Search result for

คำกล่าว

(49 entries)
(0.0617 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำกล่าว-, *คำกล่าว*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำกล่าว    [N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, Syn. คำพูด, คำบอกเล่า, Example: ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง, Count unit: คำ
คำกล่าวนำ    [N] introduction, Syn. บทกล่าวนำ, Thai definition: คำพูดนำขึ้นก่อนเนื้อหาหรือรายละเอียดอื่นๆ
คำกล่าวหา    [N] charge, See also: accusation, complaint, Example: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง
คำกล่าวขวัญ    [N] mention, See also: acknowledgment, citation, recognition, Syn. คำกล่าวขาน, Example: คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่, Thai definition: คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
คำกล่าวอ้าง    [N] allusion, See also: reference, Example: สิ่งที่เขาพูดมาเป็นคำกล่าวอ้างที่ยกมาสนับสนุนพรรคพวกของตัวเองทั้งสิ้น, Thai definition: คำอ้างถึงหรือระบุถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำกล่าวโทษน. การที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้น.
ข้อหาคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา หรือคำกล่าวหาเกี่ยวกับข้อโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลในทางแพ่ง.
ขอบคุณ, ขอบพระคุณคำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ขอบใจคำกล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย).
ช่างกระไรคำกล่าวติเตียน ตัดพ้อ หรือผิดหวัง เช่น เมียเจ้ารูปทองสิบสองหนัก ยศศักดิ์ปึ่งชาจะหาไหน พี่น้องพร้อมพรั่งช่างกระไร แต่จะยกมือไหว้ก็ไม่มี (สังข์ทอง), คำกล่าวแสดงความตื่นเต้น เช่น น้องเอ๋ยรูปร่างช่างกระไร นางในกรุงศรีไม่มีเทียม (ขุนช้างขุนแผน).
ถึงว่าคำกล่าวแสดงความคล้อยตาม เช่น คนหนึ่งพูดด้วยความแปลกใจว่า “ไม่นึกเลยว่าเขาจะเป็นคนเกะกะ” อีกคนหนึ่งก็คล้อยตามว่า “ถึงว่าซี”.
นั่นไง, นั่นปะไร, นั่นเป็นไรคำกล่าวแสดงว่าเหตุการณ์เป็นอย่างที่พูดไว้, (ปาก) คำแสดงการซ้ำเติม เช่น นั่นปะไร ว่าแล้วไม่เชื่อ.
พากย์คำกล่าวเรื่องราวเป็นทำนองเมื่อเวลาแสดงโขนหรือหนังใหญ่เป็นต้น, บทพากย์ ก็ว่า.
เมินเสียเถอะ, เมินเสียเถิดคำกล่าวอย่างตัดเยื่อใยไมตรี ไม่ให้มีความหวังอยู่เลย.
สำแดง ๓คำกล่าวประกอบชื่อผู้อื่นซึ่งปรากฏอยู่เฉพาะหน้า, เป็นสำนวนแปลบาลีเก่า ใช้ในที่ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสาวก เช่น สำแดงอานนท์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immaterial avermentคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spontaneous declarationคำกล่าวโดยไม่ทันคิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
คำกล่าวขวัญ[n.] (kham klāokhwan) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition   
คำกล่าวนำ[n.] (kham klāonam) EN: introduction   FR: introduction [f]
คำกล่าวปิดท้าย[n. exp.] (khamklāo pitthāi) EN: closing speech   
คำกล่าวหา[n.] (kham klāohā) EN: charge ; accusation ; complaint   FR: charge [f] ; accusation [f]
คำกล่าวอ้าง[n.] (kham klāo-āng) EN: allusion ; reference   FR: allusion [f] ; référence [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alibi    [N] คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ, Syn. proof of absence, defense, defense of being elsewhere
charge    [N] ข้อกล่าวหา, See also: คำกล่าวหา, Syn. aaccusation
cheers    [INT] คำกล่าวเมื่อชนแก้วกันหมายถึงขอให้มีสุขภาพดี, Syn. to your health
color    [N] ข้ออ้าง, See also: คำกล่าวอ้าง, Syn. pretext, excuse
colour    [N] ข้ออ้าง, See also: คำกล่าวอ้าง, Syn. pretext, excuse
good-by    [N] คำกล่าวอำลา, See also: ลาก่อน, Syn. adieu, bye-bye
goodbye    [N] คำกล่าวอำลา, See also: ลาก่อน, Syn. farewell, adieu, bye-bye, so long
good-bye    [N] คำกล่าวอำลา, See also: ลาก่อน, Syn. adieu, bye-bye
lie    [N] คำโกหก, See also: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ, Syn. falsification, prevarication, Ant. truth
eh up    [SL] คำกล่าวแสดงการทักทาย, See also: เฮลโล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debunk(ดิบังคฺ') vt. ขจัดหรือลบล้างคำกล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง,ทำลายชื่อเสียง, See also: debunker n. ดูdebunk
dictum(ดิค'ทัม) n. สุภาษิต,คำกล่าว,คำแถลง,ข้อคิดเห็นของผู้พิพากษา -pl. dicta,dictums
epigraphn. คำจารึก,คำศิลาจารึก,คำสลัก,คำแกะสลัก,คำกล่าวนำในหน้าแรก ๆ ของหนังสือ บท หรืออื่น ๆ
gigo(กิโก) ย่อมาจาก garbage in , garbage out พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า เข้าผิด ออกผิด แต่ถ้าแปลตามตัวจะได้ว่า ขยะเข้า ขยะออก เป็นคำกล่าวที่ใช้เตือนสติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า ถ้าใส่ข้อมูลที่ไร้คุณค่าลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องก็มิอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นมีค่าขึ้นมาได้เลย อีกนัยหนึ่ง เป็นการบอกให้นักคอมพิวเตอร์มือใหม่รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หาใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเนรมิตข้อมูลเลว ๆ ให้เป็นสารสนเทศ (information) ดี ๆ ได้ ถ้าใส่ขยะ (ข้อมูลเลว ๆ) เข้าไป ก็จะได้ขยะ (สารสนเทศเลว ๆ) ออกมา
saying(เซ'อิง) n. คำพูด,คำกล่าว,คำบอก,คำเล่าลือ,คติพจน์,สุภาษิต -Phr. (go without saying เชื่อมั่นในตนเองที่สุด), Syn. maxim

English-Thai: Nontri Dictionary
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
dedication(n) การอุทิศ,คำกล่าวอุทิศ
dictum(n) สุภาษิต,คำกล่าว,คำสั่ง
remark(n) คำกล่าว,คำพูด,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น
saying(n) สุภาษิต,คำพูด,คติพจน์,คำกล่าว,ภาษิต
statement(n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発言[はつげん, hatsugen] Thai: คำกล่าวสุนทรพจน์ English: speech

German-Thai: Longdo Dictionary
Angaben(n) |pl.| คำกล่าว
Rede(n) |die| คำกล่าว, สุนทรพจน์
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
Spruch(n) |der, pl. Sprüche| คำขวัญ, คติพจน์, คำกล่าว, สุภาษิตโบราณ, See also: das Sprichwort

Are you satisfied with the result?

Go to Top