Search result for

remarks

(47 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remarks-, *remarks*, remark
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dirty remarks#ความคิดอันโสมม# Marley & Me (2008)
But mr. Purcell's neighbors weren't aware of the context of his remarks.แต่เพื่อนบ้านของคุณเพอร์เซลไม่ได้ ยินว่าเขาพูดว่าอะไร Hey! Mr. Pibb! (2009)
Who made lewd remarks to a cheerleader...ที่ไปลวนลาม สาวเชียร์ลีดเดอร์ The Coffee Cup (2009)
Call the surgical team. Remarks: It's Connor.ระดมทีมแพทย์ ผ่าตัด เขาคือคอนเนอร์ Terminator Salvation (2009)
Remarks...หมายเหตุ... Shutter Island (2010)
Any passing remarks? I've heard them all.อยากเริ่มที่ไหนละ? The Eleventh Hour (2010)
ARTIE: ♪ Let them all pass all their dirty remarks#ให้พวกเขาผ่านพ้นวาจาอันแปดเปื้อนนั้น# Never Been Kissed (2010)
All right then, we'll begin with opening remarks.เราจะเริ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น The Love Car Displacement (2011)
However you've changed, however you live, it has nothing to do with me now, and I felt I needlessly made some harsh remarks.ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปยังไง คุณจะมีชีวิตยังไง มันก็ไม่เกี่ยวกับฉันในตอนนี้ ฉันคิดว่าไม่จำเป็น ที่ฉันจะต้องพูดคำที่รุนแรง Midas (2011)
As Miss Adler remarks in her masthead, know when you are beaten.อย่างที่เธอเขียนไว้ในเว็บนั้นแหละ "จงสยบเมื่อรู้ว่าจะพ่าย" A Scandal in Belgravia (2012)
Mr. Cline, the briefer you make your remarks the better your case is gonna be received.คุณไคลน์ ยิ่งพูดสั้นเท่าไหร่ คดีของคุณก็จะเป็นที่ตอบรับดีเท่านั้น Episode #1.1 (2012)
Based on her remarks at the bar, sounds like Detective Carter is eyeing Fusco.ตามที่หล่อนตั้งข้อสังเกตุตอนอยู่ที่บาร์ ฟังดูเหมือนนักสืบคาร์เตอร์ จะได้ยินอะไรเกี่ยวกับฟัสโก้มา Matsya Nyaya (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remarksAre you still smarting over my remarks?
remarksConfine your remarks to the matter we are discussing.
remarksDon't cut in with your remarks.
remarksDon't take his remarks too literally.
remarksHe always makes cynical remarks to me.
remarksHe directed his remarks at the professor.
remarksHe made a few conventional remarks about the event.
remarksHe made a few remarks on the book.
remarksHe took her remarks as flattery.
remarksHe took me up on my remarks about equal rights.
remarksHe was guarded in his remarks.
remarksHis ironical remarks are not directed at you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสรับสั่ง[N] order (of king), See also: remarks of a king, royal command, instruction (of king), Syn. กระแสพระราชดำรัส, Example: ในหลวงทรงมีกระแสรับสั่งให้ทำเรือนขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]
คำ-[pref.] (kham-) EN: words ; remarks : statements)   FR: actions orales ou écrites ; commentaires
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
กระแสรับสั่ง[n.] (krasaērapsang) EN: order of king ; remarks of a king ; royal command; instruction of king   
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūam) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms   FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe
พูดพล่าม[v. exp.] (phūt-phlām) EN: ramble ; make unfounded statements ; make irresponsible remarks   FR: parler pour ne rien dire ; parler en l'air

CMU English Pronouncing Dictionary
REMARKS    R AH0 M AA1 R K S
REMARKS    R IY0 M AA1 R K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remarks    (v) (r i1 m aa1 k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander [Add to Longdo]
概論[がいろん, gairon] (n,vs) introduction; outline; general remarks; (P) [Add to Longdo]
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire [Add to Longdo]
結語[けつご, ketsugo] (n) conclusion; concluding remarks [Add to Longdo]
言い種;言種[いいぐさ, iigusa] (n) one's words or remarks; an excuse [Add to Longdo]
言い草;言草[いいぐさ, iigusa] (n) remarks; comments [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) address (e.g. opening or closing remarks); speech; words; (2) ci (Chinese literary form); (3) (See 詞・3) ancillary word [Add to Longdo]
前言[ぜんげん, zengen] (n,vs) previous remarks [Add to Longdo]
前口上[まえこうじょう, maekoujou] (n) introductory remarks [Add to Longdo]
総説[そうせつ, sousetsu] (n,vs) review article; general remarks [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备注[bèi zhù, ㄅㄟˋ ㄓㄨˋ, / ] remarks, #22,824 [Add to Longdo]
备中[bèi zhōng, ㄅㄟˋ ㄓㄨㄥ, / ] remarks [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top