ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incivility

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incivility-, *incivility*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incivility(n) พฤติกรรมหยาบคาย, See also: ภาษาไม่สุภาพ, ความหยาบคาย, ความไม่สุภาพ, Syn. impoliteness, rudeness, Ant. civility, politeness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incivility(อินซะวิล' ลิที) n. ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท, ความไม่สุภาพ., See also: incivil adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
incivility(n) ความไม่สุภาพ, ความหยาบคาย, ความไม่มีมารยาท

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
incivility

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incivility

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incivility \In`ci*vil"i*ty\, n.; pl. {Incivilities}. [L.
   incivilitas: cf. F. incivilit['e].]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being uncivil; lack of courtesy;
    rudeness of manner; impoliteness. --Shak. Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. Any act of rudeness or ill breeding.
    [1913 Webster]
 
       Uncomely jests, loud talking and jeering, which, in
       civil account, are called indecencies and
       incivilities.             --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Lack of civilization; a state of rudeness or barbarism.
    [R.] --Sir W. Raleigh.
 
   Syn: Impoliteness; uncourteousness; unmannerliness;
     disrespect; rudeness; discourtesy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incivility
   n 1: deliberate discourtesy [ant: {civility}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top