ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obtrude

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obtrude-, *obtrude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obtrude(vt) เข้าไปยุ่ง, See also: แส่, สอด, Syn. thrust
obtrude(vi) เข้าไปยุ่ง, See also: แส่, สอด, Syn. shove

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obtrude(อับทรูด') v. บุกรุก, รุกล้ำ, ดัน, พุ่งออก, เสือกยื่น, โผล่, แลบ, ดันทุรัง, ถลัน., See also: obtruder n. obtrusion n., Syn. encroach

English-Thai: Nontri Dictionary
obtrude(vt) ยุ่ง, เสนอหน้า, เสือก, ถลัน, บุกรุก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obtrudeDo not obtrude upon her sorrow.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
obtrude
obtrudes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obtrude
obtruded
obtrudes

Japanese-English: EDICT Dictionary
出過ぎる[ですぎる, desugiru] (v1, vi) to project or protrude too much; to be too forward; to obtrude [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obtrude \Ob*trude"\, v. t. [imp. & p. p. {Obtruded}, p. pr. &
   vb. n. {Obtruding}.] [L. obtrudere, obtrusum; ob (see {Ob-})
   + trudere to thrust. See {Threat}.]
   1. To thrust impertinently; to present to a person without
    warrant or solicitation; as, to obtrude one's self upon a
    company; to obtrude one's opinion on another.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The objects of our senses obtrude their particular
       ideas upon our minds, whether we will or no. --Lock.
    [1913 Webster]
 
   2. To offer with unreasonable importunity; to urge unduly or
    against the will. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obtrude \Ob*trude"\, v. i.
   To thrust one's self upon a company or upon attention; to
   intrude.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To {Obtrude}, {Intrude}.
 
   Usage: To intrude is to thrust one's self into a place,
      society, etc., without right, or uninvited; to obtrude
      is to force one's self, remarks, opinions, etc., into
      society or upon persons with whom one has no such
      intimacy as to justify such boldness.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obtrude
   v 1: push to thrust outward [syn: {push out}, {obtrude}, {thrust
      out}]
   2: thrust oneself in as if by force; "The colors don't intrude
     on the viewer" [syn: {intrude}, {obtrude}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top