Search result for

crude

(96 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crude-, *crude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crude[ADJ] คร่าวๆ, See also: ประมาณ, หยาบ
crude[ADJ] ดิบ, See also: ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด, Syn. raw, rare
crude[ADJ] ที่ไม่มีการพัฒนา
crude[N] น้ำมันดิบ, Syn. crude oil
crude[ADJ] หยาบคาย
crudely[ADV] อย่างคร่าวๆ, See also: อย่างหยาบๆ, Syn. roughly
crudely[ADV] อย่างดิบ, See also: อย่างที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการใด
crudely[ADV] อย่างไม่พัฒนา
crudely[ADV] อย่างหยาบคาย, Syn. rudely
crude oil[N] น้ำมันดิบ, Syn. crude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
crude oilน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
crude petroleumน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
recrudesce(รีครูเดส') vi. ระบาดขึ้นอีก,ปะทุขึ้นอีก, See also: recrudescence n. recrudescency n. recrudescent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crude birth rateอัตราเกิดอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude dataข้อมูลอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude death rateอัตราตายอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude divorce rateอัตราหย่าอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude drugยาดิบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crude fibreกากใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crude marriage rateอัตราสมรสอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude oilน้ำมันดิบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crude rateอัตราอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crude rate of natural increaseอัตราเพิ่มตามธรรมชาติอย่างหยาบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crude Basket Methodราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก, ราคาซื้อขายน้ำมันดิบโดยใช้วิธีอิงราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันหลายๆชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oilน้ำมันดิบ
น้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่ง หลังจากที่แยกเอาก๊าซที่ปนอยู่ออกแล้ว และส่งเข้ากระบวนการกลั่นต่อไป [ปิโตรเลี่ยม]
Crude Oil น้ำมันดิบ
ปิโตรเลียมในสภาพเหลวตามธรรมชาติ ซึ่งได้จากบ่อน้ำมัน หรือได้ ผ่านเครื่องแยกก๊าซออกไปแล้ว แต่ยังมิได้ทำให้บริสุทธิ์หรือยังมิได้ นำไปกลั่นแยกออกตามลำดับขั้น [สิ่งแวดล้อม]
Crude Oilน้ำมันดิบ,น้ำมันขี้โล้ [การแพทย์]
crude oilน้ำมันดิบ, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันเป็นของเหลวค่อนข้างเหนียวมีสีน้ำตาลไหม้หรือดำ  เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ ทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนับล้านปี เมื่อนำมากลั่นลำดับส่วนจะได้แก๊สน้ำมันชนิดต่าง ๆ และแอสฟัลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crude Techniqueวิธีหยาบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think much of your crude scribblings, old man.ข้าว่าตัวหนังสือห่วยแตกของแก มันไม่น่าสนใจเท่าไหร่หรอก ไอ้แก่เอ๊ย Inkheart (2008)
Well, you are my crude scribblings, Magpie so I'd be careful what I scrumple up if I were you.แกเองก็มาจากตัวหนังสือห่วยแตก ของฉันเหมือนกัน ยายนก ถ้าฉันเป็นแก ฉันคงจะระวังปากตัวเอง ให้มากกว่านี้หน่อย Inkheart (2008)
Calculating by the rise in intensity of reports of incidents within the affected area, one can guess at a crude timetable.คำนวนจากการเพิ่มขึ้นของ ความรุนแรงของการรายงานเหตุการณ์ ในพื้นที่ที่ถูกกระทบ เราเดาตารางเวลาคร่าวๆ ได้ The Happening (2008)
Must you be so crude?คุณต้องทำตัวไม่มีกาละเทศะด้วยเหรอ Marry Me a Little (2009)
The method by which I brought you over here was crude, and I'm sorry for that, but there were people who were trying to prevent our meeting.วิธีการที่ผมนำพาคุณ มาที่นี่มันดูหยาบไป และผมเสียใจสำหรับเรื่องนั่น แต่มีคนจำนวนหนึ่ง คอยขัดขวางการพบปะของเรา Momentum Deferred (2009)
Ok, so he was crude with the first victim,โอเค งั้นเขาทำอย่างหยาบ ๆ กับเหยื่อรายแรก The Eyes Have It (2009)
I would simply put it back, but I would never subject you to a process so crude.ผมจะได้นำมันกลับไป แต่ไม่อยากใช้คุณเป็นตัวทดลอง ในกระบวนการอย่างหยาบๆ Grey Matters (2009)
- I don't want an extra bathroom. Or a tuna... crude. I just want my house back.ผมไม่อยากได้ห้องน้ำเพิ่ม หรือทูน่า ครูด ผมอยากได้บ้านผม Theatricality (2010)
She said it's crude. You can't even order anything from it.เธอบอกว่ามันทำอย่างหยาบๆ คุณสั่งสินค้าอะไรจากมันไม่ได้เลย The Internet Is Forever (2010)
I got them to the point where they could produce, crudely, the raw materials we need to open up the portal.ผมช่วยพวกเขาไปถึงจุดที่พวกเขาผลิต วัตถุดิบที่เราต้องการ เพื่อเปิดประตูมิติ I Know Who You Are (2010)
You've seen a few examples of the crude stimuli, when we apply magnetic Fields. But what about natural stimuli?เหล่านี้เป็นเหตุการณ์สั้น ๆ ที่มี ผลกระทบที่มีประสิทธิภาพในคน Is There a Creator? (2010)
I didn't think you would stoop to such crude manipulation.ฉันไม่คิดว่าคุณจะยอมก้มหัวให้กับการจัดการอย่างลวกๆ Red Sky at Night (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crudeCrude oil has been falling in price.
crudeCrude persuasion is to persistently egg someone on.
crudeGet your crude cop hand away from me!
crudeHis crude jokes made Jane angry.
crudeIt is only recently that crude oil has come to be used to make chemical products.
crudeI was offended by her crude manners.
crudeThe method was crude but very effective.
crudeThis figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil.
crudeThis is a crude material imported from Malaysia.
crudeWhen refined, crude oil yields many products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหยาบ[N] roughness, See also: crudeness, rudeness, Example: ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย, Thai definition: ความไม่ละเอียด
ตึงตัง[ADJ] impolite, See also: crude and impetuous, rash, impertinent, rude, bad-mannered, Example: เขาเคยเป็นคนสุภาพอ่อนโยน แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนหยาบคายตึงตัง, Thai definition: กิริยามารยาทซุ่มซ่าม ไม่เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลือหยาบ[n. exp.] (kleūa yāp) EN: unrefined salt ; crude salt   FR: gros sel [m]
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: harsh ; stiff ; rough ; coarse ; crude   FR: résistant ; coriace
น้ำมันดิบ[n. exp.] (nāmman dip) EN: crude ; crude oil   FR: pétrole brut [m] ; brut [m]
ถ่อย[adj.] (thǿi) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked   FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUDE    K R UW1 D
CRUDES    K R UW1 D Z
CRUDE'S    K R UW1 D Z
CRUDELE    K R UW1 D AH0 L
CRUDELY    K R UW1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crude    (j) (k r uu1 d)
cruder    (j) (k r uu1 d @ r)
crudely    (a) (k r uu1 d l ii)
crudest    (j) (k r uu1 d i s t)
crudeness    (n) (k r uu1 d n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rohgas {n}crude gas [Add to Longdo]
Rohöl {n}; Erdöl {n}crude oil [Add to Longdo]
Rohstahl {m}crude steel [Add to Longdo]
Rohzucker {m}crude sugar [Add to Longdo]
Tankschiff {n}crude oil vessel [Add to Longdo]
ungehobelt; grob {adj} | ungehobelter | am ungehobeltestencrude | cruder | crudest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
スポット原油[スポットげんゆ, supotto genyu] (n) spot (marketed) crude oil [Add to Longdo]
ハイサルファ[, haisarufa] (n) high-sulfur (crude oil); high-sulphur [Add to Longdo]
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating [Add to Longdo]
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner [Add to Longdo]
軽質油[けいしつゆ, keishitsuyu] (n) light crude oil [Add to Longdo]
原油[げんゆ, genyu] (n) crude oil; (P) [Add to Longdo]
原油価格[げんゆかかく, genyukakaku] (n) crude oil price [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原油[yuán yóu, ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ, ] crude oil, #3,493 [Add to Longdo]
粗糙[cū cāo, ㄘㄨ ㄘㄠ, ] crude; gruff; rough, #10,277 [Add to Longdo]
粗鲁[cū lǔ, ㄘㄨ ㄌㄨˇ, / ] crude; coarse; rough, #25,821 [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] crude saltpeter, #53,783 [Add to Longdo]
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, / ] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works., #59,186 [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, ] crude bamboo mat, #675,257 [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, ] crude bamboo mat, #691,925 [Add to Longdo]
髝髞[láo sào, ㄌㄠˊ ㄙㄠˋ, ] crude and irascible (temperament); tall appearance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crude \Crude\ (kr[udd]d), a. [Compar. {Cruder} (-[~e]r); superl.
   {Crudest}.] [L. crudus raw; akin to cruor blood (which flows
   from a wound). See {Raw}, and cf. {Cruel}.]
   1. In its natural state; not cooked or prepared by fire or
    heat; undressed; not altered, refined, or prepared for use
    by any artificial process; raw; as, crude flesh. "Common
    crude salt." --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       Molding to its will each successive deposit of the
       crude materials.           --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Unripe; not mature or perfect; immature.
    [1913 Webster]
 
       I come to pluck your berries harsh and crude.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not reduced to order or form; unfinished; not arranged or
    prepared; ill-considered; immature. "Crude projects."
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Crude, undigested masses of suggestion, furnishing
       rather raw materials for composition. --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
       The originals of Nature in their crude
       Conception.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Undigested; unconcocted; not brought into a form to give
    nourishment. "Crude and inconcoct." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. Having, or displaying, superficial and undigested
    knowledge; without culture or profundity; as, a crude
    reasoner.
    [1913 Webster]
 
   6. (Paint.) Harsh and offensive, as a color; tawdry or in bad
    taste, as a combination of colors, or any design or work
    of art.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crude
   adj 1: not carefully or expertly made; "managed to make a crude
       splint"; "a crude cabin of logs with bark still on them";
       "rough carpentry" [syn: {crude}, {rough}]
   2: conspicuously and tastelessly indecent; "coarse language"; "a
     crude joke"; "crude behavior"; "an earthy sense of humor"; "a
     revoltingly gross expletive"; "a vulgar gesture"; "full of
     language so vulgar it should have been edited" [syn: {crude},
     {earthy}, {gross}, {vulgar}]
   3: not refined or processed; "unrefined ore"; "crude oil" [syn:
     {unrefined}, {unprocessed}, {crude}] [ant: {processed},
     {refined}]
   4: belonging to an early stage of technical development;
     characterized by simplicity and (often) crudeness; "the crude
     weapons and rude agricultural implements of early man";
     "primitive movies of the 1890s"; "primitive living conditions
     in the Appalachian mountains" [syn: {crude}, {primitive},
     {rude}]
   5: devoid of any qualifications or disguise or adornment; "the
     blunt truth"; "the crude facts"; "facing the stark reality of
     the deadline" [syn: {blunt}, {crude(a)}, {stark(a)}]
   6: not processed or subjected to analysis; "raw data"; "the raw
     cost of production"; "only the crude vital statistics" [syn:
     {crude}, {raw}]
   n 1: a dark oil consisting mainly of hydrocarbons [syn:
      {petroleum}, {crude oil}, {crude}, {rock oil}, {fossil
      oil}, {oil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top