Search result for

hearsay

(41 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hearsay-, *hearsay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hearsay[N] คำบอกเล่า, See also: เรื่องที่ได้ยินมาจากคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hearsay(เฮีย'เซ) n. ข่าวลือ,เรื่องที่ได้ยินได้ฟังมา, Syn. report,rumour

English-Thai: Nontri Dictionary
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hearsay evidenceพยานบอกเล่า [ดู eye witness ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From next year's class, but we don't take anything on hearsay.แต่พกวเราไม่เชื่ออะไรจากที่ได้ยินมา New Haven Can Wait (2008)
Am I really to be judged on hearsay from a boy?ฝ่าบาท นี่กระหม่อมต้องถูกตัดสินโดยเพียงคำพูดของเด็กหนุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้นหรือ? Valiant (2008)
BASED ON NOTHING BUT HEARSAY. NOT TRUE.กลายเป็นศัตรูกับเขาได้อย่างไร เพราะข่าวลือล้วน ๆ เลย House on Fire (2009)
Hey, hey, you know, speeding, maybe, but everything else is just hearsay.เฮ้ๆๆ นายก็รู้ ขับรถซิ่ง อาจจะใช่ แต่อย่างอื่นเป็นเเค่ขี้ปากคนอื่นพูดมาอีกที Lochan Mor (2010)
In fact, this is all based on hearsay,ที่จริง เรื่องทั้งหมดนี้มาจากข่าวลือ Interpretive Dance (2010)
So right now, anything says means nothing. It's inadmissible. Hearsay.งั้นในตอนนี้ คำพูดไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้น มันไม่สามารถจะยอมรับได้ Episode #1.4 (2010)
Hearsay. Slander if you're not careful.ข่าวลือ ปรักปรำ ระวังปากหน่อย 25 to Life (2010)
Now, I don't know if he, uh, shared any of these notions with you, but, uh... but I would never want you to be swayed by hearsay.ตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าเขาได้... บอกเรื่องแนวคิดนั้นกับคุณรึเปล่า แต่... Us or Them (2011)
What... this is just hearsay.นี่เป็นแค่คำกล่าวหานะ The Long Way Down Job (2011)
Nothing. It's hearsay.ไม่เลยทั้งสิ้น มันคือคำบอกเล่า Buried (2013)
Profiles aren't evidence; they're opinion. This is hearsay.การวิเคราะห์ไม่ถือเป็นหลักฐาน เป็นแค่ความเห็น ถือเป็นคำบอกเล่า Hassun (2014)
- Hearsay! Briefcase!- มีความผิด Ted 2 (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hearsayI know it by hearsay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำครหา[N] rumor, See also: hearsay, gossip, Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา, Example: กระบวนการสรรหาผู้สมัครของพรรคทำให้มีคำครหากันว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกกันเกิดขึ้น
คำกล่าว[N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, Syn. คำพูด, คำบอกเล่า, Example: ปัญหาของเด็กในวัยรุ่นยังพอมีทางปรับปรุงแก้ไขได้เข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก นี่เอง, Count unit: คำ
คำบอกเล่า[N] saying, See also: hearsay, report, rumor, account, Example: สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เป็นการเตือนว่าอย่าเชื่อคำบอกเล่าจนกว่าจะดูให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเอง, Thai definition: ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการที่ได้มาจากการพูดที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
คำเล่าลือ[N] rumor, See also: hearsay, report, Example: อาหารร้านนี้รสชาติอร่อยสมกับคำเล่าลือจริงๆ
คำปรารภ[N] saying, See also: hearsay, speaking, speech, remarks, words, utterance, mention, Syn. คำกล่าว, Example: ผมมักจะได้ยินคำปรารภว่า ครูควรจะสอนภาษาไทยธุรกิจแทนภาษาไทยธรรมดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
คำบอกเล่า[n.] (khambøklao) EN: saying ; hearsay ; report ; rumor ; account   
คำกล่าว[n.] (khamklāo) EN: saying ; hearsay ; speaking ; speech ; remarks ; words ; utterance   FR: paroles [fpl] ; dires [mpl] ; mots [mpl]
พยานบอกเล่า[n. exp.] (phayān bøk lāo) EN: oral evidence ; hearsay witness   FR: témoignage verbal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARSAY    HH IH1 R S EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearsay    (n) (h i@1 s ei)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörensagen {n} | vom Hörensagen wissenhearsay | to know from hearsay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
[うわさ, uwasa] (n,vs,adj-no) rumour; rumor; report; hearsay; gossip; common talk; (P) [Add to Longdo]
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay [Add to Longdo]
街談巷語[がいだんこうご, gaidankougo] (n) street gossips and idle rumors; hearsay [Add to Longdo]
言伝;言伝て[ことづて, kotodute] (n) (oral) message; declaration; hearsay; rumour; rumor [Add to Longdo]
耳学問[みみがくもん, mimigakumon] (n) pick-up knowledge; second-hand knowledge; hearsay [Add to Longdo]
人伝;人づて[ひとづて, hitodute] (n) hearsay; message [Add to Longdo]
伝え聞く[つたえきく, tsutaekiku] (v5k,vt) to learn by hearsay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearsay \Hear"say`\ (h[=e]r"s[=a]`), n.
   Report; rumor; fame; common talk; something heard from
   another.
   [1913 Webster]
 
      Much of the obloquy that has so long rested on the
      memory of our great national poet originated in
      frivolous hearsays of his life and conversation.
                          --Prof.
                          Wilson.
   [1913 Webster]
 
   {Hearsay evidence} (Law), that species of testimony which
    consists in a narration by one person of matters told him
    by another. It is, with a few exceptions, inadmissible as
    testimony. --Abbott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearsay
   adj 1: heard through another rather than directly; "hearsay
       information"
   n 1: gossip (usually a mixture of truth and untruth) passed
      around by word of mouth [syn: {rumor}, {rumour}, {hearsay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top