ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extrude

IH0 K S T R UW1 D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extrude-, *extrude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extrude[VT] ผลักออกมา, See also: ดันออกมา, Syn. eject, expel, force out
extrude[VI] โผล่ออกมา, See also: โผล่, Syn. eject, expel, force out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extrude(อิคซฺทรูด') vt. ผลักออก,ดันออก,ขับไล่,โผล่ออก,พ่นออก, See also: extruder n. extrusible,extrusile adj. extrusion n., Syn. thrust out

English-Thai: Nontri Dictionary
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extruded electrodeลวดเชื่อมหุ้มแบบอัดรีด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extrudedแบบชิ้นเดียว [การแพทย์]
Extruderเครื่องอัดผ่านดาย คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับขึ้นรูปยางที่อาศัยการอัดยางผ่านดาย (die) ที่มีรูปร่างต่างๆ ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่องประกอบด้วยกระบอกที่ให้ความร้อนได้ และมีสกรูหมุนอยู่ภายใน เมื่อใส่ยางคอมพาวด์เข้าไป สกรูจะทำหน้าที่บดยางและอัดยางให้ไหลออกผ่านดาย ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยางที่ขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคนี้ได้แก่ ท่อยาง ยางหุ้มสายเคเบิ้ล ยางขอบกระจก และยางรัดของ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, her audacity, which borders on defiance, and her works of art, which actually seem to extrude from her subconscient mind.I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, Loyal and True (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องอัดเม็ด[n. exp.] (khreūang at met) EN: pellet mill ; pellet extruder   
หน้าแว่น[n.] (nāwaen) EN: vermicelli extruder   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRUDE IH0 K S T R UW1 D
EXTRUDED IH0 K S T R UW1 D AH0 D
EXTRUDES IH0 K S T R UW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extrude (v) ˈɪkstrˈuːd (i1 k s t r uu1 d)
extruded (v) ˈɪkstrˈuːdɪd (i1 k s t r uu1 d i d)
extrudes (v) ˈɪkstrˈuːdz (i1 k s t r uu1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Extruder {m}extruder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押出業者[おしだしぎょうしゃ, oshidashigyousha] (n) extruder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extrude \Ex*trude"\, v. t. [imp. & p. p. {Extruded}; p. pr. &
   vb. n. {Extruding}.] [L. extrudere, extrusum; ex out +
   trudere to thrust, akin to E. threat. See {Threat}.]
   1. To thrust out; to force, press, or push out; to expel; to
    drive off or away. "Parentheses thrown into notes or
    extruded to the margin." --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metallurgy) To shape or form by forcing metal heated to a
    semi-plastic condition through dies by the use of
    hydraulic power; as, extruded metal, extruded rods,
    extruded shapes.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extrude
   v 1: form or shape by forcing through an opening; "extrude
      steel" [syn: {extrude}, {squeeze out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top