Search result for

motto

(52 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motto-, *motto*
Possible hiragana form: もっと
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motto[N] ภาษิต, See also: คติ, คำขวัญ, หลักความประพฤติ, Syn. slogan, catchword

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
motto(มอท'โท) n. ภาษิตคำขวัญ,คติพจน์,คำพังเพย,หลักความประพฤติ pl.mottoes,mottos

English-Thai: Nontri Dictionary
motto(n) คติพจน์,ภาษิต,คำคม,คำขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mottoคติพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's my firm's motto.เป็นคติพจน์หลักของฉันเลย Adverse Events (2008)
That's my family's motto.นี่เป็นคติพจน์ของครอบครัวชั้น Baby and I (2008)
At the Zeta house, our new motto is, "Be who you are".ที่บ้านซีต้า เรามีภาษิตใหม่ว่า \"เป็นตัวของคุณเอง\" The House Bunny (2008)
What's the boy scout motto?คำขวัญของลูกเสือเขาว่าไงนะ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
That's my motto.เป็นคติของฉันเลย Julie & Julia (2009)
Fifty-fifty partners. That's our business motto.หมายความว่ายังไง พูดมาตรงๆเลย นั่นเป็นความประมาทของฉันหรือไง Down (2009)
Better safe than sorry. That's my motto.ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเสียใจทีหลัง นั่นคือสุภาษิตของฉัน Better Call Saul (2009)
Remember the power motto, girls.จำคำขวัญได้มั้ย สาวๆ Showmance (2009)
Is that the JSDF motto?คำขวัญกองกำลังป้องกันตัวเองเหรอ? Summer Wars (2009)
The motto of this class: carpe diem.คำขวัญของวิชานี้ Carpe Diem Introduction to Film (2009)
I guess we could, but you know my motto...ใช่ๆ - แต่พวกเธอรู้มั้ยคติประจำใจชั้นคืออะไร Would I Think of Suicide? (2009)
Their motto is "aut neca aut necatus eris."คำขวัญของพวกเขาคือ "aut neca aut necatus eris" Hell-O (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mottoHis motto is "Plain living and high thinking."
mottoYou mustn't carelessly believe the maker's motto.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คติประจำตัว[N] motto, See also: ways, principles, Syn. คติประจำตน, คติประจำใจ, Example: ผู้ที่ได้รับรางวัลเรียนดีมีคติประจำตนว่า จงมีความอดทนต่อความยากลำบากเพื่อความสำเร็จในชีวิต, Count unit: ข้อ, คติ, ประการ, Thai definition: หลักที่ยึดไว้เป็นเครื่องเตือนใจตนเอง
คติพจน์[N] motto, See also: maxim, Example: เธอเป็นคนมีคติพจน์ประจำใจอย่างยึดแน่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม, Thai definition: ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์สอนใจ
คำขวัญ[N] slogan, See also: motto, catchword, wishing speech, watchword, encouraging speech, Example: นายกรัฐมนตรีให้คำขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี, Thai definition: ถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำขวัญ[n.] (khamkhwan) EN: slogan ; motto ; catchword ; wishing speech ; watchword ; encouraging speech   FR: slogan [m] ; devise [f]
คติพจน์[n.] (khatiphot) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword   FR: devise [f] ; mot d'ordre [m]
คติประจำตัว[n. exp.] (khati prajamtūa) EN: motto ; ways ; principles   
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw   FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTTO    M AA1 T OW0
MOTTOS    M AA1 T OW0 Z
MOTTOLA    M OW0 T OW1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motto    (n) (m o1 t ou)
mottos    (n) (m o1 t ou z)
mottoes    (n) (m o1 t ou z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
最も[もっとも, mottomo] ที่สุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motto {n}; Devise {f}; Parole {f} | unter dem Motto; unter der Devisemotto | according to the motto [Add to Longdo]
Motto {n} | Mottos {pl}posy | posies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もっと[, motto] (adv) (on-mim) (some) more; even more; longer; further; (P) [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
シャモット煉瓦[シャモットれんが, shamotto renga] (n) chamotte brick [Add to Longdo]
ベルガモット[, berugamotto] (n) (1) bergamot (Citrus aurantium ssp. bergamia) (ita [Add to Longdo]
ベルモット[, berumotto] (n) vermouth (fre [Add to Longdo]
マーモット[, ma-motto] (n) (See モルモット) marmot [Add to Longdo]
モットー[, motto-] (n) motto; (P) [Add to Longdo]
モルモット[, morumotto] (n) (See マーモット) guinea pig (Cavia porcellus) (dut [Add to Longdo]
敬天愛人[けいてんあいじん, keiten'aijin] (exp) "Revere heaven, love people." (favorite motto of Saigo Takamori, 1827-1877) [Add to Longdo]
元結い;元結[もとゆい;もとい;もっとい, motoyui ; motoi ; mottoi] (n) (paper) cord for tying the hair [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
座右铭[zuò yòu míng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] motto, #30,509 [Add to Longdo]
铭言[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ, / ] motto; slogan [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
最も[もっとも, mottomo] hoechst, aeusserst, am_meisten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motto \Mot"to\, n.; pl. {Mottoes}. [It. motto a word, a saying,
   L. muttum a mutter, a grunt, cf. muttire, mutire, to mutter,
   mumble; prob. of imitative origin. Cf. {Mot} a word.]
   1. (Her.) A sentence, phrase, or word, forming part of an
    heraldic achievment.
    [1913 Webster]
 
   2. A sentence, phrase, or word, prefixed to an essay,
    discourse, chapter, canto, or the like, suggestive of its
    subject matter; a short, suggestive expression of a
    guiding principle; a maxim.
    [1913 Webster]
 
       It was the motto of a bishop eminent for his piety
       and good works, . . . "Serve God, and be cheerful."
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motto
   n 1: a favorite saying of a sect or political group [syn:
      {motto}, {slogan}, {catchword}, {shibboleth}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Motto /mɔtoː/ 
  motto; posy

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 motto /mɔto/
  motto

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top