ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hearsay

HH IY1 R S EY2   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hearsay-, *hearsay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hearsay[N] คำบอกเล่า, See also: เรื่องที่ได้ยินมาจากคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hearsay(เฮีย'เซ) n. ข่าวลือ,เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา, Syn. report,rumour

English-Thai: Nontri Dictionary
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hearsay evidenceพยานบอกเล่า [ดู eye witness ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Am I really to be judged on hearsay from a boy?ฝ่าบาท นี่กระหม่อมต้องถูกตัดสินโดยเพียงคำพูดของเด็กหนุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้นหรือ? Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hearsayI know it by hearsay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำครหา[N] rumor, See also: hearsay, gossip, Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา, Example: กระบวนการสรรหาผู้สมัครของพรรคทำให้มีคำครหากันว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกกันเกิดขึ้น
คำกล่าว[N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, Syn. คำพูด, คำบอกเล่า, Example: ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง, Count unit: คำ
คำบอกเล่า[N] saying, See also: hearsay, report, rumor, account, Example: สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เป็นการเตือนว่าอย่าเชื่อคำบอกเล่าจนกว่าจะดูให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเอง, Thai definition: ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการที่ได้มาจากการพูดที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
คำเล่าลือ[N] rumor, See also: hearsay, report, Example: อาหารร้านนี้รสชาติอร่อยสมกับคำเล่าลือจริงๆ
คำปรารภ[N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, mention, Syn. คำกล่าว, Example: ผมมักจะได้ยินคำปรารภว่า ครูควรจะสอนภาษาไทยธุรกิจแทนภาษาไทยธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
คำบอกเล่า[n.] (khambøklao) EN: saying ; hearsay ; report ; rumor ; account   
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
พยานบอกเล่า[n. exp.] (phayān bøk lāo) EN: oral evidence ; hearsay witness   FR: témoignage verbal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARSAY HH IY1 R S EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearsay (n) hˈɪəʳsɛɪ (h i@1 s ei)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörensagen {n} | vom Hörensagen wissenhearsay | to know from hearsay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
[うわさ, uwasa] (n,vs,adj-no) rumour; rumor; report; hearsay; gossip; common talk; (P) [Add to Longdo]
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay [Add to Longdo]
街談巷語[がいだんこうご, gaidankougo] (n) street gossips and idle rumors; hearsay [Add to Longdo]
言伝;言伝て[ことづて, kotodute] (n) (oral) message; declaration; hearsay; rumour; rumor [Add to Longdo]
耳学問[みみがくもん, mimigakumon] (n) pick-up knowledge; second-hand knowledge; hearsay [Add to Longdo]
人伝;人づて[ひとづて, hitodute] (n) hearsay; message [Add to Longdo]
伝え聞く[つたえきく, tsutaekiku] (v5k,vt) to learn by hearsay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearsay \Hear"say`\ (h[=e]r"s[=a]`), n.
   Report; rumor; fame; common talk; something heard from
   another.
   [1913 Webster]
 
      Much of the obloquy that has so long rested on the
      memory of our great national poet originated in
      frivolous hearsays of his life and conversation.
                          --Prof.
                          Wilson.
   [1913 Webster]
 
   {Hearsay evidence} (Law), that species of testimony which
    consists in a narration by one person of matters told him
    by another. It is, with a few exceptions, inadmissible as
    testimony. --Abbott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearsay
   adj 1: heard through another rather than directly; "hearsay
       information"
   n 1: gossip (usually a mixture of truth and untruth) passed
      around by word of mouth [syn: {rumor}, {rumour}, {hearsay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top