล็งไปที่หอบังคับการ ใช้อำนาจการยิงสูงสุด Destroy Malevolence (2008)
That's right. Minimal casualties, maximum effectiveness. That's us.ถูกต้องครับ เสียหายต่ำ ทำลายสูง นั่นล่ะ คำขวัญของเรา Shadow of Malevolence (2008)
Good, we will maximize our casualties with this attack.ดีมาก ด้วยการโจมตีครั้งนี้ พวกมันจะต้องไม่เหลือ Shadow of Malevolence (2008)
You're not maximizing your potential. Think this girl takes you seriously?คุณไม่ได้ขยายศักยภาพตัวเองให้เต็มที่ คิดว่าแม่สาวนี่จะจริงจังกับคุณรึ Pineapple Express (2008)
Put it into maximum overdrive!เร่งความเร็วให้สุดกำลังเลย Pineapple Express (2008)
As far as I can see, there's maximum transparency.- โกดังใน เทเวโรล่า ล่ะ ? - เราใช้เก็บยางรถแล้ว Gomorrah (2008)
One, stop reading magazines and do Sudoku instead, to maximise brain size and stop Alzheimer's.หนึ่ง เลิกอ่านนิตยสาร แล้วเล่นซูโดคุแทน เพื่อบริหารสมอง ไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I find that I'm forced to level the maximum sentence under California lawศาลจึงจำต้องตัดสินให้จำเลยได้รับโทษสูงสุด ตามกฎหมายแคลิฟอร์เนีย Fast & Furious (2009)
You are here by sentenced to serve 25 years to life at the lampooner maximum security prison systemคุณถูกตัดสินจำคุก 25 ปี ที่ทัณฑสถานที่มีความมั่นคงสูงสุด Fast & Furious (2009)
You could maximize light capacity here.แล้วคุณก็สามารถขยับขยายพื้นที่ว่างตรงนี้ได้ 500 Days of Summer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maximHe worked in his favorite maxim.
maximI got 80 marks out of a maximum of 100.
maximLittering in this facility is subject to a maximum fine of $500.
maximMake maximum efforts.
maximMark your maximum efforts.
maximMaximum length: 200 words.
maximThanks to the innovation, the maximum output of the factory has doubled.
maximThe bus can carry a maximum of 40 people.
maximThis hall holds a maximum of 1,000 people.
maximWhat is the maximum dosage for an adult?
maximYou may spend a maximum of 100 dollars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีดสุด[N] peak, See also: maximum, Syn. จุดสูงสุด, ระดับสูงสุด, จุดสุดยอด, Example: ราคาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นพุ่งขึ้นถึงขีดสุดในรอบปีที่ผ่านมา, Thai definition: ส่วนสูงสุดที่เต็มที่เต็มกำลังหรือมีปริมาณมากที่สุด
คติพจน์[N] motto, See also: maxim, Example: เธอเป็นคนมีคติพจน์ประจำใจอย่างยึดแน่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม, Thai definition: ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์สอนใจ
ค่าสูงสุด[N] maximum score, See also: maximum value
ที่สุด[ADJ] most, See also: maximum, greatest, largest, utmost
ที่สุด[ADV] most, See also: maximally, greatest

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
จำนวนจุผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan ju phū dōisān) FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
การขยายผลกำไร[n. exp.] (kān khayāi phon kamrai) EN: profit maximization   FR: maximisation du profit. le profit
การสร้างกำไรสูงสุด[n. exp.] (kān sāng kamrai sūngsut) EN: profit maximization   FR: maximisation du profit [f]
คำพังเพย[n.] (kham phangpoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
คติพจน์[n.] (khatiphot) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword   FR: devise [f] ; mot d'ordre [m]
คติเตือนใจ[n. exp.] (khati teūoenjai) EN: maxim   
ความดันโลหิตสูง[n. exp.] (khwāmdan lōhit sūng) EN: high blood pressure   FR: tension (artérielle) maximale [f] ; tension (artérielle) supérieure [f]
ความเร็วสูงสุด[n. exp.] (khwāmreo sūng sut) FR: vitesse maximale [f]
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAXIM    M AE1 K S AH0 M
MAXIMS    M AE1 K S AH0 M Z
MAXIME    M AE0 K S IY1 M
MAXIMA    M AE1 K S AH0 M AH0
MAXIMAL    M AE1 K S AH0 M AH0 L
MAXIMUM    M AE1 K S AH0 M AH0 M
MAXIMIZE    M AE1 K S AH0 M AY2 Z
MAXIMIZED    M AE1 K S AH0 M AY2 Z D
MAXIMIZES    M AE1 K S AH0 M AY2 Z AH0 Z
MAXIMILIAN    M AE2 K S AH0 M IH1 L IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maxim    (n) (m a1 k s i m)
maxima    (n) (m a1 k s i m @)
maxims    (n) (m a1 k s i m z)
maximal    (j) (m a1 k s i m l)
maximum    (n) (m a1 k s i m @ m)
maximize    (v) (m a1 k s i m ai z)
maximums    (n) (m a1 k s i m @ m z)
maximally    (a) (m a1 k s i m @ l ii)
maximized    (v) (m a1 k s i m ai z d)
maximizes    (v) (m a1 k s i m ai z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundsatz {m}; Maxime {f} | Grundsätze {pl}maxim | maxims [Add to Longdo]
Maximalmelder {m}static detector [Add to Longdo]
Maximalwert {m}maximum value; peak value [Add to Longdo]
Maximierung {f}maximization [Add to Longdo]
Maximum {n} | Maxima {pl} | lokales Maximum [math.] | globales Maximum [math.]maximum | maxima; maximums | local maximum | global maximum [Add to Longdo]
maximal {adj}maximal [Add to Longdo]
maximal erreichento top [Add to Longdo]
maximal; höchster {adj}maximum [Add to Longdo]
maximale Schadenersatzleistung {f}aggregate indemnity [Add to Longdo]
maximieren | maximierend | maximiertto maximize | maximizing | maximized [Add to Longdo]
Maximilianpapagei {m} [ornith.]Scaly-headed Parrot [Add to Longdo]
maximale Betriebsmaße {f}maximum tyre dimensions in service [Add to Longdo]
maximaler Betriebsdurchmessermaximum overall tyre; diameter in service [Add to Longdo]
maximaler Kraftschlussbeiwertdriving traction coefficient [Add to Longdo]
maximale Verzögerung {f}absolute braking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンドウを最大化する[ウィンドウをさいだいかする, uindou wosaidaikasuru] (exp,vs-i) {comp} (See 最大化ボタン) to maximize a window's size; to maximise a window's size [Add to Longdo]
ウィンドウを最大表示する[ウィンドウをさいだいひょうじする, uindou wosaidaihyoujisuru] (exp,vs-i) {comp} to maximize a window [Add to Longdo]
カウンターストップ[, kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei [Add to Longdo]
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell) [Add to Longdo]
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
ストップ高[ストップだか, sutoppu daka] (n) (See ストップ安・ストップやす) maximum allowable single-day gain (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[スペクトルはんねはば, supekutoru hannehaba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[スペクトルはば, supekutoru haba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width [Add to Longdo]
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal) [Add to Longdo]
ベーシックイングリッシュ[, be-shikkuingurisshu] (n) Basic English; version of English with a maximum of 850 basic words [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最大能力[zuì dà néng lì, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] maximum capacity [Add to Longdo]
最大速率[zuì dà sù lǜ, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, ] maximum speed; maximum velocity [Add to Longdo]
格言[gé yán, ㄍㄜˊ ㄧㄢˊ, ] maxim [Add to Longdo]
极值[jí zhí, ㄐㄧˊ ㄓˊ, / ] maxima and minima [Add to Longdo]
极大[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ, / ] maximum; enormous [Add to Longdo]
极大值[jí dà zhí, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄓˊ, / ] maximum value [Add to Longdo]
深度非词[shēn dù fēi cí, ㄕㄣ ㄉㄨˋ ㄈㄟ ㄘˊ, / ] maximal nonword [Add to Longdo]
马克沁机枪[Mǎ kè qìn jī qiāng, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄑㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄑㄧㄤ, / ] Maxim machine gun [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size [Add to Longdo]
最大ビット長[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] maximum bit length [Add to Longdo]
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size [Add to Longdo]
最大化[さいだいか, saidaika] maximization [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
最大[さいだい, saidai] Maximum, groesste, hoechste [Add to Longdo]
最高[さいこう, saikou] Maximum, hoechste, oberste, beste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maxim \Max"im\, n. [F. maxime, L. maxima (sc. sententia), the
   greatest sentence, proposition, or axiom, i. e., of the
   greatest weight or authority, fem. fr. maximus greatest,
   superl. of magnus great. See {Magnitude}, and cf. {Maximum}.]
   [1913 Webster]
   1. An established principle or proposition; a condensed
    proposition of important practical truth; an axiom of
    practical wisdom; an adage; a proverb; an aphorism.
    [1913 Webster]
 
       'T is their maxim, Love is love's reward. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The longest note formerly used, equal to two longs,
    or four breves; a large.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Axiom; aphorism; apothegm; adage; proverb; saying. See
     {Axiom}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maxim
   n 1: a saying that is widely accepted on its own merits [syn:
      {maxim}, {axiom}]
   2: English inventor (born in the United States) who invented the
     Maxim gun that was used in World War I (1840-1916) [syn:
     {Maxim}, {Sir Hiram Stevens Maxim}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top