Search result for

คำกล่าว

(61 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำกล่าว-, *คำกล่าว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำกล่าว[N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, Syn. คำพูด, คำบอกเล่า, Example: ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง, Count unit: คำ
คำกล่าวนำ[N] introduction, Syn. บทกล่าวนำ, Thai definition: คำพูดนำขึ้นก่อนเนื้อหาหรือรายละเอียดอื่นๆ
คำกล่าวหา[N] charge, See also: accusation, complaint, Example: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง
คำกล่าวขวัญ[N] mention, See also: acknowledgment, citation, recognition, Syn. คำกล่าวขาน, Example: คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่, Thai definition: คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
คำกล่าวอ้าง[N] allusion, See also: reference, Example: สิ่งที่เขาพูดมาเป็นคำกล่าวอ้างที่ยกมาสนับสนุนพรรคพวกของตัวเองทั้งสิ้น, Thai definition: คำอ้างถึงหรือระบุถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำกล่าวโทษน. การที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระทำความผิดอย่างหนึ่งขึ้น.
ข้อหาคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา หรือคำกล่าวหาเกี่ยวกับข้อโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลในทางแพ่ง.
ขอบคุณ, ขอบพระคุณคำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ขอบใจคำกล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย).
ช่างกระไรคำกล่าวติเตียน ตัดพ้อ หรือผิดหวัง เช่น เมียเจ้ารูปทองสิบสองหนัก ยศศักดิ์ปึ่งชาจะหาไหน พี่น้องพร้อมพรั่งช่างกระไร แต่จะยกมือไหว้ก็ไม่มี (สังข์ทอง), คำกล่าวแสดงความตื่นเต้น เช่น น้องเอ๋ยรูปร่างช่างกระไร นางในกรุงศรีไม่มีเทียม (ขุนช้างขุนแผน).
ถึงว่าคำกล่าวแสดงความคล้อยตาม เช่น คนหนึ่งพูดด้วยความแปลกใจว่า “ไม่นึกเลยว่าเขาจะเป็นคนเกะกะ” อีกคนหนึ่งก็คล้อยตามว่า “ถึงว่าซี”.
นั่นไง, นั่นปะไร, นั่นเป็นไรคำกล่าวแสดงว่าเหตุการณ์เป็นอย่างที่พูดไว้, (ปาก) คำแสดงการซ้ำเติม เช่น นั่นปะไร ว่าแล้วไม่เชื่อ.
พากย์คำกล่าวเรื่องราวเป็นทำนองเมื่อเวลาแสดงโขนหรือหนังใหญ่เป็นต้น, บทพากย์ ก็ว่า.
เมินเสียเถอะ, เมินเสียเถิดคำกล่าวอย่างตัดเยื่อใยไมตรี ไม่ให้มีความหวังอยู่เลย.
สำแดง ๓คำกล่าวประกอบชื่อผู้อื่นซึ่งปรากฏอยู่เฉพาะหน้า, เป็นสำนวนแปลบาลีเก่า ใช้ในที่ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสาวก เช่น สำแดงอานนท์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immaterial avermentคำกล่าวอ้างที่ไม่เป็นสาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spontaneous declarationคำกล่าวโดยไม่ทันคิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you know the saying:แต่คุณก็รู้ถึงคำกล่าวที่ว่า: The Curious Case of Benjamin Button (2008)
There's a saying:มีคำกล่าวว่า Kung Fu Panda (2008)
Hannah, I think it's important... to dig deep her for the vows... and tell the Reverend all you know about Colin.ฮานา ผมคิดว่า มันสำคัญ ที่จะเจาะเรื่องเธอ ไปใช้กับคำกล่าวปฏิญาณ และบอกหลวงพ่อ ทั้งหมดที่รู้เกี่ยวกับ คอลลิน Made of Honor (2008)
There was no apology.ไม่มีคำกล่าวขอโทษ Frost/Nixon (2008)
I think I wrote a pretty good speech.คิดว่าคำกล่าวเปิดที่เขียนไว้คงไม่พลาด Loyal and True (2008)
I think we let her off easy financially, provided she admits that she had no basis for her accusations.เสนอเงินให้เธอ ทำให้ดูเหมือนว่าเธอยอมรับว่าคำกล่าวหาเธอไม่มีมูล A Pretty Girl in a Leotard (2009)
You know they say "He who seeks revenge should remember to dig two graves".มีคำกล่าวที่ว่า "คนที่คิดจะแก้แค้น อย่าลืมที่จะขุดหลุมไว้2หลุม" Zombieland (2009)
It's a nice touch.นั่นเป็นคำกล่าวที่ดี Up in the Air (2009)
And now there is a saying, if you do not have Shinhwa School on your resume, don't even bother applying.และตอนนี้ มีคำกล่าวว่า ถ้าคุณไม่ได้จบจากโรงเรียนชินหวาหละก็ ใบประวัติของคุณจะไม่ได้รับการพิจารณา Episode #1.1 (2009)
Russell and his famous toasts. (Russell chuckles)รัสเซล กับคำกล่าวอวยพร Ballad (2009)
Oh, I am offended by that accusation.ฉันไม่ยอมรับคำกล่าวหา Vitamin D (2009)
"in response to claims that the inhabitants suffered a mass loss of consciousness."เพื่อตรวจสอบ ตามคำกล่าวอ้าง ที่ว่าประชาชนในท้องถิ่น ทุกข์ทรมานจากสิ้นหมดสติ 137 Sekunden (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
คำกล่าวขวัญ[n.] (kham klāokhwan) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition   
คำกล่าวนำ[n.] (kham klāonam) EN: introduction   FR: introduction [f]
คำกล่าวปิดท้าย[n. exp.] (khamklāo pitthāi) EN: closing speech   
คำกล่าวหา[n.] (kham klāohā) EN: charge ; accusation ; complaint   FR: charge [f] ; accusation [f]
คำกล่าวอ้าง[n.] (kham klāo-āng) EN: allusion ; reference   FR: allusion [f] ; référence [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alibi[N] คำกล่าวอ้างที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าได้อยู่ที่อื่นขณะเกิดเหตุ, Syn. proof of absence, defense, defense of being elsewhere
charge[N] ข้อกล่าวหา, See also: คำกล่าวหา, Syn. aaccusation
cheers[INT] คำกล่าวเมื่อชนแก้วกันหมายถึงขอให้มีสุขภาพดี, Syn. to your health
color[N] ข้ออ้าง, See also: คำกล่าวอ้าง, Syn. pretext, excuse
colour[N] ข้ออ้าง, See also: คำกล่าวอ้าง, Syn. pretext, excuse
good-by[N] คำกล่าวอำลา, See also: ลาก่อน, Syn. adieu, bye-bye
goodbye[N] คำกล่าวอำลา, See also: ลาก่อน, Syn. farewell, adieu, bye-bye, so long
good-bye[N] คำกล่าวอำลา, See also: ลาก่อน, Syn. adieu, bye-bye
lie[N] คำโกหก, See also: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ, Syn. falsification, prevarication, Ant. truth
eh up[SL] คำกล่าวแสดงการทักทาย, See also: เฮลโล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debunk(ดิบังคฺ') vt. ขจัดหรือลบล้างคำกล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง,ทำลายชื่อเสียง, See also: debunker n. ดูdebunk
dictum(ดิค'ทัม) n. สุภาษิต,คำกล่าว,คำแถลง,ข้อคิดเห็นของผู้พิพากษา -pl. dicta,dictums
epigraphn. คำจารึก,คำศิลาจารึก,คำสลัก,คำแกะสลัก,คำกล่าวนำในหน้าแรก ๆ ของหนังสือ บท หรืออื่น ๆ
gigo(กิโก) ย่อมาจาก garbage in , garbage out พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแปลว่า เข้าผิด ออกผิด แต่ถ้าแปลตามตัวจะได้ว่า ขยะเข้า ขยะออก เป็นคำกล่าวที่ใช้เตือนสติผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่า ถ้าใส่ข้อมูลที่ไร้คุณค่าลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องก็มิอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นมีค่าขึ้นมาได้เลย อีกนัยหนึ่ง เป็นการบอกให้นักคอมพิวเตอร์มือใหม่รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หาใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่จะเนรมิตข้อมูลเลว ๆ ให้เป็นสารสนเทศ (information) ดี ๆ ได้ ถ้าใส่ขยะ (ข้อมูลเลว ๆ) เข้าไป ก็จะได้ขยะ (สารสนเทศเลว ๆ) ออกมา
saying(เซ'อิง) n. คำพูด,คำกล่าว,คำบอก,คำเล่าลือ,คติพจน์,สุภาษิต -Phr. (go without saying เชื่อมั่นในตนเองที่สุด), Syn. maxim

English-Thai: Nontri Dictionary
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
dedication(n) การอุทิศ,คำกล่าวอุทิศ
dictum(n) สุภาษิต,คำกล่าว,คำสั่ง
remark(n) คำกล่าว,คำพูด,ข้อสังเกต,ข้อคิดเห็น
saying(n) สุภาษิต,คำพูด,คติพจน์,คำกล่าว,ภาษิต
statement(n) คำกล่าว,การบอกเล่า,รายงาน,คำแถลง,การบรรยาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発言[はつげん, hatsugen] Thai: คำกล่าวสุนทรพจน์ English: speech

German-Thai: Longdo Dictionary
Angaben(n) |pl.| คำกล่าว
Rede(n) |die| คำกล่าว, สุนทรพจน์
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
Spruch(n) |der, pl. Sprüche| คำขวัญ, คติพจน์, คำกล่าว, สุภาษิตโบราณ, See also: das Sprichwort

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top