ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vote

V OW1 T   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vote-, *vote*
Possible hiragana form: う゛ぉて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vote[N] การลงคะแนนเสียง, See also: การออกเสียง, Syn. polling, referendum
vote[VT] ลงคะแนน, See also: ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง
vote[VI] ลงคะแนน, See also: ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง
vote[N] ผู้ที่มีสิทธิออกเสียง
vote[N] จำนวนคะแนนเสียง, Syn. poll
vote[N] สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง, Syn. franchise, suffrage
vote[VT] เสนอแนะ
voter[N] ผู้ออกเสียง, See also: ผู้ลงคะแนนเสียง, Syn. electorate, elector
vote in[PHRV] เลือกตั้ง, See also: ออกเสียงเลือกตั้ง
voteable[ADJ] ซึ่งมีสิทธิออกเสียง, Syn. votable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vote(โวทฺ) n. การออกเสียง,การเลือกตั้ง,คะแนนเสียง,บัตรคะแนนเสียง,สิทธิการออกเสียง,จำนวนคะแนนเสียง,มติ vt.,vt. ออกเสียง,ลงคะแนนเสียง,เลือกตั้ง,ลงมติ,เสนอ
voteable(โว'ทะเบิล) adj. =votable
voter(โว'เทอะ) n. ผู้ลงคะแนนเสียง, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
absentee voteการลงคะแนนของผู้ไม่อยู่ (ทางไปรษณีย์) -absentee voter., n.
devote(ดิโวท') vt. อุทิศ,สละ,ใส่ใจ, Syn. dedicate
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine
devotee(เดฟ'วะที) n. ผู้มีใจศรัทธา,ผู้อุทิศตัวกับ,ผู้หมกมุ่นใน, Syn. admirer
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
popular voteคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิออกเสียง (ต่างจาก electoral vote ซึ่งเป็นคะแนนเสียงจากผู้แทน)

English-Thai: Nontri Dictionary
vote(vi,vt) ลงคะแนนเสียง,ลงมติ,เลือกตั้ง
voter(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง
devote(vt) มอบให้,อุทิศ,ยกให้,สละ
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
devotee(n) ผู้จงรักภักดี,ผู้อุทิศ,ผู้ศรัทธา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vote๑. การออกเสียงลงคะแนน๒. การลงมติ, การออกเสียงลงมติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vote๑. การออกเสียง, การออกเสียงลงคะแนน, การลงคะแนนเสียง๒. การลงมติ, มติ๓. คะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote by proxyออกเสียงลงมติโดยผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vote of censure; vote of no confidenceการลงมติไม่ไว้วางใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote of censure; vote of no confidenceการลงมติไม่ไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vote of confidenceการลงมติไว้วางใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote of confidenceการลงมติไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vote of no confidence; vote of censureการลงมติไม่ไว้วางใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote of no confidence; vote of censureการลงมติไม่ไว้วางใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vote, castingการออกเสียงชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- OK, that's another vote called for.- OK, that's another vote called for. 12 Angry Men (1957)
- I thought we might wanna vote by ballot.- ผมคิดว่าเราอาจต้องการโหวตโดยการลงคะแนนเสียง 12 Angry Men (1957)
- Let's vote on it.- Let's vote on it. 12 Angry Men (1957)
We can, well, discuss it first, then vote on it. That's, of course... that's one way.เราสามารถดีหารือเกี่ยวกับมันเป็นครั้งแรกแล้วลงคะแนนให้กับมัน ที่แน่นอน ... 12 Angry Men (1957)
And, well, we can vote on it right now.และดีที่เราสามารถลงคะแนนได้ในขณะนี้ 12 Angry Men (1957)
OK. Then I think that you know that we have a first-degree murder charge here, and if we vote the accused guilty, we've got to send him to the chair.ตกลง แล้วผมคิดว่าคุณรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายฆาตกรรมครั้งแรกองศาที่นี่ 12 Angry Men (1957)
There were eleven votes for guilty.มีสิบเอ็ดโหวตได้สำหรับความผิด 12 Angry Men (1957)
I want you eleven men to... vote by secret written ballot.ฉันต้องการให้คุณสิบเอ็ดคน ... โหวตโดยการลงคะแนนลับเขียน 12 Angry Men (1957)
I'll abstain. If there are eleven votes for guilty, I won't stand alone.ฉันจะงด หากมีคะแนนโหวตสิบเอ็ดสำหรับความผิดฉันจะไม่ยืนอยู่คนเดียว 12 Angry Men (1957)
But if anyone votes not guilty, we'll stay here and talk it out.แต่ถ้าทุกคนลงมติไม่ผิดเราจะอยู่ที่นี่และพูดมันออกมา 12 Angry Men (1957)
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ... 12 Angry Men (1957)
The vote is ten to two. I'm talking!การออกเสียงลงคะแนนเป็น 10-2 ผมพูด! 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
voteAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.
voteA majority voted against the bill.
voteAmerican women didn't have the right to vote.
voteAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
voteAnxious for a quick decision, the chairman called for a vote.
voteAre you old enough to vote?
voteAs he is already of age, he can vote.
voteAt best he'll get 1,000 votes.
voteEach man must cast a vote.
voteEr, well, I'd like to take a vote. Would people in favour of Mr Ogawa's proposition please raise their hands.
voteEveryone should exercise their right to vote.
voteFor whom will you vote for president?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือกตั้ง[V] vote, See also: cast one's vote, elect, opt, Syn. ลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง, ออกเสียง, เลือก, Example: พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 82 กำหนดให้เลือกตั้งเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งเดียวเท่านั้น, Thai definition: การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งในการทำหน้าที่แทนตนเอง
มีมติ[V] vote, See also: come to / reach the conclusion, resolve, Syn. ลงความเห็น, Example: ที่ประชุมก.ค. มีมติให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาแนวทางในการปรับอัตราเงินเดือนครู
ลงคะแนนเสียง[V] vote for, See also: elect, cast one's vote, ballot, opt, Syn. ลงคะแนน, โหวต, Example: ผู้ที่รับเงินเพื่อลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัคร เป็นพวกเห็นแก่เงิน, Thai definition: แสดงความเห็นโดยนับความเห็นของผู้ออกเสียงคนหนึ่งเป็นหนึ่งคะแนน
ออกเสียง[V] vote, See also: elect, choose, select, Syn. ลงคะแนน, Example: มีประชาชนจำนวนน้อยไปออกเสียงเลือกตั้ง, Thai definition: ลงคะแนนเสียง, ลงคะแนนเลือกตั้ง, ออกความเห็น
คะแนนเสียง[N] vote, See also: ballot, Example: ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของหัวคะแนนในการชักจูงให้ชาวบ้านลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครที่ตนสนับสนุนคือ การที่หัวคะแนนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน, Thai definition: ความเห็นที่ลงเป็นคะแนน, คะแนนจากผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียง
ลงคะแนน[V] vote, See also: elect, ballot, Example: ในการเลือกตั้ง ส.ข. ครั้งนี้ คนในชุมชนมาลงคะแนนแค่ร้อยละ 10 เท่านั้น
ลงบัตร[V] vote, See also: elect, ballot, Syn. ลงคะแนน
ลงมติ[V] vote, See also: cast one's vote, decide or determine by vote, Syn. โหวต, โหวตเสียง, ลงความเห็น, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบมาตรการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
โหวตเสียง[V] vote, See also: cast one's vote, elect, Syn. โหวต, ลงมติ, Example: ในรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดให้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีต้องโหวตเสียงกันอย่างเปิดเผยในสภาผู้แทนราษฎร
โหวต[V] vote, Syn. ลงมติ, ลงคะแนนเสียง, Example: เธอโหวตให้กับนักร้องคนนี้ทุกครั้ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long khanaēn) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper   FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
ใช้สิทธิเลือกตั้ง[v. exp.] (chai sitthi leūaktang) EN: exercise one's right of vote   FR: exercer son droit de vote
ได้รับการโหวตให้เป็น/อยู่[v. exp.] (dāirap kān wōt hai pen/yū) EN: be voted   FR: être élu ; être choisi
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee   FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo   FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
การลงคะแนนเสียง[n. exp.] (kān long khanaēnsīeng) EN: voting   FR: vote
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[xp] (kān samrūat khwām khithen jāk prachāchon thī phoeng longkhanaēn set sot-sot røn-røn) EN: exit poll   FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VOTE V OW1 T
VOTED V OW1 T AH0 D
VOTED V OW1 T IH0 D
VOTER V OW1 T ER0
VOTES V OW1 T S
VOTE'S V OW1 T S
VOTERS V OW1 T ER0 Z
VOTER'S V OW1 T ER0 Z
VOTERS' V OW1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vote (v) vˈout (v ou1 t)
voted (v) vˈoutɪd (v ou1 t i d)
voter (n) vˈoutər (v ou1 t @ r)
votes (v) vˈouts (v ou1 t s)
voters (n) vˈoutəz (v ou1 t @ z)
voteless (j) vˈoutləs (v ou1 t l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选民[xuǎn mín, ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ, / ] voter, #9,563 [Add to Longdo]
不信任投票[bù xìn rèn tóu piào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] vote of no-confidence [Add to Longdo]
得票[dé piào, ㄉㄜˊ ㄆㄧㄠˋ, ] vote-getting [Add to Longdo]
选民参加率[xuǎn mín cān jiā lǜ, ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄘㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄩˋ, / ] voter participation rate [Add to Longdo]
选民投票登记卡[xuǎn mín tóu piào dēng jì kǎ, ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄉㄥ ㄐㄧˋ ㄎㄚˇ, / ] voter registration card [Add to Longdo]
选民登记[xuǎn mín dēng jì, ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄥ ㄐㄧˋ, / ] voter registration [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstimmung {f}; Stimmabgabe {f} | Abstimmungen {pl} | neue Abstimmung {f} | namentliche Abstimmung | Abstimmung durch Zuruf | zur Abstimmung kommen | eine Abstimmung durchführenvote | votes | revote | roll-call vote | voice vote | to come to the vote | to take a vote; to hold a ballot [Add to Longdo]
Gegenstimme {f} | ohne Gegenstimmen angenommenvote against | carried unanimously [Add to Longdo]
Misstrauensvotum {n} | Misstrauensvoten {pl}vote of no confidence | votes of no confidence [Add to Longdo]
Stimmenfang {m}vote catching [Add to Longdo]
Stimmenkauf {m}; Stimmenkaufskandal {m}vote buying; vote rigging; vote buying scandal [Add to Longdo]
Vertrauensvotum {n} | Vertrauensvoten {pl}vote of confidence | votes of confidence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャスティングボート;キャスチングボート[, kyasuteingubo-to ; kyasuchingubo-to] (n) casting vote [Add to Longdo]
ストローボート[, sutoro-bo-to] (n) {comp} straw vote; straw ballot [Add to Longdo]
ローラー族[ローラーぞく, ro-ra-zoku] (n) people devoted to inline rollerskating [Add to Longdo]
愛好者[あいこうしゃ, aikousha] (n) enthusiast; fan; devotee; one who loves something [Add to Longdo]
愛妻家[あいさいか, aisaika] (n) devoted husband [Add to Longdo]
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted [Add to Longdo]
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P) [Add to Longdo]
一国一票[いっこくいっぴょう, ikkokuippyou] (n) one vote per nation [Add to Longdo]
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down [Add to Longdo]
一般投票[いっぱんとうひょう, ippantouhyou] (n) referendum; popular vote; plebiscite [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vote \Vote\, n. [L. votum a vow, wish, will, fr. vovere, votum,
   to vow: cf. F. vote. See {Vow}.]
   [1913 Webster]
   1. An ardent wish or desire; a vow; a prayer. [Obs.]
    --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   2. A wish, choice, or opinion, of a person or a body of
    persons, expressed in some received and authorized way;
    the expression of a wish, desire, will, preference, or
    choice, in regard to any measure proposed, in which the
    person voting has an interest in common with others,
    either in electing a person to office, or in passing laws,
    rules, regulations, etc.; suffrage.
    [1913 Webster]
 
   3. That by means of which will or preference is expressed in
    elections, or in deciding propositions; voice; a ballot; a
    ticket; as, a written vote.
    [1913 Webster]
 
       The freeman casting with unpurchased hand
       The vote that shakes the turrets of the land.
                          --Holmes.
    [1913 Webster]
 
   4. Expression of judgment or will by a majority; legal
    decision by some expression of the minds of a number; as,
    the vote was unanimous; a vote of confidence.
    [1913 Webster]
 
   5. Votes, collectively; as, the Tory vote; the labor vote.
    [1913 Webster]
 
   {Casting vote}, {Cumulative vote}, etc. See under {Casting},
    {Cumulative}, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vote \Vote\, v. i. [imp. & p. p. {Voted}; p. pr. & vb. n.
   {Voting}.] [Cf. F. voter.]
   To express or signify the mind, will, or preference, either
   viva voce, or by ballot, or by other authorized means, as in
   electing persons to office, in passing laws, regulations,
   etc., or in deciding on any proposition in which one has an
   interest with others.
   [1913 Webster]
 
      The vote for a duelist is to assist in the prostration
      of justice, and, indirectly, to encourage the crime.
                          --L. Beecher.
   [1913 Webster]
 
      To vote on large principles, to vote honestly, requires
      a great amount of information.      --F. W.
                          Robertson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vote \Vote\, v. t.
   1. To choose by suffrage; to elec?; as, to vote a candidate
    into office.
    [1913 Webster]
 
   2. To enact, establish, grant, determine, etc., by a formal
    vote; as, the legislature voted the resolution.
    [1913 Webster]
 
       Parliament voted them one hundred thousand pounds.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To declare by general opinion or common consent, as if by
    a vote; as, he was voted a bore. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. To condemn; to devote; to doom. [Obs.] --Glanvill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vote
   n 1: a choice that is made by counting the number of people in
      favor of each alternative; "there were only 17 votes in
      favor of the motion"; "they allowed just one vote per
      person" [syn: {vote}, {ballot}, {voting}, {balloting}]
   2: the opinion of a group as determined by voting; "they put the
     question to a vote"
   3: a legal right guaranteed by the 15th amendment to the US
     Constitution; guaranteed to women by the 19th amendment;
     "American women got the vote in 1920" [syn: {right to vote},
     {vote}, {suffrage}]
   4: a body of voters who have the same interests; "he failed to
     get the Black vote"
   5: the total number of voters who participated; "they are
     expecting a large vote" [syn: {vote}, {voter turnout}]
   v 1: express one's preference for a candidate or for a measure
      or resolution; cast a vote; "He voted for the motion";
      "None of the Democrats voted last night"
   2: express one's choice or preference by vote; "vote the
     Democratic ticket"
   3: express a choice or opinion; "I vote that we all go home";
     "She voted for going to the Chinese restaurant"
   4: be guided by in voting; "vote one's conscience"
   5: bring into existence or make available by vote; "They voted
     aid for the underdeveloped countries in Asia"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 vote /vɔt/ 
  vote

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top