ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vulgarity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vulgarity-, *vulgarity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vulgarity(n) ความหยาบคาย, See also: ความต่ำช้า, Syn. coarseness, ribaldry, Ant. decency, modesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย, ความต่ำช้า, ความสามหาว, สิ่งที่หยาบคาย, ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity

English-Thai: Nontri Dictionary
vulgarity(n) ความหยาบคาย, ความต่ำช้า, ความสามหาว, คำหยาบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know your vulgarity masks your pain.ข้ารู้ว่าท่านใช้ความหยาบคาย เพื่อปกปิดความเจ็บปวด Your Highness (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vulgarityReject all its lies and vulgarity.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
vulgarity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vulgarity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeinheit { f } | Gemeinheiten { pl }vulgarity | vulgarities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下品[げひん, gehin] (adj-na, n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
俗悪[ぞくあく, zokuaku] (adj-na, n) worldliness; vulgarity; coarseness [Add to Longdo]
俗気[ぞっき;ぞっけ;ぞくけ;ぞくき, zokki ; zokke ; zokuke ; zokuki] (n) vulgarity; worldliness; worldly ambition [Add to Longdo]
俗臭[ぞくしゅう, zokushuu] (n) vulgarity; worldliness [Add to Longdo]
低劣[ていれつ, teiretsu] (adj-na, n) low grade; inferiority; coarseness; vulgarity [Add to Longdo]
卑俗;鄙俗[ひぞく, hizoku] (adj-na, n) vulgarity; vulgarism; vulgar; coarse [Add to Longdo]
卑陋[ひろう, hirou] (adj-na, n) low rank; wickedness; vulgarity [Add to Longdo]
不意気[ぶいき, buiki] (adj-na, n) vulgarity; lack of refinement [Add to Longdo]
米俗[べいぞく, beizoku] (n) dictionary tag indicating colloquialism, slang or vulgarity of American origin [Add to Longdo]
無趣味[むしゅみ, mushumi] (adj-na, n) lacking of flair or refinement; lacking interests or hobbies; vulgarity; dull; prosaic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vulgarity \Vul*gar"i*ty\, n. [Cf. F. vulgarit['e], L. vulgaritas
   the multitude.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being vulgar; mean condition of
    life; the state of the lower classes of society. --Sir T.
    Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Grossness or clownishness of manners of language; absence
    of refinement; coarseness.
    [1913 Webster]
 
       The reprobate vulgarity of the frequenters of
       Bartholomew Fair.           --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vulgarity
   n 1: the quality of lacking taste and refinement [syn:
      {coarseness}, {commonness}, {grossness}, {vulgarity},
      {vulgarism}, {raunch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top