ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intruder

IH2 N T R UW1 D ER0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intruder-, *intruder*
English-Thai: Nontri Dictionary
intruder(n) ผู้บุกรุก,ผู้ก้าวร้าว,ผู้ก้าวก่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have encountered intruders and am engaging! Request backup!มีผู้บุกรุกอยู่ที่นี่และ เราถูกโจมตี ร้องขอกำลังเสริม! Akira (1988)
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ Akira (1988)
Stringent security surrounded the funeral of Nicki Marron who was gunned down at a lakeside retreat by an unknown intruder.มีการป้องกันแน่นหนาที่งานศพ นิคกี้ มาร์รอนผู้ถูกสังหารโหด The Bodyguard (1992)
- Intruder arriving.- ผู้บุกรุกมาถึงแล้ว Squeeze (1993)
But now, the first intruder to be a former cast member.แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับ การฝ่าด่านครั้งล่าสุด - โดยผู้บุกรุกที่เคยร่วมแสดง The Truman Show (1998)
Chase after it A human intruder!ล่ามัน มนุษย์บุกรุก! Spirited Away (2001)
We have an intruderมีผู้บุกรุก มนุษย์รึเปล่า? Spirited Away (2001)
- Intruders.- ผู้บุกรุก. Ice Age (2002)
Intruder burn and die.มีผู้บุกรุก... ...โดนย่างแล้วก็ตาย. Ice Age (2002)
Intruder!ผู้บุกรุก The Scorpion King (2002)
If I find out that you had anything to do with this intruder, I will send the executioner.ถ้าข้ารู้ว่าเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับผู้บุกรุกล่ะก็... ข้าจะส่งเพชรฆาตมาหาเจ้า The Scorpion King (2002)
Intruder!ผุ้บุกรุก! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intruderBill was killed by an intruder.
intruderThe dogs barked furiously at the intruder.

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRUDER    IH2 N T R UW1 D ER0
INTRUDERS    IH2 N T R UW1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intruder    (n) ˈɪntrˈuːdər (i1 n t r uu1 d @ r)
intruders    (n) ˈɪntrˈuːdəz (i1 n t r uu1 d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入侵者[rù qīn zhě, ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄜˇ, ] intruder, #43,226 [Add to Longdo]
侵入者[qīn rù zhě, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄓㄜˇ, ] intruder; invader, #143,127 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider [Add to Longdo]
潜入者[せんにゅうしゃ, sennyuusha] (n) intruder; infiltrator [Add to Longdo]
乱入者[らんにゅうしゃ, rannyuusha] (n) intruder [Add to Longdo]
闖入者[ちんにゅうしゃ, chinnyuusha] (n) intruder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intruder \In*trud"er\, n.
   1. One who intrudes; one who thrusts himself in, or enters
    without right, or without leave or welcome; a trespasser.
    [1913 Webster]
 
       They were all strangers and intruders. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: A person who enters a private residence or
    place of business with the intention to perform a criminal
    act; as, killed by an intruder.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intruder
   n 1: someone who intrudes on the privacy or property of another
      without permission [syn: {intruder}, {interloper},
      {trespasser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top