Search result for

get into

(59 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get into-, *get into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get into[PHRV] เข้าไปใน, Syn. be into, fit into
get into[PHRV] เข้าประจำที่ / ตำแหน่ง
get into[PHRV] ใส่ได้, See also: สวมได้, เข้ากันได้กับ
get into[PHRV] สอบเข้าได้, See also: ได้รับการยอมรับ, ได้รับเลือก
get into[PHRV] ได้รับอนุญาตให้เข้า
get into[PHRV] เริ่มมีนิสัย, See also: เริ่มติดนิสัย
get into[PHRV] มี (ความรู้สึกเช่น โกรธ)
get into[PHRV] มีผลต่อพฤติกรรมของ
get into[PHRV] ทำให้มีสภาพ (บางอย่าง)
get into[PHRV] เริ่มเรียนรู้หรือฝึกฝน, Syn. be in, keep in

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
About how she's going to get into yale gets her really--เรื่องเธอจะสอบเข้า Yale ยังไง New Haven Can Wait (2008)
Get into yale. What are you talking aboutเธอกำลังพูดอะไรเนี่ย There Might be Blood (2008)
You are not blackmailing that woman to get into yale.เธอจะไม่แบล็คเมล์ยัยนั่นเพื่อจะเข้าเยลหรอกนะ There Might be Blood (2008)
I'm not gonna get into yale. ฉันกำลังจะเข้าเยล There Might be Blood (2008)
Hey, even though you might not get into yale,เฮ้ ต่อให้ถึงเธอจะไม่ได้เข้า เยล นะ There Might be Blood (2008)
- And what if you get into trouble? - I think I'll be okay.เราสามารถหาร่องรอยได้เร็วขึ้นถ้าเราช่วยกันคนละทาง Committed (2008)
You got another line of work you're looking to get into?นายเริ่มมองหางานใหม่แล้วหรือไง? Dead Space: Downfall (2008)
Badge and a gun pretty much makes it easy not to get into a fight.มีปืนแค่เนี่ยก็ไม่ ต้องสู้กับใครแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Did he want to get into running guns?เขาต้องการมีส่วนร่วมในการจัดหาปืนไหม Pilot (2008)
Pass and get into a high school somewhere. Mitsuสอบอ่านโรงเรียนที่ไหนสักแห่งก็ได้ มิตซู Akai ito (2008)
He doesn't get into trouble anymore.เขาไม่เข้าไปหาเรื่องเดือดร้อนอะไรอีก And How Does That Make You Kill? (2008)
A reporter is bound to get into a few scrapes when out to get the truth.พอนักข่าวรายงานความจริง บางทีเขาก็โดนทำร้ายเพราะมันนี่แหละ Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get intoAll you have to do is study hard to get into a good college.
get intoBad habits are easy to get into.
get intoBeware that you don't get into trouble.
get intoChildren want their way and are bound to get into arguments.
get intoDon't give in to despair just because you didn't get into the college that was at the top of your wish-list.
get intoGet into the car.
get intoGet into your pajamas.
get intoHis parents told him to get into a university.
get intoHow on earth did you get into our room?
get intoI always put off doing my homework and get into trouble.
get intoI'd like to get into journalism in the future.
get intoIf I can get into university, I am hoping to learn to speak two foreign languages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งงเป็นไก่ตาแตก[V] get confused, See also: get into a muddle, be at a loss what to do, be at sea, Example: พอมาถึงกรุงเทพฯ หล่อนงงเป็นไก่ตาแตก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน, Thai definition: งงมาก, งงจนทำอะไรไม่ได้, Notes: (สำนวน)
เป็นเรื่อง[V] get into trouble, See also: make a mess of things, Syn. เกิดเรื่อง, Example: เธอมักจะทำให้ปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องขึ้นมาทุกที, Thai definition: เป็นเหตุลุกลาม
มีส่วนพัวพัน[V] get into, Syn. มีส่วนเกี่ยวข้อง, มีส่วนข้องเกี่ยว, Ant. ไม่เกี่ยวข้อง, Example: สารวัตรมีส่วนพัวพันกับคดีอุ้มฆ่าผู้ว่าฯ เมืองยโสธร, Thai definition: มีส่วนเกี่ยวโยงพาดพิงไปถึงเรื่องนั้น
มีเรื่อง[V] get into trouble, See also: quarrel with somebody, Syn. มีเรื่องมีราว, Ant. ปรองดอง, สามัคคี, Example: เขาเป็นนักเลงอันธพาล พอเหล้าเข้าปากแล้วต้องท้าตีท้าต่อย มีทุกๆ ครั้ง, Thai definition: มีความขัดแค้นขุ่นเคืองกัน
ติดหนี้ติดสิน[V] get into debt, See also: be in debt, Syn. เป็นหนี้สิน, Example: นักลงทุนรายย่อยอย่างเขา ยังติดหนี้ติดสินธนาคารเป็นสิบล้าน, Thai definition: ติดค้างเงินผู้หนึ่งอยู่และจะต้องใช้เงินให้ผู้นั้นตามกฎหมาย
เข้า[V] enter, See also: get into, go into, Syn. เข้าไป, Example: เด็กๆ รีบเข้าไปในบ้านก่อน อย่าให้โดนฝน เดี๋ยวไม่สบาย, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทำให้เคลื่อนไปข้างใน
เข้าไป[V] enter, See also: get into, Syn. เข้า, Ant. ออกมา, Example: ผู้มาร่วมพิธีเข้าไปในโบสถ์หมดแล้ว, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือผ่านเข้าไปสู่ภายใน
มีเรื่องมีราว[V] get into trouble, See also: fall out (with), be at loggerheads (with sb), Syn. มีปัญหา, ทะเลาะวิวาท, มีเรื่อง, Example: ฉันไม่อยากให้น้องชายมีเรื่องมีราวกับมัน, Thai definition: มีความขัดแค้นขุ่นเคืองกัน
ลงเรือ[V] embark, See also: get into (a vessel), board, Ant. ขึ้นท่า, Example: ชาวสลัดยกพวกลงเรือเล็กมาล้อมตีปล้นเรือสำเภา
วางมวย[V] fight, See also: get into a fight, box, be at cuff with someone, come to blows, Syn. ชกต่อย, วิวาท, Example: พี่กับน้องวางมวยกันอยู่ที่ตลาด, Thai definition: ชกต่อยวิวาทกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้า[v.] (khao) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in   FR: entrer ; pénétrer
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; get into ; penetrate ; go through   FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
มีส่วนพัวพัน[v. exp.] (mī suan phūaphan) EN: get into   
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
ノリの良い[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリが良い) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.) [Add to Longdo]
仮面浪人[かめんろうにん, kamenrounin] (n) college student who is merely marking time to get into a better college [Add to Longdo]
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp,v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious [Add to Longdo]
泣きを見る[なきをみる, nakiwomiru] (exp,v1) to get into trouble; to get busted [Add to Longdo]
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
慌てふためく[あわてふためく, awatefutameku] (v5k,vi) to get into a panic; to be flustered; to panic; to get in a flap [Add to Longdo]
脂が乗る[あぶらがのる, aburaganoru] (exp,v5r) (1) to get into the swing of (one's work); to hit one's stride; (2) fish and birds putting on some fat for winter and becoming more tasty as a result [Add to Longdo]
乗りが良い;乗りがいい;ノリが良い[のりがいい(乗りが良い;乗りがいい);ノリがいい(ノリが良い), norigaii ( nori ga yoi ; nori gaii ); nori gaii ( nori ga yoi )] (exp) (1) (See ノリが悪い,乗り) spreading well; (2) (See ノリの良い) easily be influenced into joining some mood; (3) easy to get into [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get into
   v 1: get involved in or with [syn: {get into}, {tangle with}]
   2: to come or go into; "the boat entered an area of shallow
     marshes" [syn: {enter}, {come in}, {get into}, {get in}, {go
     into}, {go in}, {move into}] [ant: {exit}, {get out}, {go
     out}, {leave}]
   3: secure a place in a college, university, etc. [syn: {get in},
     {get into}]
   4: familiarize oneself thoroughly with; "He really got into
     semantics"
   5: put clothing on one's body; "What should I wear today?"; "He
     put on his best suit for the wedding"; "The princess donned a
     long blue dress"; "The queen assumed the stately robes"; "He
     got into his jeans" [syn: {wear}, {put on}, {get into},
     {don}, {assume}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top